Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004

Kazalo

3130. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za del območja VK 7/3), stran 8550.

Na podlagi 23. in 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 27. izredni seji dne 14. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 za območje Mestne občine Ljubljana
(za del območja VK 7/3)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03 in 70/03) za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: Prostorski plan Mestne občine Ljubljana), ki se nanašajo na spremembo namembnosti dela območja VK 7/3.
2. člen
S tem odlokom se delu območja urejanja VK 7/3 spremeni namenska raba iz kmetijskih površin v površine za stanovanja in kmetijska gospodarstva z oznako VSK 7/1 – Brdo.
3. člen
V tekstualnem delu Prostorskega plana Mestne občine Ljubljana se:
9. poglavje »Tabele« spremeni tako, da se v 9. 6. točki »Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti« v koloni V7 doda besedilo »VSK 7/1 – Brdo PUP«.
4. člen
V skladu s spremembo in dopolnitvijo, navedeno v 2. in 3. členu tega odloka se spremeni in dopolni kartografski del Prostorskega plana Mestne občine Ljubljana v 8. točki »Kartografski del dolgoročnega plana« v kartah:
– »12. Usmeritve glede načinov urejanja v merilu 1:25 000«,
– »Ureditvena območja naselij v merilu 1: 5000«, list: Ljubljana S 42,
– »Kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000«, list: Ljubljana S 42,
– »Raba površin po namenu za ureditveno območje Ljubljane v merilu 1: 10 000«.
5. člen
Spremembe in dopolnitve Prostorskega plana Mestne občine Ljubljana so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, na Oddelku za urbanizem,
– izpostavah Upravne enote Ljubljana in
– Četrtni skupnosti Rožnik.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 19/91, 40/92 in 10/94) v delih, ki so v nasprotju s tem odlokom in se nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-2/2002-13
Ljubljana, dne 14. junija 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost