Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004

Kazalo

3137. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 8565.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00 in 51/02) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 19. redni seji, ki je bila dne 25. 5. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
S tem pravilnikom se dopolnijo in spremenijo posamezna določila Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 3/03).
2. člen
V 2. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Plača podžupana, se letno omeji v odstotku, kot je zapisano v prejšnjem členu. Merila in kriteriji se odmerjajo v odstotkih od mesečne županove plače.«.
3. člen
V 3. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa in se omeji letno v odstotku, kot je zapisano v prvem odstavku tega člena.«.
Črta pa se besedilo v drugem odstavku: vendar skupno plačilo mesečno ne sme preseči 15% mesečne županove plače.
4. člen
V 7. členu pravilnika se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
Tako, da se 11. člen sedaj glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade za udeležbo na seji in opravljen nadzor. Nagrade letno ne smejo preseči 15% letne županove plače.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji, in sicer za predsednika v višini 40% od 15% mesečne županove plače, in za člana v višini 40% od 8% mesečne županove plače;
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora v višini ene sejnine člana občinskega sveta za udeležbo na seji občinskega sveta.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi mandatne pogodbe, sklenjene za čas trajanja mandata občinskega sveta oziroma do prenehanja članstva v nadzornem odboru, v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.«.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 143-01/95
Slovenj Gradec, dne 27. maja 2004.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost