Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2004 z dne 28. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2004 z dne 28. 6. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3158. Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 (ZIDPPZS)
3159. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-C)

Sklepi

3146. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3147. Sklep o izvolitvi članov Sodnega sveta, ki jih voli Državni zbor Republike Slovenije
3148. Sklep o odstopu s funkcije Pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja

Drugi akti

3149. Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 (ReNPIO)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3150. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Bratislavi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3160. Uredba o določitvi trdne (fiksne) cene omrežnine za distribucijsko in prenosno omrežje

MINISTRSTVA

3151. Pravilnik o načinu predložitve varščine, kriterijih za določitev njene višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve varščine v primerih uporabe carinskih ukrepov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine
3152. Pravilnik o načinu predložitve instrumenta zavarovanja, kriterijih za določitev njegove višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve glede izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti
3153. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
3154. Pravilnik o proženju snežnih plazov
3155. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam
3161. Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti oljčnega olja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3156. Spremembe statuta Skupnosti občin Slovenije
3157. Aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
3162. Splošni akt o vrednosti točke za določitev višine pristojbine za izvajanje poštnih storitev

POPRAVKI

1. Popravek Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1)
AAA Zlata odličnost