Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004

Kazalo

3120. Odlok o lokacijskem načrtu za območje Granar v Beltincih, stran 8537.

Na podlagi 12. člena in 175. člena ter v povezavi s 17. do 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 68/98 – odločbe Ustavnega sodišča RS, 74/98, 12/99, 16/99,70/00, 87/01, 51/02 - sklepi in popravki sklepov Ustavnega sodišča RS, 108/03) in 16. člen Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01) je Občinski svet občine Beltinci na 3. izredni seji dne 3. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za območje Granar v Beltincih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju določb Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 68/97, 59/98, 57/99 in 88/00) in Odloka o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 94/00), Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01) sprejme lokacijski načrt za območje Granar v Beltincih, ki ga je pod št. LN 01-03 izdelal ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci.
2. člen
Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, zmogljivost, potek, oblikovanje in velikost objektov, naprav in ureditev. Lokacijski načrt vsebuje naslednje sestavine:
I. Splošni del s smernicami in mnenji za načrtovanje
II. Tekstualni del z utemeljitvami predvidene ureditve
III. Grafični del
Grafični del obsega:
+----+-----------------------------------------------------+--------+
|1.1 |Izsek iz grafičnega dela PUP             |M 1:2500|
+----+-----------------------------------------------------+--------+
|1.2 |Načrt parcele                    |M 1:1000|
+----+-----------------------------------------------------+--------+
|1.3 |Situacija obstoječega stanja             |M 1:1000|
+----+-----------------------------------------------------+--------+
|1.4 |Parcelacijski načrt                 |M 1:1000|
+----+-----------------------------------------------------+--------+
|1.5 |Zakoličbena situacija                |M 1:1000|
+----+-----------------------------------------------------+--------+
|1.6 |Arhitektonska situacija               |M 1:1000|
+----+-----------------------------------------------------+--------+
|1.7 |Situacija komunalnih vodov              |M 1:1000|
+----+-----------------------------------------------------+--------+
|1.8 |Situacija prometne ureditve             |M 1:1000|
+----+-----------------------------------------------------+--------+
|1.9 |Situacija varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami|M 1:1000|
+----+-----------------------------------------------------+--------+
|1.10|Situacija funkcionalnosti zemljišč          |M 1:1000|
+----+-----------------------------------------------------+--------+
|1.11|Gabariti                       |M 1:500 |
+----+-----------------------------------------------------+--------+
|1.12|Detajl iztoka v potok                |M 1:50 |
+----+-----------------------------------------------------+--------+
|1.13|Detajl cestnega otoka                |M 1:100 |
+----+-----------------------------------------------------+--------+
II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
Meja območja lokacijskega načrta je določena z obodno parcelacijo (območje obdelave) s parcelami, ki so navedene v tekstualnem delu lokacijskega načrta, in sicer 91/1 in 94 k.o. Beltinci.
Izven območja bo potrebno zagotoviti zemljišča za navezavo območja na primarno infrastrukturno omrežje. V ta namen bomo posegali v parcele številka 3928/1, 3930/1, 3930/9, 3930/8, 1720/17, 1720/29, 1722/1, 91/2 in 100/1 k.o. Beltinci.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Znotraj območja lokacijskega načrta so predvidene naslednje dejavnosti:
– izgradnja objektov za potrebe trgovskega centra
– izgradnja objektov za potrebe obrtne dejavnosti
– izgradnja objektov za potrebe skladiščne dejavnosti
– izgradnja objektov za potrebe servisne dejavnosti
– izgradnja objektov za potrebe splošnih storitev
– izgradnja objektov za potrebe gostinske dejavnosti
– izgradnja parkirnih in manipulativnih površin
– izgradnja novega križišča na cesti GI-3 odsek 0320 Bratonci – Beltinci za dostop na območje ureditve lokacijskega načrta.
– izgradnja potrebne komunalne infrastrukture za območje lokacijskega načrta
5. člen
Gradnja objektov znotraj območja lokacijskega načrta je dovoljena pod naslednjimi pogoji:
– Tlorisne površine predvidenih objektov ne smejo presegati maksimalnih gabaritov, ki so podani v grafičnih prilogah lokacijskega načrta.
– Predvidena je gradnja v eni etaži (P), ali pa v max. dveh etažah (P+M ali P+1).
– Višina kapne lege je lahko pri eni etaži (P=6,00 m) max. 8,00 m. (Velja za parcele št. 14 in 15)
– Višina kapne lege je lahko pri dveh etažah P+M (P=5,00 m; M=1,00 m) max. 6,50 m.
(Velja za parcele št. 1,2 in 3)
– Višina kapne lege je lahko pri dveh etažah P+1 (P=5,00 m; 1=3,00 m) max. 8,50 m.
(Velja za parcele št. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in 13)
– Strehe objektov na parcelah 1, 2 in 3 so dvokapnice minimalnega naklona 35( in krite z opečno kritino. Na ostalih parcelah so predvidene dvokapnice minimalnih naklonov 1(–12(, odvisno od dejavnosti. Strehe so lahko skrite z masko.
– Fasade so lahko iz montažnih betonskih elementov, profilirane pločevine ali drugih materialov. Izbira barve je prepuščena investitorju. Odprtine na fasadi so razporejene glede na funkcionalnost objekta.
– Na strehah predvidenih objektov je dovoljeno postaviti manjše tehnične prostore oziroma objekte (strojnice, aklimate), ki presegajo maksimalno dovoljeno višino objekta.
– V obravnavanem območju obstaja možnost združevanja parcel in posredno gradnja večjih objektov (parcela 8-9 in parcela 10-11), kar je razvidno iz grafičnega dela.
6. člen
Po posameznih conah v območju lokacijskega načrta je dovoljena gradnja objektov, ki so v osnovni funkciji opredeljene cone.
Funkcija cone se lahko spremeni pod pogojem, da se s spremembo ne povečajo škodljivi vplivi na okolje oziroma ne presegajo predpisane mejne vrednosti prvotno predvidene funkcije. V tem primeru je potrebno opraviti spremembo lokacijskega načrta v skladu z zakonodajo (v skrajšanem postopku).
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
7. člen
Komunalno in prometno omrežje se mora izvajati pod pogoji opredeljenih v grafičnih prilogah lokacijskega načrta. Vsi komunalni vodi se izvajajo podzemno. Predvideni komunalni red je prikazan v grafičnih prilogah lokacijskega načrta.
Promet
Obstoječi priključek na glavno cesto GI-3/0320 se rekonstruira zaradi potreb novega cestnega režima. Na novo se izvede štirikrako nivojsko križanje s pasovi za leve zavijalce po smernicah upravljavca ceste. Na pasovih za levo zavijalce se izvedejo otoki v skladu z veljavnimi predpisi.
Osrednja cesta, ki se priključuje na omenjeni priključek poteka po celotnem območju lokacijskega načrta je širine 7 m. Na obeh straneh ceste poteka pločnik širine 2 m. Na severnem delu ceste so predvidena parkirišča za obiskovalce.
Cesta, ki poteka vzporedno s severnim delom nakupovalnega centra je širine 6,00 m. Ob njej poteka na eni strani pločnik širine 2,00 m, na drugi strani pa odstavni pas širine 3,00 m za potrebe dostave do nakupovalnega centra.
Znotraj območja se izvedejo ustrezni priključki na predvideno osrednjo cesto.
Parkirišča za zaposlene in obiskovalce se bodo uredila znotraj posameznih parcel. Število parkirišč se določi glede na namembnost objekta.
Horizontalna in vertikalna signalizacija se uredi na osnovi obstoječe zakonodaje, kar je razvidno iz grafične priloge.
Elektrika
Za potrebe novih objektov se predvidi nova transformatorska postaja, ki je locirana v severnem delu ob osrednji cesti. Transformatorska postaja se bo priključila na visokonapetostni kabel iz obstoječe TP Petrol in PT Potrošnik (podzemno). Znotraj območja je potrebno zgraditi še nizkonapetostno omrežje do predvidenih objektov (podzemno). Prav tako je potrebno zgraditi tudi ulično razsvetljavo (podzemno). Detajlnejši razvod je v grafičnem delu. Predvidene ureditve se izvedejo po smernicah upravljavca električne energije.
 
Fekalna kanalizacija
Na območju lokacijskega načrta je predvidena gradnja ločenega fekalnega kanalizacijskega omrežja, ki se priključi na obstoječi sistem mešane kanalizacije.
 
Meteorna kanalizacija
Meteorne vode iz celotnega območja Granar se vodijo ločeno po meteorni kanalizaciji, ki se bo izgradila po celotnem območju in se pelje ločeno v potok Črnec.
Meteorne vode iz asfaltiranih površin parkirišč na parcelah se morajo odvajati preko lovilcev olj v meteorno kanalizacijo.
Meteorna voda iz strešin se priključi v meteorno kanalizacijo za lovilci olj.
Iztok v potok črnec se izvede s poševno betonsko glavo in protipovratno loputo. Brežina izliva pa se zavaruje z lomljencem v obliki mulde.
 
Tehnološka kanalizacija
Na območju ni predvidena ločena tehnološka kanalizacija. V primeru, da bi se izgradili objekti, ki imajo potrebe po tehnološki vodi in eventualnem izpustu tehnološke vode na čistilno napravo se mora ta tehnološka voda predhodno očistiti in doseči parametre, ki so dopustni za priklop na fekalno ali meteorno kanalizacijo.
 
Vodovod in hidrantno omrežje
Na obravnavanem območju je zgrajen priključek PEHD 110 mm na obstoječi vodovodni sistem. Zaradi potreb po večji količini vode se na novo izvede priključek PEHD 150 mm. Na novi razvod se priključijo tudi novi nadzemni hidranti. Lokacija hidrantov je razvidna v grafičnem delu.
 
Zveze
Na obravnavanem območju se na novo izvede priključek na telekomunikacijsko omrežje in razvod po celem območju do vsakega predvidenega objekta. Detajlnejši načrt je v grafičnem delu.
 
CATV
Na obravnavanem območju se na novo izvede priključek na CATV omrežje in razvod po celem območju do vsakega predvidenega objekta. Detajlnejši načrt je v grafičnem delu.
 
Energetsko omrežje
Za energetsko oskrbo objektov se uporablja zemeljski plin. Plinovodno omrežje se v sklopu predvidenega območja izvede na novo in se priključi na obstoječe plinsko omrežje. Detajlnejši načrt je v grafičnem delu.
 
Javna higiena
Zbiranje odpadkov se uredi ločeno za vsak objekt posebej. Način odlaganja in odvoza odpadkov je urejen v skladu z občinskim odlokom.
V primeru postavitve proizvodnje pri kateri nastajajo posebni ali nevarni odpadki, je potrebno v postopku pridobitve dovoljenja za gradnjo določiti način deponiranja in odvoza takšnih odpadkov.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
8. člen
Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne presegajo mejne vrednosti določene s IV. stopnjo zahtevnosti (70 db podnevi in 70 db ponoči). Če se ugotovi preseganje maksimalno dovoljenih vrednosti, je investitor dolžan urediti protihrupno zaščito proti stanovanjski coni.
9. člen
Pri izdelavi projektno-tehnične dokumentacije (PGD, PZI) je potrebno upoštevati vse smernice in mnenja, ki so sestavni del lokacijskega načrta.
10. člen
Dostopi in dovozi morajo omogočati dostop interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik. Oskrba s požarno vodo je zagotovljena preko predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti v skladu z grafičnimi prilogami lokacijskega načrta.
VI. FAZNOST IZVAJANJA
11. člen
Izvajanje lokacijskega načrta je sestavljeno iz več faz:
Prva faza zajema ureditev cestne in komunalne infrastrukture, ki je pogoj za funkcioniranje obravnavanega območja.
Naslednje faze zajemajo gradnjo posameznih objektov. Na posameznih parcelah je možna fazna izgradnja posameznih objektov v okviru podanih gabaritov.
VII. ZAČASNA NAMEMBNOST OBMOČJA
12. člen
Do realizacije lokacijskega načrta ostanejo vsa zemljišča v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z lokacijskim načrtom niso dovoljeni.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
13. člen
Investitorji posameznih gradenj v območju lokacijskega načrta si priključke za opremo stavbnega zemljišča na parceli (vodovod, elektrika, odvajanje odplak) zagotavljajo sami, kompleksno pa se izvaja v skladu s programom urejanja stavbnih zemljišč.
Poleg navedenega morajo investitorji upoštevati naslednje:
– plodno zemljo, ki nastaja pri izkopih, je obvezno deponirati in uporabiti za ureditev zelenih površin,
– sproti odpravljati škodljive posledice, ki nastanejo zaradi gradnje,
– pri gradnji ustrezno organizirati promet, da ne bo prihajalo do zastojev,
– pred začetkom gradnje ugotoviti obstoječe stanje komunalnih naprav,
– zagotoviti ustrezno varovanje gradbišča.
IX. TOLERANCE
14. člen
Tolerance pri horizontalnih in vertikalnih gabaritih objektov na območju lokacijskega načrta so možne v skladu z grafičnimi prilogami lokacijskega načrta v okviru maksimalnih horizontalnih in vertikalnih gabaritov, ki se ne smejo spreminjati, oziroma se lahko spreminjajo le v primeru, da to kvarno ne vpliva na sosednje objekte, naprave in površine.
V obravnavanem območju obstaja možnost združevanja parcel in posredno gradnja večjih objektov (parcela 8-9 in parcela 10-11), kar je razvidno iz grafičnega dela lokacijskega načrta.
15. člen
V primeru potreb po gradnji objektov druge vsebine ali gabaritov, kot je to določeno v lokacijskem načrtu, je obvezno sprejeti spremembe lokacijskega načrta (skrajšani postopek).
X. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim na Upravni enoti v Murski Soboti in upravi Občine Beltinci.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/2001-3I
Beltinci, dne 3. junija 2004
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.

AAA Zlata odličnost