Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004

Kazalo

3139. Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Tabor, stran 8566.

Na podlagi 146. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), Navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občinski svet občine Tabor na 12. redni seji dne 31. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku za območje Občine Tabor
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izračuna komunalnega prispevka na območju Občine Tabor ter temelji za določitev višine njegove odmere.
2. člen
Komunalni prispevek se odmeri na tistih območjih opremljanja, kjer je potrebna zgraditev komunalne opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov na podlagi programov opremljanja, izdelanih po posameznih območjih opremljanja.
3. člen
Komunalni prispevek na območju Občine Tabor se odmerja na podlagi izračunov komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se izračuna ter odmeri posameznim uporabnikom stavbnih zemljišč na podlagi izračunov komunalnega prispevka, izdelanih v okviru programa opremljanja stavbnih zemljišč za posamezna območja opremljanja.
Program opremljanja izda župan.
Do sprejetja programov opremljanja se za izračun komunalnega prispevka upoštevajo že sprejeti investicijski programi izvedbe veljavnih prostorsko-izvedbenih aktov.
4. člen
Na območjih:
– za katera še ne obstojajo ustrezne podlage za izdelavo programa opremljanja,
– za katere ne obstojajo že izdelani investicijski programi in
– ki so komunalno že opremljena,
se komunalni prispevek izračuna na podlagi elementov, določenih s tem odlokom.
II. ELEMENTI ZA IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
V primerih iz 4. člena tega odloka se komunalni prispevek izračuna na podlagi naslednjih elementov:
– površina stavbnega zemljišča, ki je enaka površini stavbišča s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem (to je velikost gradbene parcele),
– faktor izrabe stavbnega zemljišča, ki predstavlja razmerje med neto uporabno površino objekta in velikostjo gradbene parcele (podatki so razvidni iz projektne dokumentacije – PGD),
– povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč,
– povprečni stroški urbanističnega načrtovanja urbanističnega načrtovanja,
– faktorji prispevka posameznega zavezanca, odvisni od vrste objekta,
– faktorji prispevka po posameznih zaokroženih območjih opremljanja,
– dejansko mogoči priključki na javno infrastrukturo, ki se ugotovijo iz predložene dokumentacije (prostorsko-izvedbeni akti, lokacijska in projektna dokumentacija).
6. člen
Povprečni strošek opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Tabor za:
– 100% opremljenost stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo (to zajema: asfaltirano cesto, odvodnjavanje, javno razsvetljavo, vodovodno in kanalizacijsko).
V okviru povprečnega stroška komunalnega prispevka je upoštevana opremljenost z javnimi objekti in napravami komunalne infrastrukture v naslednjih deležih:
  Tabela 1
+-----------------------------+-------+
|Komunalna oprema       | Skupaj|
+-----------------------------+-------+
|A) Individualna raba     | 0,320|
|+ vodovod          | 0,150|
|+ kanalizacija        | 0,100|
|* fekalna kanalizacija    | 0,055|
|* mešana kanalizacija    | 0,100|
|+ plin            | 0,070|
+-----------------------------+-------+
|B) Splošna raba       | 0,680|
|+ cesta           | 0,400|
|* makadamska cesta do 5m   | 0,120|
|širine            | 0,200|
|* asfaltirane ceste do 5m  | 0,310|
|širine            | 0,400|
|* asfaltirana cesta s    | 0,155|
|pločniki           | 0,075|
|* asfaltirana cesta s    | 0,050|
|pločniki in koles. stez.   |    |
|+ parkirišča         |    |
|+ odvodnjavanje/meteorna   |    |
|kanalizacija         |    |
|+ javna razsvetljava     |    |
+-----------------------------+-------+
|C) SKUPAJ A + B       | 1,000|
+-----------------------------+-------+
|D) Drugi vodi        | 0,120|
|+ hidrantno omrežje     | 0,020|
|+ elektro omrežje      | 0,070|
|+ telefonsko omrežje     | 0,030|
+-----------------------------+-------+
|E) SKUPAJ C + D       | 1,120|
+-----------------------------+-------+
Stroški pod točko D iz tabele (1) predstavljajo opremo nad 100% in se dodajajo na povprečno vrednost komunalnega prispevka iz prvega odstavka tega člena v višini v tabeli opredeljenih deležev.
7. člen
Stroški za dela, ki se uvrščajo v pripravo stavbnega zemljišča (opremljanja zemljišč), se lahko uporabijo pri izračunu komunalnega prispevka le na območjih, za katera se izračunava komunalni prispevek na podlagi izračunov, zajetih v okviru investicijskih programov ali programov opremljanja.
V primeru, da investitor sam financira izdelavo urbanistične dokumentacije, se mu priznajo kot olajšava pri plačilu komunalnega prispevka le stroški v višini določeni v tem členu odloka.
8. člen
Faktorji prispevka so:
– faktorji prispevka, odvisni od vrste objekta posameznega uporabnika:
  Tabela 2
+---------------------------+---------+
|Vrsta objekta       |Prispevna|
|              | stopnja|
+---------------------------+---------+
|Stanovanja, poslovni    |   80%|
|prostori          |   100%|
|Trgovski, gostinski objekti|   80%|
|Objekti malih in srednje  |   100%|
|velikih podjetij      |   30%|
|Industrijski objekti    |   50%|
|Garaže – podzemne     |     |
|Garaže – nadzemne     |     |
|Šolski, športni in kulturni|   70%|
|objekti, objekti      |   30%|
|zdravstvenega in socialnega|   15%|
|varstva, objekti sistema  |   10%|
|zaščite in reševanja Občine|   15%|
|Tabor           |   100%|
|Zidani kmetijski      |     |
|gospodarski objekti    |     |
|Zidani pomožni gospodarski |     |
|objekti          |     |
|Leseni pomožni gospodarski |     |
|objekti          |     |
|Odprta športna igrišča,  |     |
|bazeni, zimski vrtovi   |     |
|Počitniški objekti in   |     |
|zidanice          |     |
+---------------------------+---------+
– faktorji prispevka, odvisni od vrste območja, na katerem se nahaja uporabnikov objekt:
  Tabela 3
+-----------------------------+--------+
|Območje           | Faktor|
+-----------------------------+--------+
|I – Center Tabora      |  1,00|
|II – strnjena naselja –   |    |
|Kapla, Pondor, Ojstriška   |  1,00|
|vas, Tabor, Loke       |  1,00|
|III – ostalo         |    |
+-----------------------------+--------+
Pri tem se v:
– I. območje center Tabora, ki je opredeljeno z odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Tabor (Uradni list, RS, št. 118/03);
– II. območje uvrščajo strnjena naselja območja Občine Tabor, in sicer območje zajema vasi Kapla, Pondor, Ojstriška vas, Tabor, Loke;
– III. območje uvršča območje Občine Tabor, ki ni zajeto v I. in II. območju.
Karta območij opremljenosti je sestavni del tega odloka (priloga 1).
III. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
Komunalni prispevek (KP) predstavlja vsoto stroškov priprave stavbnega zemljišča (PSZ) in komunalnega opremljanja (SKO)
   KP = PSZ + SKOa
10. člen
Stroški komunalnega opremljanja (SKO) pri 100% komunalni opremljenosti z javno infrastrukturo se izračunajo kot zmnožek:
– povprečnega stroška komunalnega opremljanja pri določenem faktorju izrabe stavbnega zemljišča (PKO-ISZ) (priloga 2),
– velikosti neto uporabnih površin (VNUP),
– korigiran s faktorji:
* prispevka glede na vrsto objekta (VOB) (tabela 2)
* prispevka glede na območje (OBM) (tabela 3).
Za določitev PKO-ISZ se uporablja priložena preglednica (priloga 2), iz katere so razvidni povprečni stroški opremljanja pri različnih faktorjih izrabe stavbnega zemljišča. Za faktor izrabe stavbnega zemljišča do 0,30 se upošteva vrednost za faktor izrabe 0,3. Za vmesne faktorje izrabe stavbnega zemljišča se uporablja interpolacija.
Za faktorje, ki presegajo faktor izrabe 2,0 se upošteva za vsako povečanje za 0,01 točko za povečanje komunalnega prispevka za 0,01%.
11. člen
V primeru novogradenj se komunalni prispevek izračuna na podlagi določil 9. in 10. člena tega odloka.
12. člen
V ostalih primerih (prizidave, nadzidave, adaptacije, rekonstrukcije, nadomestne gradnje) se komunalni prispevek izračuna na podlagi ugotovitve razlike med stroški opremljanja izračunanih pri novopredvideni izrabi stavbnega zemljišča in pri obstoječi izrabi stavbnega zemljišča.
Za izračun komunalnega prispevka pri spremembi namembnosti objekta se komunalni prispevek izračuna za tisto javno infrastrukturo, za katero je potrebno povečati priključke oziroma njeno zmogljivost, in sicer v deležu, za kolikor se povečajo priključki oziroma njihova zmogljivost.
13. člen
Izračunani stroški komunalnega opremljanja iz 10. člena tega odloka se korigirajo glede na dejansko mogočo priključitev na javno infrastrukturo.
To se izračuna kot sledi:
   SKOa = Σ (SKO x dki)
Pri tem je:
– SKO strošek komunalnega opremljanja izračunan v skladu z 10. členom tega odloka;
– dki = delež posameznih vodov in naprav javne komunalne infrastrukture, opredeljen v 6. členu tega odloka (tabela 1).
Pri izračunu dejanske razpoložljivosti komunalne infrastrukture je potrebno upoštevati načelo enake obremenitve za vse uporabnike na istem območju opremljanja.
V primeru izgradnje javne komunalne infrastrukture, ki je za določeno območje nova, se dodatna obremenitev uporabnikov opravi na podlagi sprejetega programa opremljanja. S programom določenim povprečnim stroškom opremljanja za novo zgrajeno omrežje se obremenijo tako novi, kot tudi obstoječi uporabniki prostora na tangiranem območju.
V primeru, da določeni uporabnik stavbnega zemljišča s svojimi zahtevami po zmogljivostih komunalne opreme presega možnosti opredeljene s prostorsko – ureditveno dokumentacijo, ga bremenijo vsi stroški, ki presegajo možnosti veljavne prostorske dokumentacije.
14. člen
V primeru, ko je na določenem stavbnem zemljišču več objektov različnih uporabnikov oziroma več objektov istega uporabnika, se za določitev stavbnega zemljišča posameznega uporabnika upošteva sorazmerni delež, ki odpade na objekt uporabnika (neto površine vseh objektov/velikost gradbene parcele x neto površina obravnavanega objekta).
15. člen
Izračun komunalnega prispevka se izdela na podlagi dokumentacije, ki jo mora uporabnik predložiti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
V primeru, da iz uporabnikove dokumentacije niso razvidni vsi elementi potrebni za izračun, se izračun opravi na podlagi ocene.
IV. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
Komunalni prispevek se na območju Občine Tabor ne plača le v primerih določenih v zakonskih in drugih aktih, veljavnih na območju Republike Slovenije (gradnja komunalne infrastrukture ter gradnja neprofitnih in socialnih stanovanj in drugih predpisanih primerih).
17. člen
Na območju občine se upoštevajo olajšave pri plačilu komunalnega prispevka v naslednjih primerih:
1. Dokazana vlaganja v javno komunalno infrastrukturo:
V primeru, da investitor (uporabnik) z ustrezno dokumentacijo (potrdilo o plačilu samoprispevka ali drugih prispevkov, iz katere je možno razbrati; namen plačila, višina plačila, uporabnik sredstev, datum plačila) dokaže, da je v zadnjih 5 letih vlagal sredstva v izgradnjo javne komunalne infrastrukture na območju, za katero se opravi izračun komunalnega prispevka se mu prizna olajšava pri odmeri komunalnega prispevka, največ do višine vlaganj v posamezno vrsto javne infrastrukture, določene po tem odloku.
2. Prostorske zaokrožitve in dopolnitve pretežno že poseljenega območja:
V primeru gradnje, dozidave in nadzidave objektov, ki:
– predstavljajo zapolnitve obstoječe pozidave (racionalna raba prostora),
– omogočajo boljšo izrabo že zgrajene komunalne opreme na že pozidanih območjih (racionalna raba zgrajene komunalne opreme), se uporabniku prostora prizna olajšava, ki znaša 25%.
Olajšave iz prvega odstavka tega člena se nanašajo na stanovanjsko gradnjo, deficitarne dejavnosti in dejavnosti, ki jih določi Občina Tabor s posebnim programom.
18. člen
Poleg olajšav iz 17. člena bo Občina Tabor z znižanjem plačila komunalnega prispevka pospeševala:
– vlaganja v razvojno intenzivne dejavnosti, ki odpirajo nova delovna mesta in ne obremenjujejo okolja;
– vlaganja v conah namenjenih razvoju posameznih dejavnosti (podjetniške cone, prometno-logistične cone);
– vlaganja v stanovanjsko gradnjo, ki jo kot prioritetno pospešuje Občina Tabor v okviru občinskega stanovanjskega programa (razen neprofitnih in socialnih stavnovanj);
– vlaganja, ki so sestavni del razvojnih programov Občine Tabor in razvojnih programov Savinjske statistične regije.
Olajšave za vlaganja iz 17. in 18. člena tega odloka lahko znašajo skupaj največ do 50% izračunanega komunalnega prispevka.
Konkretna opredelitev dejavnosti in območij, za katere bodo odobrene olajšave, bo opredeljena v programih opremljanja izdelanih za posamezna območja opremljanja (finančni del programa opremljanja) in letnimi proračuni občine ter bo skladna s finančnimi možnostmi Občine Tabor.
19. člen
Oprostitve na prvi stopnji upravnega postopka odobri občinska uprava po predhodni pridobitvi dokazil za uveljavljanje oprostitve.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Uporabnikom stavbnih zemljišč se, v primeru že izdanih odločb do dneva uveljavitve tega odloka, ne spremeni višina odmerjenega komunalnega prispevka.
V primeru, da Občina Tabor in/ali uporabnik v času izračuna komunalnega prispevka še ne razpolaga z vsemi potrebnimi dokončnimi podatki, plača investitor komunalni prispevek v akontativni višini, za kar se mu izstavi potrdilo. Dokončna odločba se izda pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
Obstoječim uporabnikom se lahko, razen v primerih iz 12. člena tega odloka, na novo odmeri komunalni prispevek le na podlagi sprejetih programov opremljanja stavbnih zemljišč za posamezna območja opremljanja.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/2004-2/12
Tabor, dne 31. maja 2004.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost