Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004

Kazalo

3098. Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2004, stran 8495.

Na podlagi 3.a člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93 in 126/03) je Vlada Republike Slovenije sprejela
L E T N I P L A N
razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2004
Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2004 temelji na:
– Resoluciji o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ReNPIA) (Uradni list RS, št. 50/04),
– Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93 in 126/03),
– Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02, v nadaljnjem besedilu: ZZNSGC) in
– Spremembah proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Uradni list RS, št. 130/03) in Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03).
1. RAZVOJ AVTOCEST
1.1. Priprava projektno-tehnične dokumentacije in druge dokumentacije ter izvajanje aktivnosti pred gradnjo za avtocestne odseke, katerih gradnja je predvidena po letu 2004
V letu 2004 bo potekala priprava projektno-tehnične dokumentacije in druge dokumentacije za vse avtocestne odseke iz ReNPIA, za katere še niso sprejete uredbe o državnih lokacijskih načrtih in za vse odseke, za katere je začetek gradnje predviden po letu 2004.
Priprava projektno-tehnične in druge dokumentacije obsega:
– tehnično in strokovno preverjanje različnih variant poteka tras v prostoru in njihovo usklajevanje med posameznimi ministrstvi, lokalnimi skupnostmi in lastniki naprav, objektov in zemljišč,
– izdelavo idejnih študij, idejnih projektov in ostalih strokovnih podlag za izdelavo primerjalnih študij variant in lokacijskih načrtov,
– pripravo primerjalnih študij variant in lokacijskih načrtov,
– izvedbo razpisov za pridobitev izvajalcev zgoraj navedenih del, kjer je to potrebno.
Priprava projektne in druge dokumentacije bo v letu 2004 potekala za naslednje avtocestne odseke (oznake pred odseki in etapami so povzete po ReNPIA, razpredelnica 11):
– (I.A2.1)   Lenart – Spodnja Senarska
– (I.A2.2)   Spodnja Senarska – Cogetinci
– (I.A3.1)   Beltinci – Lendava
– (I.A3.4)   Lendava – Pince
– (I.C7.3)   Navezava na luko Koper
– (I.C9)    Koper – Izola
– (I.C11)   Jagodje – Lucija
– (I.E1)    Vrba – Peračica
– (I.E5.2)   Šentvid – Koseze: Stanežiče – Brod
– (I.F3.3)   Pluska – Ponikve
– (I.F3.4)   Ponikve – Hrastje
– (I.F4.2)   Lešnica – Kronovo
– (I.G1.1)   Slivnica – Draženci
– (I.G3.1)   Hajdina – Ptuj
– (I.G3.2)   Ptuj (Videm) – Markovci
– (I.G3.4)   Gorišnica – Ormož
Projektno-tehnična in prostorska dokumentacija se bo začela pripravljati tudi za nove avtocestne in cestne odseke, vključene v ReNPIA (Dodatni program).
Projektna in prostorska dokumentacija iz drugega odstavka točke 1.1. se bo pripravljala tudi za odseke, za katere je že bila oziroma bo v letu 2004 s strani pristojnega ministra podana pobuda za začetek postopka priprave prostorskega akta.
Poleg odsekov, za katere uredba o državnem lokacijskem načrtu še ni sprejeta, bodo v letu 2004 potekale aktivnosti pred gradnjo tudi na vseh odsekih, za katere je uredba o državnem lokacijskem načrtu že sprejeta, vendar začetek gradnje na teh odsekih v letu 2004 še ni predviden.
V letu 2004 je predvideno skupaj 1.850 mio SIT za pripravo projektne, prostorske in druge dokumentacije na navedenih odsekih.
1.2. Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bodo začeli graditi po letu 2004
V letu 2004 bo možno pridobivati zemljišča in nepremičnine na trasah avtocestnih in cestnih odsekov, kjer je že ali pa je v letu 2004 predviden sprejem uredbe o državnem lokacijskem načrtu in je s tem podan formalno pravni pogoj za začetek premoženjsko pravnih opravil, sama gradnja pa v letu 2004 še ni predvidena. Dinamika odkupov nepremičnin bo prilagojena predvideni dinamiki gradnje avtocest v naslednjih letih.
V letu 2004 je predvideno skupaj 925 mio SIT za izvajanje pravno-premoženjskih del na navedenih odsekih.
1.3. Gradnja avtocest in drugih cest
V spodnji preglednici so prikazane osnovne skupine odsekov in vrednosti del, ki se izvedejo v letu 2004. Podrobneje so posamezna dela prikazana v opisih, ki sledijo.
* Opomba: Kolikor tehnične možnosti in vremenski pogoji ne bi dopuščali predvidene pospešene dinamike del na odsekih AC Klanec – Socerb, AC Socerb – Srmin in AC Trojane – Blagovica, bodo ti odseki skupne dolžine 23,1 km predani v promet skladno z ReNPIA v prvi polovici leta 2005.
1.3.1. Odseki, ki bodo v letu 2004 predani v promet
V letu 2004 bo dokončana gradnja naslednjih odsekov in pododsekov (oznake pred odseki in etapami so povzete po ReNPIA, razpredelnica 11).
(I.B4) HOČE – ARJA VAS, dolžina 47,0 km
(I.B4.1) Priključek Lopata (4,4 km)
predvidena predaja v promet: sredi leta 2004
Zaključena bodo gradbena dela. Predvidena je izvedba dokončne odmere zemljišč in začetek odkupov teh zemljišč. Odsek bo predan v promet.
(I.B6) VRANSKO – BLAGOVICA, dolžina 16,8 km
(I.B6.2) Trojane – Blagovica (8,2 km)
predvidena predaja v promet: konec leta 2004*
V predoru Trojane bo potekala izvedba rudarskih del s primarno podgradnjo, hidroizolacije in notranje betonske obloge, voziščne konstrukcije ter finalizacije predora in elektrostrojne opreme. V predoru Podmilj bo izvedena hidroizolacija in notranja betonska obloga, voziščna konstrukcija, finalizacija predora in elektrostrojna oprema.
Na trasi se bodo nadaljevala in zaključila zemeljska dela, deviacije, odvodnjavanje ter gradnja in dokončanje voziščne konstrukcije, prometne opreme in protihrupnih ograj. Dokončani bodo premostitveni objekti ter oporni in podporni zidovi in kamnite zložbe. Dokončana bo vodnogospodarska ureditev potoka Radomlje s pritoki. Dokončana bodo dela za vodenje prometa, klic v sili in vremenske postaje.
*Opomba: Kolikor tehnične možnosti in vremenski pogoji ne bodo dopuščali predvidene pospešene dinamike napredovanja del, bo odsek predan v promet skladno z ReNPIA v prvi polovici leta 2005.
(I.C7) KLANEC – ANKARAN, dolžina 14,9 km
(I.C7.1) Klanec – Socerb (4,4 km)
predvidena predaja prometu: konec leta 2004*
Na trasi bodo dokončana dela na obrabno zapornem sloju, prometna oprema in klic v sili. Izvedena bo navezava na obstoječo avtocesto, tehnični pregled in odprava morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu.
V predoru Kastelec bodo dokončana dela na odvodnjavanju, izolacijah, oblogah in temeljih ter robnikih, kinetah, spodnjem in zgornjem ustroju ter izvedba elektrostrojnih instalacijskih del. Izveden bo tehnični pregled, predor bo predan v promet.
*Opomba: Kolikor tehnične možnosti in vremenski pogoji ne bodo dopuščali predvidene pospešene dinamike napredovanja del, bo odsek predan v promet skladno z ReNPIA v prvi polovici leta 2005.
(I.C7.2) Socerb – Srmin (10,5 km)
predvidena predaja prometu: konec leta 2004*
Predvideno je dopolnjevanje posamezne tehnične dokumentacije PGD/PZI, vršili se bodo odkupi posameznih zemljišč. Na trasi bodo dokončana dela na obrabno zapornem sloju, odvodnjavanje, prestavitve komunalnih in energetskih vodov ter vodnogospodarska ureditev. Začela in dokončala se bodo dela na prometni opremi.
Na viaduktih Črni kal in Bivje bodo dokončana dela na zgornji konstrukciji, pričela in dokončala se bodo dela na krovu in prometni opremi. Na viaduktu Črni kal bo izvedena tudi protivetrna ograja.
Na predoru Dekani bodo dokončana dela na odvodnjavanju, izolaciji in oblogah, pričela in dokončala se bodo dela na voziščni konstrukciji, prometni opremi in zasipnih portalih ter izvedba elektrostrojnih instalacijskih del.
Dokončana bodo dela na enem podvozu, dveh nadvozih ter viaduktih Lama in Bivje.
Izveden bo tehnični pregled trase in objektov ter odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu.
*Opomba: Kolikor tehnične možnosti in vremenski pogoji ne bodo dopuščali predvidene pospešene dinamike napredovanja del, bo odsek predan v promet skladno z ReNPIA v prvi polovici leta 2005.
(I.C8) SRMIN – ŠKOFIJE, dolžina 2,4 km
predvidena predaja prometu: konec leta 2004
(v letu 2004 je predvideno dokončanje 740 m trase kot navezava na novi ankaranski priključek, preostali del odseka dolžine 1,66 km bo predan prometu v letu 2006*)
Dopolnjevala se bo posamezna projektna dokumentacija PGD in PZI, vršili se bodo odkupi zemljišč.
Na delu trase od km 1,66 do km 2,4 bodo dokončana zemeljska dela, odvodnjavanje, regulacije in prestavitve komunalnih vodov. Pričela in dokončala se bodo dela na voziščni konstrukciji, prometni opremi, izveden bo tehnični pregled. Ta del odseka v dolžini 740 m bo predan prometu.
Za del trase in objekte od km 0,00 do km 1,66 bo izveden postopek izbire izvajalca in podpis pogodb za gradbena dela.
*Opomba: Kolikor bo zagotovljena ustrezna dinamika finančnih virov, bo odsek možno dokončati do konca leta 2005.
(I.F3) BIČ – HRASTJE, dolžina 22,5 km
(I.F3.2) Korenitka – Pluska (2,8 km)
predvidena predaja v promet: konec leta 2004
Nadaljevale se bodo aktivnosti za pridobitev nepremičnin, zaključen bo postopek za dopolnitev enotnega dovoljenja za gradnjo. Nadaljevala in zaključila se bodo gradbena dela. Odsek bo predan v promet in pričela se bo izvedba zaključnih del.
(I.F5) KRONOVO – SMEDNIK, dolžina 9,2 km
predvidena predaja v promet: konec leta 2004
Dokončana bodo gradbena dela na desni polovici avtoceste. Opravljen bo tehnični pregled in odsek bo predan v promet.
(I.F6) SMEDNIK – KRŠKA VAS, dolžina 17,6 km
predvidena predaja v promet: konec leta 2004
Predvideno je nadaljevanje aktivnosti za pridobitev nepremičnin in enotnega dovoljenja za gradnjo ter nadaljevanje in dokončanje gradbenih del. Izvedena bodo vsa dela, da se omogoči predaja v promet v decembru 2004.
(I.F7) KRŠKA VAS – OBREŽJE, dolžina 12,3 km
predvidena predaja v promet: konec leta 2004
Zaključena bo izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, izvajali se bodo postopki za pridobitev zemljišč ter delnih in dopolnilnih enotnih dovoljenj za gradnjo. Dokončana bodo arheološka izkopavanja. Nadaljevala in zaključila se bodo glavna gradbena dela na trasi in objektih. Izveden bo tehnični pregled in odsek bo predan v promet. Pričela se bo izvedba zaključnih gradbenih del.
Skupno bo v letu 2004 predanih v promet 65,7 km štiripasovnih avtocest in 4,4 km priključka.
1.3.2. Odseki, na katerih se gradnja v letu 2004 nadaljuje
V letu 2004 bo potekalo nadaljevanje gradnje naslednjih odsekov in pododsekov (oznake pred odseki in etapami so povzete po ReNPIA, razpredelnica 11).
(I.B2) PESNICA – SLIVNICA, dolžina 20,8 km
(I.B2.2) AC Zrkovska – priključek Pesnica (6,3 km)
predvidena predaja v promet: po letu 2006
Nadaljevali se bodo odkupi zemljišč in objektov ter pridobivanje enotnih dovoljenj za gradnjo. Izvedena bosta javna razpisa za oddajo del in pričeli se bosta gradnja 3. sklopa: Deviacija Vodole – Dragučova I ter prestavitve VN daljnovodov v trasi. Nadaljevala se bo gradnja 4. sklopa rondojskega križišča Pesnica – II. faza.
(I.D1) RAZDRTO – VIPAVA, dolžina 15,8 km
(I.D1.2) Rebernice (10,7 km)
predvidena predaja v promet: konec leta 2007
Potekala bo izdelava projektne dokumentacije (PGD in PZI), odkupi zemljišč in pridobivanje enotnega dovoljenja za gradnjo. Na delu trase bodo zaključena začetna gradbena dela. Nadaljevala se bodo dela na trasi s premostitvenimi objekti. Pričela se bo gradnja viaduktov Boršt I in Boršt II, sanacija plazu in dela za pomožno vzdrževalno bazo Vipava. Izvedeni bodo javni razpisi za vsa preostala dela.
(I.E5) ŠENTVID – KOSEZE, dolžina 5,7 km
(I.E5.1) Šentvid – Koseze (3,7 km)
predvidena predaja v promet: konec leta 2006
Predvideni so odkupi zemljišč, pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo, nadaljevanje gradnje trase in objektov, komunalne naprave, deviacije in regulacije ter gradnja predora in nadomestnih objektov.
V primeru izkaza tehnično-tehnološke možnosti in izvedljivosti razširitve projekta (gradnja dvojnega tripasovnega predora z dvema priključnima predoroma in polnim priključkom na Celovško cesto), ki je v fazi strokovne preveritve, bodo zagotovljena dodatna sredstva za njegovo izvedbo. Do takrat se bodo izvajala samo gradbena dela na delu trase in objektih, ki so sestavni del osnovne projektne rešitve in sedaj veljavne Uredbe o lokacijskem načrtu.
(I.F4) HRASTJE – KRONOVO, dolžina 13,3 km
(I.F4.1) Hrastje – Lešnica (7,8 km)
predvidena predaja v promet: sredina leta 2006*
Potekala bo izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZR in PZI) za glavna gradbena dela, aktivnosti za pridobitev nepremičnin in enotnega dovoljenja za gradnjo. Izvajala se bodo začetna gradbena dela. Za glavna gradbena dela bo izveden postopek za oddajo del. Predviden je pričetek izvedbe glavnih gradbenih del.
*Opomba: Kolikor bodo odkupi zemljišč in postopki oddaje del potekali brez zapletov, bo odsek dokončan do konca leta 2005.
(I.G2) SLOVENSKA BISTRICA – HAJDINA, dolžina 9,6 km
(I.G2.3) Obvoznica Pragersko (5,3 km)
predvidena predaja v promet: konec leta 2005
V letu 2004 bodo dokončani odkupi zemljišč. Nadaljevala se bodo gradbena dela.
Skupno se bo v letu 2004 nadaljevala gradnja 17,8 km štiripasovne avtoceste, 10,7 km hitre ceste in 5,9 km obvoznice.
1.3.3. Odseki, na katerih se gradnja v letu 2004 začne
(I.A2) LENART – BELTINCI, dolžina 43,3 km
(I.A2.3) Cogetinci – Vučja vas (11,6 km)
predvidena predaja v promet: v letu 2008
Predvidena potrditev investicijskega programa, izdelava projektne dokumentacije za deponijo in za rekonstrukcijo regionalnih cest zaradi začasne povezave ter zaključek parcelacije in odkupovanje zemljišč. Izvedena bodo arheološka izkopavanja. Predvidena je izvedba postopka za oddajo del in pričetek glavnih gradbenih del.
(I.E2) PERAČICA – PODTABOR, dolžina 2,4 km
predvidena predaja v promet: sredina leta 2006
Potekala bo izdelava projektne dokumentacije in investicijskega programa, odkupi zemljišč in postopek za oddajo del. Pričela se bodo gradbena dela na objektu Lešnica in na delu trase.
(I.F1) ŠMARJE SAP – VIŠNJA GORA
(I.F1.1) Ploščad za bencinski servis Cikava
Potekala bo izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI in PZR), arheološka izkopavanja, odkupi zemljišč in gradnja. Predviden rok dokončanja gradnje je konec leta 2004.
(I.3) AC IN HC NA OBMOČJU MMP
(I.3.2) MMP Gruškovje
Skladno z dinamiko aktivnosti pridruževanja Slovenije Evropski uniji je v letu 2004 predvidena tudi gradnja in dokončanje avtoceste na območju mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje.
Skupno se bo v letu 2004 z gradnjo začelo na 14,0 km nove štiripasovne avtoceste, na gradnji ploščadi za bencinski servis Cikava in gradnji avtoceste na območju MMP Gruškovje, ki bo v letu 2004 tudi dokončana.
1.3.4. Odseki, zgrajeni po letu 1994, na katerih se v letu 2004 izvajajo zaključna dela
V letu 2004 se izvede zaključna dela na naslednjih odsekih in pododsekih avtocest in cest iz nacionalnega programa (zaključna dela na odsekih, ki so bili predani prometu pred letom 1994, to je pred začetkom izvajanja nacionalnega programa izgradnje avtocest so prikazani v poglavju 1.3.5.) (imenovanja in oznake so v skladu z ReNPIA, razpredelnica 11):
– (I.A2.4)   Vučja vas – Beltinci z R353
– (I.A3.3)   Obvoznica Lendava
– (I.B1)    Šentilj – Pesnica
– (I.B2.3)   Ptujska cesta – Slivnica
– (I.B2.4)   Nova Zrkovska cesta: km 0,00 – km 0,87
– (I.B2.6)   HC 2B Etapa
– (I.B3)    Fram – Slivnica – BDC
– (I.B4)    Hoče – Arja vas
– (I.B5)    Arja vas – Vransko
– (I.B6.1)   Vransko – Trojane
– (I.B7.1)   Blagovica – Lukovica
– (I.B7.3)   Krtina – Šentjakob
– (I.B8)    Zadobrova – Tomačevo
– (I.B9)    Šentjakob – Malence
– (I.C1.1)   priključek Razdrto
– (I.C2)    Čebulovica – Divača
– (I.C3)    Divača – Dane
– (I.C4)    Dane – Fernetiči
– (I.C5)    Divača – Kozina
– (I.C6.1)   Kozina – Klanec: km 6,70 – km 7,50
– (I.D1.3)   Podnanos – Vipava
– (I.D2)    Vipava – Selo
– (I.D3)    Selo – Šempeter
– (I.E3)    Podtabor – Naklo
– (I.E4)    Naklo – Kranj
– (I.F2)    Višnja gora – Bič
– (I.F3.1)   Bič – Korenitka
– (I.G2.1)   Priključek Slovenska Bistrica – sever
– (I.G2.2)   Rekonstrukcija G1-2 Slovenska Bistrica – Pragersko
– (I.G3.5)   Obvoznica Ormož
Na zgornjih odsekih se v letu 2004 skladno z možnostmi izvede dokončne zemljiškoknjižne ureditve, monitoringe, odpravo pomanjkljivosti ter druga dela, potrebna za dokončanje odsekov.
V okviru odseka AC Šentjakob – Malence se v letu 2004 nadaljujejo tudi dela na povezovalni cesti od Ceste Dolomitskega odreda do priključka Brdo, in sicer skladno s pogodbo o sofinanciranju izgradnje odsekov AC Šentjakob – Malence in AC Zadobrova – Tomačevo, sklenjeno med Mestno občino Ljubljana in DARS d.d. v letu 1996.
 
Skupno se bodo v letu 2004 izvajala zaključna dela na novih avtocestah in cestah (zgrajenih po letu 1994) na:
– 144,9 km štiripasovnih avtocest,
– 31,4 km hitrih cest,
– 55,7 dograjenih dvopasovnih avtocest v štiripasovnice,
– 10,6 km obvoznic,
– 3,8 km rekonstrukcij,
– 5,1 km priključkov.
1.3.5. Odseki, zgrajeni pred letom 1994, na katerih se v letu 2004 izvajajo zaključna dela
Na določenih avtocestnih odsekih, ki so bili predani prometu pred letom 1994 (oziroma pred ustanovitvijo DARS, d.d.), se izvede zaključna in dodatna dela, ki so bila predvidena in zahtevana ob izdaji lokacijskih odločb in se nanašajo predvsem na varovanje pred prekomernim hrupom ali pa so pogojena z naknadno sprejetimi predpisi (npr. povečanje največjih dovoljenih osnih obremenitev vozil), ki jih je upravljavec avtocest dolžan spoštovati. V sredstvih, namenjenih za ta dela, so zajeta tudi sredstva za opremo teh cest z dodatnimi napravami za varovanje prometa in obveščanje udeležencev v prometu ter sredstva za posodobitev in razvoj cestninskega sistema.
Rekonstrukcije (ojačitve) vozišč avtocest bodo potekale na najstarejšem delu slovenskega avtocestnega omrežja, in sicer na tistih odsekih, ki so bili v postopku sezonskih pregledov in prioritetne ocene stanja vozišč po metodi MSI označeni z »zelo slabo« in »slabo« in so torej najbolj dotrajani.
Izvedba nekaterih del na voziščih avtocest (predvsem njihove rekonstrukcije) bodo zahtevala popolno zaporo smernega vozišča, zato se bodo vsa večja dela praviloma izvajala zaporedno in izven sezonskih prometnih obremenitev.
Dodatna investicijska dela na obstoječih avtocestah v letu 2004 so naslednja:
– rekonstrukcija vozišč na Primorskem kraku (odsek AC Ljubljana – Čebulovica),
– rekonstrukcija vozišč na Štajerskem kraku (odsek AC Fram – Arja vas),
– rekonstrukcija vozišč na ljubljanski obvoznici in Dolenjskem kraku (odsek AC Grosuplje – Višnja Gora),
– razširitev in nadgradnja AC baze Ljubljana s centrom za vodenje prometa,
– izvedba protihrupne zaščite (Kozarje, Postojna),
– posodobitev in razvoj cestninskega sistema (uvedba nove frekvence, pilotski projekt cestninjenja v prostem prometnem toku).
Že v letu 2004 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v prihodnjem letu iz sredstev leta 2005, in sicer do višine 60% planirane vrednosti teh del v letu 2004. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti izvedbo posameznih del že v 1. kvartalu leta 2005.
1.3.6. Gradnja dodatnih cestninskih postaj
V letu 2004 bo skladno s sprejetimi ukrepi za dograjevanje cestninskega sistema v obdobju do 2004 na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji zaključena gradnja nekaterih dodatnih cestninskih postaj.
1.3.7. Vrednost del v letu 2004 pri gradnji avtocest, ki bodo v letu 2004 predane v promet in na katerih se gradnja v letu 2004 nadaljuje ali začne
Vrednost del v letu 2004 po odsekih, ki bodo v letu 2004 predani v promet in na katerih se gradnja v letu 2004 nadaljuje ali začenja, je določena v Tabeli 1.
1.3.8. Odstopanje investicijskih vrednosti
Investicijske vrednosti odsekov, na katerih je ugotovljena sprememba investicijskih vrednosti, so podane v Tabeli 2 (primerjava investicijskih vrednosti LP ROAC 2004 z investicijskimi vrednostmi, ki so bile potrjene v predhodnih LP RVAC: nivo cen: 12/02) in Tabeli 2a (primerjava investicijskih vrednosti LP ROAC 2004 z investicijskimi vrednostmi, ki so predmet ReNPIA: nivo cen: 12/02). S kratkim opisom so podani tudi pomembnejši razlogi za spremembe investicijskih vrednosti.
Opomba: Navedeno povečanje investicijske vrednosti za gradnjo odseka AC Šentvid – Koseze zajema razširitev projekta (gradnja dvojnega tripasovnega predora z dvema priključnima predoroma in polnim priključkom na Celovško cesto), ki pa je v fazi strokovne preveritve njegove tehnično-tehnološke možnosti in izvedljivosti. Če se bo izkazalo, da je razširitev projekta zaradi tehnično-tehnoloških pogojev težko izvedljiva do takšne mere, da ne bo več ekonomsko upravičena, se bo izvedla osnovna projektna rešitev po sedaj veljavni Uredbi o lokacijskem načrtu. V tem primeru ostane investicijska vrednost odseka AC Šentvid – Koseze v primerjavi z investicijsko vrednostjo iz predloga ReNPIA nespremenjena.
1.3.9. Investicijske vrednosti novih odsekov
Ocene investicijskih vrednosti avtocestnih odsekov, za katere je v letu 2004 določen začetek gradnje in doslej niso bili navedeni v letnih planih, so podane v Tabeli 3 in Tabeli 3a. V njih so podane ocene investicijskih vrednosti odsekov po stalnih cenah (nivo cen: 31. 12. 2002, brez stroškov financiranja), predvideni viri sredstev in skladnost investicijskih vrednosti planiranih investicij z investicijskimi vrednostmi iz ReNPIA.
Opomba: *Do operativnosti kreditne pogodbe oziroma zagotovitve finančnih sredstev iz drugih virov (vrednostne obveznice) bodo finančna sredstva zagotovljena iz lastnih virov.
2. RAZVOJ NAVEZOVALNIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA
V okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest se nadaljuje izgradnja nekaterih državnih – navezovalnih cest, ki omogočajo boljše navezovanje širših urbanih območij na V. in X. koridor. V letu 2004 se bo izvajalo dela na naslednjih odsekih državnih cest pododsekov (oznake pred odseki in etapami so povzete po ReNPIA, razpredelnica 11).
(I.1.1) Maribor – Levi breg: Fontana –Turnerjeva ulica
Dokončani bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri in vpis v zemljiško knjigo.
(I.1.2) Maribor – Desni breg: Koroški most – Erjavčeva ulica
Predvideno je dokončanje odkupov zemljišč po končni odmeri in vpis v zemljiško knjigo.
(I.1.3) Maribor – Desni breg: Erjavčeva ulica – Proletarskih brigad
V letu 2004 je predvideno dokončanje odkupov zemljišč in nadaljevanje gradnje.
(I.2.1) Severna magistrala Celje: rekonstrukcija Mariborske ceste (III. in IV. etapa)
Na III. etapi je predvidena dokončna odmera zemljišč in pričetek odkupov teh zemljišč. Nadaljevala se bodo gradbena dela.
Na IV. etapi je predvideno nadaljevanje odkupov zemljišč, izdelava in potrditev investicijske dokumentacije, pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo ter izvedba postopka izbire izvajalca gradbenih del in pričetek gradnje.
(I.4.1) Šmarje – Dragonja: dograditev III. pasu
V letu 2004 je predvidena dokončna pravno-premoženjska ureditev.
(I.4.2) Križišče Slavček – križišče Tomos
Dopolnjevala se bo projektna dokumentacija PGD in PZI, vršili se bodo odkupi zemljišč, dokončan bo postopek izbire izvajalca gradbenih del in pričela se bo gradnja.
(I.5.1) Muhaber – Bučna vas
Dokončani bodo odkupi zemljišč in pravno-premoženjska ureditev.
(I.5.2) Bučna vas – Ločna
Dokončani bodo odkupi zemljišč in pravno-premoženjska ureditev.
Vrednost gornjih del po posameznih cestnih odsekih prikazuje Tabela 4.
PREDHODNI PROJEKTI IN ODKUPI:
V letu 2004 se bo izdelovala projektna dokumentacija za odseke državnih cest (I.3.1.) Želodnik – Mengeš z obvoznico, (I.3.2.) Mengeš – Žeje in (I.3.3.) Žeje – Vodice v vrednosti 30 mio SIT. Prav tako se bo izdelovala projektna dokumentacija ter vršili odkupi zemljišč in nepremičnin za odsek državne ceste (I.1.4.) Zahodna obvoznica Maribor: Proletarskih brigad – Streliška cesta v vrednosti 50 mio SIT.
3. OBNAVLJANJE AVTOCEST
V tem poglavju se ureja vsebina in vrednost del, ki spadajo v okvir obnavljanja avtocest, v skladu z ZDARS-A. S Pogodbo o izvajanju nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finančnim inženiringom in drugih povezanih nalog po NPIA RS in s Koncesijsko pogodbo za upravljanje in vzdrževanje avtocest v RS, ki se sklepata na podlagi ZDARS-A, bo podrobneje določeno, kdo financira posamezna dela, prav tako pa bodo določeni tudi viri financiranja. Postopek oddaje del, ki so predmet postavke 3.2., se lahko prične šele po podpisu Pogodbe in to v primeru, da bo vsebina del iz obeh postavk v Pogodbi opredeljena kot sestavni del razvoja in obnavljanja avtocest.
3.1. Obnavljanje vozišč in objektov
V letu 2004 se bo nadaljevalo še z investicijskim obnavljanjem vozišč in objektov, ki so v slabem stanju zaradi starosti in obrabe. Dela v sklopu investicijskega obnavljanja, ki zahtevajo zaporo odsekov avtocest, se bodo zaradi zagotavljanja čim boljše pretočnosti prometa v največji možni meri izvajala izven sezonskih prometnih obremenitev, razen obnovitvenih del na premostitvenih objektih, ki jih ni možno prekiniti.
Investicijsko obnavljanje vozišč in objektov v letu 2004 obsega naslednja večja dela:
   – obnove vozišč (manjši ukrepi
z rekonstrukcijami vozišč)               30 mio SIT
  – obnovo premostitvenih objektov
(viadukt Derviše, most čez Ljubljanico,
most čez Polskavo)                  650 mio SIT
  – ostala dela: projektno-tehnična
dokumentacija, nepredvidena
dela/sanacijski ukrepi                185 mio SIT
  – naložbe v ostale dele avtocestnega
omrežja                        155 mio SIT
-----------------------------------------------------------------
  Skupaj:                     1.020 mio SIT
Stroški ne vključujejo novih sanacijskih ukrepov, povzročenih zaradi eksploatacije avtocest, ki so bili odrejeni z odločbami pristojnih organov ali iz drugih razlogov.
Že v letu 2004 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v prihodnjem letu iz sredstev leta 2005, in sicer do višine 60% planirane vrednosti teh del v letu 2004. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti izvedbo posameznih del že v 1. kvartalu leta 2005. S tem bo zagotovljen pravočasen začetek in izvedba dela obnovitvenih del v spomladanskem obdobju oziroma da zaradi dolgotrajnosti postopkov oddaje del njihovo izvajanje ne bo poseglo v obdobje turistične sezone.
3.2. Obnavljanje in nabava opreme
Za zagotavljanje enake stopnje opremljenosti in varstva okolja pred vplivi cest je potrebno stare avtoceste opremiti s sodobno elektrostrojno in drugo opremo ter izvesti obnovo že obstoječe opreme. Pri tem je treba slediti tehnološkemu razvoju na področju upravljanja s prometom in ukrepov za povečanje varnosti prometa in varovanja okolja.
Obnavljanja in nabave opreme v letu 2004 obsega naslednje aktivnosti:
   – naložbe v sistem za nadzor, vodenje
in varovanje prometa                 840 mio SIT
  – obnova prometne opreme in signalizacije     510 mio SIT
  – nadgradnja telekomunikacijskih naprav      50 mio SIT
-----------------------------------------------------------------
  Skupaj:                     1.400 mio SIT
4. STROŠKI PRIPRAVE INVESTICIJ IN NADZORA IZVAJANJA
V tem delu se ureja vsebina in vrednost del, ki so predmet Poglavja 4. STROŠKI PRIPRAVE INVESTICIJ IN NADZORA IZVAJANJA (postavke 4.1., 4.2., 4.3. in 4.4.). S Pogodbo o izvajanju nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finančnim inženiringom in drugih povezanih nalog po NPIA RS, ki se sklepa na podlagi ZDARS-A, bo podrobneje določeno kdo financira posamezna dela, prav tako pa bodo določeni tudi viri financiranja.
4.1 Stroški za izvajanje nalog Inženirja
DARS d.d. ima z organizacijami, ki opravljajo delo »Inženirjev«, sklenjene dolgoročne pogodbe za izvajanje strokovnih in svetovalnih storitev v zvezi z graditvijo avtocest in drugih cest, predvidenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest. V letu 2004 predstavlja delo »Inženirjev« organizacijo in nadzor nad 49 velikimi investicijami na področju avtocest in ostalih cest. Poleg tega se izvajajo dela na 7 investicijah na odsekih državnih cest v sklopu avtocestnega programa. V letu 2004 strokovne ekipe »Inženirjev« nadaljujejo organizacijo in nadzor nad predhodnimi deli in pripravo projektne dokumentacije na 19 odsekih avtocest, katerih gradnja je predvidena po letu 2004.
V letu 2004 je predvideno skupaj 3.228 mio SIT za opravljanje del »Inženirjev«. Delež stroškov »Inženirjev« v letu 2004 predstavlja 3% od celotne vrednosti del, določenih z LP ROAC 2004.
Dela Inženirjev zajemajo predvsem naslednje naloge:
– pridobivanje vseh upravnih dovoljenj, študij in projektne dokumentacije za pridobitev lokacijske dokumentacije, dela za naročanje lokacijskih načrtov in pridobivanje investicijske dokumentacije;
– izvajanje nadzora izvedbe gradnje (trasa AC z objekti, deviacije, regulacije, nadomestni objekti, elektrovodi, plinovodi in druge komunalne naprave);
– skrb za odpravo pomanjkljivosti zgrajenih objektov in napak v garancijski dobi,
– priprava in razvijanje vseh vrst tehnoloških postopkov, potrebnih za gradnjo in vzdrževanje AC;
– pridobivanje projektne dokumentacije PGD, PZI za vse objekte in strokovno svetovanje (objekti, mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi);
– vodenje postopkov pri pridobivanju zemljišč in reševanje druge pravne problematike;
– vodenje postopkov za vse razpise, preverjanje ponudbenih cen in vrednosti vseh ponujenih del (vodenje razpisnih postopkov, priprava presoje in vrednotenje prispelih ponudb, pregled cen in priloženih analiz v fazi javnega razpisa in sestavljanje ustreznih poročil komisiji za oddajo del, izdelava poročil o izvedenih razpisnih postopkih, priprava pogodb in aneksov);
– računalniška obdelava podatkov in podpora strokovnim službam,
– komuniciranje in razvoj strateškega marketinga;
– pridobivanje celotne projektne in izvajanje nadzora nad gradnjo predorov;
– tehnična kontrola projektne dokumentacije in strokovnih rešitev;
– vodenje in nadzorovanje del v zvezi z arheološkimi izkopavanji ter razreševanje celovite ekološke problematike v zvezi z izgradnjo AC;
– storitve posameznih strokovnjakov in tehnične ekspertize.
4.2. Stroški za izvajanje kontrole in potrjevanje kvalitete
V letu 2004 je predvideno skupaj 80 mio SIT za zunanjo kontrolo in potrjevanje kvalitete del na avtocestah, navezovalnih in priključnih cestah ter s tem povezane strokovno-tehnične storitve.
4.3. Stroški za izvajanje revizij projektno-tehnične dokumentacije
Skladno s 53. členom Zakona o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02) se z letom 2004 uvajajo revizije projektno-tehnične dokumentacije zahtevnih objektov. Obsegajo naslednja preverjanja:
– zanesljivost objekta in skladnost s prostorskimi akti,
– ali je z načrti tehničnih rešitev dokazano izpolnjevanje bistvenih zahtev,
– ali je vplivno območje objekta določeno na predpisan način,
– ali je izvedena kontrola brezhibnosti tehničnih rešitev in računske pravilnosti gradbenih konstrukcij.
V letu 2004 je predvideno skupaj 120 mio SIT za stroške revizij projektno-tehnične dokumentacije.
4.4. Stroški za koordinacije in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
Skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 03/2002) je Naročnik zavezan, da imenuje enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu v primeru, če dela na gradbišču izvaja več Izvajalcev del. Skladno z uredbo bodo v letu 2004 koordinatorji izvajali naloge zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na 16 odsekih v fazi izvedbe glavnih gradbenih del in na 8 odsekih v fazi pripravljalnih gradbenih del.
V letu 2004 je predvideno skupaj 100,5 mio SIT za koordinacijo zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.
5. FINANČNI ODBITKI ZARADI INVESTICIJSKIH KREDITOV (PLAČILO GLAVNICE IN OBRESTI)
Obveznosti iz investicijskih kreditov (plačilo rednih obresti in odplačilo glavnice) bodo v letu 2004 dosegle vrednost 14.731 mio SIT, od tega bo:
– 8.294 mio SIT namenjeno za plačilo rednih obresti (za kredite za avtocestne odseke, ki so že predani v promet),
– 6.437 mio SIT namenjeno za odplačilo glavnice.
Iz preteklih let so zagotovljena finančna sredstva v višini 1.305 mio SIT, v letu 2004 pa bodo za ta namen zagotovljena finančna sredstva v višini 13.426 mio SIT.
6. FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST TER PLANA RAZVOJA NAVEZOVALNIH CEST
6.1. Finančna sredstva, zagotovljena na osnovi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
Osnovni vir za financiranje nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji so finančna sredstva, ki se zagotavljajo na osnovi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZSNGC Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02).
Dinamika financiranja v ReNPIA, v letu 2004 predvideva iz tega naslova priliv v višini 37 milijard SIT. V Proračunu Republike Slovenije za leto 2004 je priliv iz tega vira določen v višini 30,6 milijard SIT. Pokritje razlike v višini 6,4 milijarde SIT je predvideno iz sredstev kohezijskega sklada EU.
V primeru izpada finančnih sredstev kohezijskega sklada EU bodo primarno nadomestila z namenskimi sredstvi, oziroma z dodatno zadolžitvijo (ob pogoju, da bo za takšno zadolžitev Naročniku DARS d.d. odobrena dodatna kvota zadolžitve), kar pomeni, da se skupni znesek po tem viru ne bo spremenil in bo znašal 37 milijard SIT.
6.2. Sredstva koncesijske dajatve
Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 126/03) so vir za financiranje obveznosti v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter odplačevanjem posojil, najetih v ta namen, tudi sredstva koncesijske dajatve, ki se zagotovijo iz dela cestnine in drugih prihodkov družbe. V letu 2004 je iz tega vira predvidenih 13.426 mio SIT.
Vsebina in osnove za izračun vrednosti Postavke 6.2. Sredstva koncesijske dajatve, ki izhajajo iz obveznosti DARS na podlagi ZDARS-A, bodo detajlno definirane s Koncesijsko pogodbo za upravljanje in vzdrževanje avtocest v RS. Vsebina Postavke 6.2. Sredstva koncesijske dajatve se v LP ROAC 2004 opredeli kot vsebina prehodnega značaja, ki velja do podpisa Pogodbe.
6.3. Krediti in izdaja dolžniških vrednostnih papirjev
V letu 2004 bodo črpani krediti in izdane obveznice v skupnem znesku 71.911,351.000 SIT.
6.3.1. Črpanje kreditov po že sklenjenih pogodbah
V letu 2004 bo črpano 51.639 mio SIT kreditov po že sklenjenih kreditnih pogodbah, in sicer:
A) KREDITI MEDNARODNIH FINANČNIH INSTITUCIJ IN TUJI KREDITI
kredit Evropske investicijske banke – EIB III    19.129,524.000 SIT
kredit Evropske investicijske banke – EIB IV     9.535,366.000 SIT
kredit Evropske investicijske banke – EIB V     19.426,228.000 SIT
kredit Autovie Venete S.p.A.- AUV           3.548,216.000 SIT
-----------------------------------------------------------------------
Skupaj (A)                      51.639,333.000 SIT
-----------------------------------------------------------------------
Pri vseh izračunih črpanj je upoštevan tečaj 1 EUR = 233,9 SIT.
6.3.2. Zagotovitev potrebnih virov sredstev za odseke, ki so se začeli graditi v letu 2003 oziroma pred letom 2003 in za odseke, ki se začnejo graditi v letu 2004

B) KREDITI MEDNARODNIH FINANČNIH INSTITUCIJ
V letu 2004 se bo končal postopek za najetje novega kredita Evropske investicijske Banke (EIB VI) v okvirni višini 110 mio EUR, ki je namenjen financiranju odsekov AC Hrastje – Lešnica, Korenitka – Pluska in Peračica – Podtabor.
V letu 2004 je predvideno črpanje kredita pri Evropski investicijski banki (EIB VI) v višini 1.075 mio SIT.
kredit Evropske investicijske banke – EIB VI     1.075,000.000 SIT
-----------------------------------------------------------------------
Skupaj (B)                      1.075,000.000 SIT
Pri vseh izračunih črpanj je upoštevan tečaj 1 EUR = 233,9 SIT.
C) DOMAČI KREDITI
Za financiranje gradnje avtocestnih odsekov, ki so se začeli graditi pred letom 2003 je DARS d.d. v okviru sredstev, za katere je Državni zbor Republike Slovenije že sprejel Zakon o soglasju in Zakon o poroštvu v skupni višini 330,3 mio USD (311,8 mio EUR), in sicer za financiranje AC Razdrto – Vipava: Rebrnice in Vučja vas – Beltinci najel domač finančni kredit pri Hypo Alpe Adria Bank v višini 5.767 mio SIT. Do konca leta 2003 je na podlagi Zakona o soglasju in Zakona o poroštvu za kredite v višini 330,3 mio USD sklenjenih že za 183,9 mio USD kreditnih pogodb.
V letu 2004 je predvideno črpanje kredita Hypo Alpe Adria Bank za omenjene odseke v višini 5.767 mio SIT.
domači finančni kredit (Hypo Alpe Adria Bank)     5.767,018.000 SIT
-----------------------------------------------------------------------
Skupaj (C)                      5.767,018.000 SIT
Pri vseh izračunih črpanj je upoštevan tečaj 1 EUR = 233,9 SIT.
D) OBVEZNICE/NOVI KREDITI
V letu 2004 se bo začel postopek za izdajo obveznic na domačem trgu oziroma najem finančnih kreditov, ki je namenjen financiranju odsekov AC Škofije – Srmin, Krška vas – Obrežje in Šentvid – Koseze, in sicer v višini 13.430 mio SIT. V primeru, da bodo pogoji financiranja s finančnimi krediti ugodnejši od financiranja z izdajo obveznic, se lahko del zneska nadomesti s finančnimi krediti.
obveznice                      13.430,000.000 SIT
Skupaj (D)                      13.430,000.000 SIT
-----------------------------------------------------------------------
Skupaj (B+C+D)                    20.272,018.000 SIT
6.3.3. Dodatna izdaja obveznic/najem finančnih kreditov za financiranje gradnje v letu 2005
V drugi polovici leta 2004 namerava DARS začeti s postopki zadolževanja v obliki izdaje obveznic oziroma najetjem finančnih kreditov kot oblikovanjem vira za financiranje gradnje avtocestnih odsekov po predvidenem programu dela DARS (ReNPIA) za zagotavljanje likvidnosti v začetku leta 2005 v predvideni višini do 18.400 mio SIT
obveznice/novi krediti v letu 2004:          6.400,000.000 SIT
obveznice/novi krediti v letu 2005:         12.000,000.000 SIT
-----------------------------------------------------------------------
Skupaj:                       18.400,000.000 SIT
Obveznice v višini 6,4 milijarde tolarjev v letu 2004 bodo izdane, če ne bodo zagotovljena predvidena sredstva iz kohezijskega sklada oziroma iz finančnih kreditov. Za ta znesek bo potrebno povišati tudi kvoto za zadolževanje.
6.3.4. Možnost refinanciranja obstoječih kreditov
V letu 2004 namerava DARS izboljšati pogoje obstoječih kreditov pri nekaterih kreditodajalcih. Glavni razlogi za refinanciranje so odprava revalorizacije (ukinitev TOM klavzule), uskladitev pogodbenih obrestnih mer s trenutnim stanjem na finančnih trgih ter podaljšanje ročnosti že najetih domačih in tujih kreditov.
Predvideva se refinanciranje kreditov v skupni višini 80.491 mio SIT po stanju na dan 31. 12. 2003. Refinanciranje bo izvedeno bodisi prek sklenitve dodatkov k obstoječim kreditnim pogodbam bodisi z izdajo dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev. V primeru sklenitve dodatkov k obstoječim kreditnim pogodbam bo refinanciranje izvedeno v okviru omejitev obstoječih zakonov o soglasju in zakonov o poroštvu. Če bo refinanciranje izvedeno prek izdaje dolžniških vrednostnih papirjev, bo skladno z veljavno zakonodajo potrebno sprejeti nov zakon o soglasju in zakon o poroštvu.
7. PRIMERJAVA OBSEGA LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2004 Z OBSEGOM PREDVIDENIM V ReNPIA ZA LETO 2004
Tabela 5 v nadaljevanju prikazuje primerjavo obsega virov in porabe predvidenega v ReNPIA v letu 2004 z obsegom predvidenim v Letnem planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2004.
Z ReNPIA je določena poraba za razvoj in obnavljanje avtocest v letu 2004 v višini 114.424 mio SIT. Po Letnem planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2004 predvidena realizacija v višini 122.271 mio SIT predstavlja 106,9% realizacije, predvidene z ReNPIA. Na strani virov bo zato zagotovljenih 122.337 mio SIT ali 7% več, kot predvideva ReNPIA v letu 2004.
Št. 346-03/2001-8
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-2411-0041
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost