Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1174. Odlok o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

1175. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1176. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob svetovnem prvenstvu v nogometu/Koreja-Japonska, 2002
1177. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj morskega in sladkovodnega ribištva za leto 2002
1178. Uredba o spremembi uredbe o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje - Hrastnik
1208. Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode na odseku vodotoka Krumpah za proizvodnjo električne energije
1209. Uredba o koncesijah za izkoriščanje vode iz vodnih virov Gačnik 1, Gačnik 2, Zavratec, ČG-1/93, Devetak v Straži, St-2/87, St-3/92, STO-4/96, DT-1/94, Žd-1/93, H-3/88, Gb-2/90, Ka-1/93, GK-1/93, Jezero pri Družinski vasi, Br-3/91, Cl-1/87, Cl-2/89, Š-1/92, K-1/86, K-2/86, K-3/95, Mo-2/94, Zaloka, VŠ-1/92, GV-1, GV-2, GV-3, VG-4, GVN, ZP-2, VK-1, VK-2, VK-3, VK-4, V-6, Brezoviški graben, K-2/97, VBP-3/97, B-2/96, DB-1/94, DB-2/95, PR-2/89, PR-3/92, VM-1/94, VM-2/94, Va-1, Krog, Dobliče, ČBL-3/91, ČBL-4/92 in VB-1/94 za oskrbo prebivalstva s pitno vodo
1210. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v letu 2002
1211. Uredba o ekonomskih conah
1212. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva ter postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov

Odloki

1213. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Gruškovje

Sklepi

1179. Sklep o uskladitvi preživnin in uskladitvi višine nadomestila preživnin
1180. Sklep o določitvi izhodiščnih cen strojnih in prevoznih storitev vodnogospodarske javne službe v letu 2002

Drugi akti

1181. Odločba o imenovanju na funkcijo državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na zunanjem oddelku v Kranju

MINISTRSTVA

1182. Odredba o začasnem zavarovanju fosilnih vretenčarjev pri Kozini
1183. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o plinskih napravah
1184. Sklep o veljavnosti prvega dodatka k četrti izdaji Evropske farmakopeje
1185. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2002
1214. Pravilnik o spremembah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

USTAVNO SODIŠČE

1186. Sklep o sprejemu pobude in začasnem zadržanju izvrševanja odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in splošnih pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega omrežja v Občini Prevalje

BANKA SLOVENIJE

1187. Sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije
1188. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
1189. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 1. 4. do 7. 4. 2002

OBČINE

Bled

1190. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi športnih objektov občinskega pomena
1191. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kranj

1192. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parcelna številka 1235/4, k.o. Stražišče
1193. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parcelna številka 983/5, k.o. Podreča

Litija

1194. Odlok o občinskih cestah

Ljubljana

1195. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
1196. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Pedenjped

Moravske Toplice

1197. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2001
1198. Odlok o spremembah odloka o davku od premoženja v Občini Moravske Toplice

Odranci

1199. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Prevalje

1200. Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2002
1201. Odlok o javni kanalizaciji v Občini Prevalje
1202. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Prevalje
1203. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za območje ureditvenega načrta "Lahovnik" na Prevaljah
1204. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za območje ureditvenega načrta "Račel-Log" na Prevaljah
1205. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenska Bistrica

1206. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kebelj

Slovenske Konjice

1207. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Slovenske Konjice
AAA Zlata odličnost