Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002

Kazalo

1197. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2001, stran 2349.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99 in 2/01) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 11. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2001, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2001.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2001 znašajo:
– skupni prihodki              705,529.623,37 SIT
– skupni odhodki               666,578.418,06 SIT
Razlika med prihodki in odhodki       + 38,951.205,31 SIT
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazana tudi sredstva krajevnih skupnosti za leto 2001 v višini:
– izvirni prihodki krajevnih skupnosti     72,464.010,71 SIT
– odhodki krajevnih skupnosti         67,686.770,59 SIT
Razlika med prihodki in odhodki        + 4,777.240,12 SIT
3. člen
Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje:
– prejeta vračila danih posojil        10,146.123,95 SIT
– dana posojila in povečanje 
 kapitalskih deležev             12,233.163,84 SIT
Razlika med prejetimi in danimi posojili   – 2,087.039,89 SIT
4. člen
Račun financiranja Občine Moravske Toplice za leto 2001 izkazuje:
– prejeta posojila                       /
– odplačilo glavnice v letu 2001        55,094.285,08 SIT
Razlika med najetimi in odplačanimi krediti  –55,094.285,08 SIT
5. člen
Negativni saldo sredstev na računih proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2001 v višini 18,230.119,66 SIT se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2000, tako da skupni saldo nerazporejenih sredstev iz računov proračuna znaša 33,359.732,63 SIT in se uporablja za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2002 kot namenska sredstva.
Nerazporejena sredstva krajevnih skupnosti v letu 2001 v višini 4,797.576,13 SIT se uporabijo za pokrivanje namenskih odhodkov krajevnih skupnosti v letu 2002.
6. člen
Saldo sredstev stalne proračunske rezerve na dan 31.december 2001 v višini 12,361.526,00 SIT se prenese v leto 2002.
7. člen
Pregled vseh prilivov in odlivov proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2001 je sestavni del tega odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/02-1
Moravske Toplice, dne 11. marca 2002.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost