Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002

Kazalo

1211. Uredba o ekonomskih conah, stran 2387.

Na podlagi 32. člena zakona o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 45/98 in 97/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ekonomskih conah
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba ureja postopek za pridobitev in spremembo soglasja Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) za ustanovitev ekonomske cone iz 7. člena zakona o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 45/98 in 97/01 – v nadaljnjem besedilu: zakona), postopek za pridobitev in spremembo odločbe Carinske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Carinska uprava) iz 10. člena zakona ter način in postopek uveljavljanja in odobritve davčnih ugodnosti iz 20. člena zakona, kakor tudi podrobnejše predpise o izvajanju carinskega nadzora nad blagom v ekonomski coni in podrobnejše predpise o izvajanju davčnega nadzora nad izvajanjem aktivnosti, ki so povezane z dodelitvijo davčnih ugodnosti kot državne pomoči, ter način in postopek v primeru vrnitve preveč pridobljene državne pomoči.
II. USTANOVITEV EKONOMSKE CONE
a) Soglasje vlade
2. člen
(vložnik zahtevka za ustanovitev ekonomske cone)
Domača pravna oseba (v nadaljnjem besedilu: vložnik) lahko predlaga, da se del carinskega območja določi kot ekonomska cona.
3. člen
(zahtevek)
(1) Podatki, ki jih mora v skladu s 7. členom zakona vsebovati pisni zahtevek za pridobitev soglasja vlade, morajo biti tako natančni, da omogočajo odločitev o ekonomski utemeljenosti ustanovitve ekonomske cone in o možnostih za izvajanje carinskega nadzora nad poslovanjem ekonomske cone.
(2) Če v zvezi z dejavnostmi, katerih opravljanje se predlaga v zahtevku, drugi predpisi zahtevajo, da morajo biti izpolnjeni posebni pogoji, se zahtevku priložijo tudi dokazila o izpolnjevanju teh pogojev.
4. člen
(vložitev zahtevka in njegovo formalno preverjanje)
(1) Zahtevek iz prejšnjega člena vložnik skupaj s potrebno dokumentacijo vloži pri ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo.
(2) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, preveri, ali je zahtevek popoln. Če zahtevek ni popoln, zahteva od vložnika zahtevka, da ga dopolni, če pa je popoln, ga nemudoma pošlje v mnenje ministrstvu, pristojnemu za finance ter Carinski upravi. Po potrebi se za mnenje lahko zaprosijo tudi druga ministrstva in službe.
5. člen
(predlog sklepa o soglasju vlade)
(1) Vlada sprejme sklep na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, pripravljenega na podlagi:
1. popolnega zahtevka vložnika,
2. mnenja organov iz drugega odstavka prejšnjega člena,
3. ocene o gospodarski utemeljenosti ustanovitve ekonomske cone z vidika gospodarskega razvoja države ter
4. skladnosti dejavnosti, ki naj bi se opravljala v ekonomski coni, s prostorsko dokumentacijo.
(2) Predlog iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati podatke iz drugega odstavka 7. člena zakona, pogoje, pod katerimi se dovoli ustanovitev ekonomske cone, kakor tudi pogoje, ki jih mora ustanovitelj cone zagotoviti za delo carinske službe.
6. člen
(sprememba soglasja vlade)
(1) Zahtevek za spremembo soglasja vlade se obravnava v skladu s 3. do 5. členom te uredbe.
(2) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena mora predlog sklepa o spremembi soglasja vlade vsebovati podatke o spremembi soglasja vlade, pogoje, pod katerimi se dovoli zahtevana sprememba ekonomske cone, ter dodatne ali spremenjene pogoje, ki jih mora ustanovitelj cone zagotoviti za delo carinske službe.
b) Odločba Carinske uprave
7. člen
(odločba Carinske uprave)
(1) V zvezi z izdajo odločbe iz 10. oziroma 12. člena zakona direktor Carinske uprave določi komisijo, ki opravi pregled objektov za zagotavljanje izvajanja carinskega nadzora v ekonomski coni in izda zapisnik iz tretjega odstavka 10. člena zakona.
(2) Predsednik komisije iz prejšnjega odstavka pisno obvesti ustanovitelja cone o datumu nameravanega pregleda.
8. člen
(sprememba odločbe Carinske uprave)
(1) Če ustanovitelj cone zahteva spremembo odločbe v skladu s prvim ali četrtim odstavkom 12. člena zakona, Carinska uprava izda odločbo na podlagi preverjanja dejanskega stanja, ki ga izpelje komisija v skladu z 10. členom zakona in prejšnjim členom te uredbe.
(2) Če Carinska uprava izda odločbo, s katero spremeni prej izdano odločbo iz 10. člena zakona po uradni dolžnosti, ustanovitev posebne komisije za ugotovitev dejanskega stanja ni potrebna.
(3) V roku, ki je naveden v odločbi iz četrtega odstavka 12. člena zakona, v katerem mora ustanovitelj predložiti dokazila o izpolnjevanju spremenjenih obveznosti, se blago, ki se na dan vročitve odločbe že nahaja pri uporabniku v ekonomski coni, obravnava v skladu s predpisi o poslovanju v ekonomski coni. Blago, ki je vneseno v ekonomsko cono po tem dnevu, pa se obravnava kot blago, ki je vneseno ali ponovno vneseno na preostalo carinsko območje.
(4) Če ustanovitelj v roku, ki je naveden v odločbi iz četrtega odstavka 12. člena zakona, ne predloži dokazila o izpolnjevanju spremenjenih obveznosti, izda Carinska uprava novo odločbo, s katero ugotovi, da ekonomska cona ne izpolnjuje več pogojev za izvajanje carinskega nadzora oziroma pogojev za delo carinske službe.
(5) Če Carinska uprava izda odločbo iz prejšnjega odstavka, postopajo ustanovitelj, uporabniki in davčni organi v skladu z 19. členom te uredbe.
III. POSLOVANJE EKONOMSKE CONE
a) Predhodna odobritev evidenc
9. člen
(predhodna odobritev evidenc)
(1) Vsak uporabnik ekonomske cone mora pristojnemu carinskemu organu pred začetkom dela predložiti v odobritev način in obliko vodenja evidenc iz 30. člena zakona.
(2) Carinski organ odobri evidence v skladu s predpisom, izdanim na podlagi tretjega odstavka 30. člena zakona.
(3) Uporabnik ekonomske cone ne sme začeti z delom pred prejemom odločbe o odobritvi evidenc.
b) Uveljavljanje ugodnosti na davčnem področju
10. člen
(način uveljavljanja davčnih ugodnosti)
(1) Uporabnik ekonomske cone vloži pri davčnem organu pisni zahtevek za pridobitev davčnih ugodnosti po 20. členu zakona.
(2) Uporabnik ekonomske cone, ki mu je bila z odločbo davčnega organa dodeljena davčna ugodnost, to ugodnost upošteva pri obračunu davka od dobička pravnih oseb oziroma davka, ki nadomesti ta davek.
(3) Uporabnik ekonomske cone pri zmanjšanju davčne osnove za znesek dodeljene davčne ugodnosti, zmanjšuje davčno osnovo, vendar največ v višini davčne osnove.
(4) Uporabnik ekonomske cone, ki uveljavlja davčne ugodnosti po zakonu, mora v obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb izpolniti oznake in zaporedne številke s podatki, ki so povezani z dodelitvijo te davčne ugodnosti.
11. člen
(odločba davčnega organa)
(1) Uporabnik ekonomske cone lahko uveljavlja davčne ugodnosti na podlagi odločbe o uveljavljanju davčnih ugodnost (v nadaljnjem besedilu: odločba davčnega organa).
(2) Odločbo davčnega organa izdaja davčni organ, pri katerem uporabnik ekonomske cone vlaga obračun davka od dobička pravnih oseb.
(3) Odločba davčnega organa se izdaja posebej za vsako davčno leto, določeno z zakonom, ki ureja obdavčevanje dobička pravnih oseb.
(4) Odločba davčnega organa se lahko izda tudi za del leta uporabnikom ekonomske cone, ki začnejo z delom v ekonomski coni med letom.
12. člen
(vsebina odločbe)
V odločbi davčni organ odloči o davčnih ugodnostih za tisto leto, za katero je bil vložen zahtevek.
13. člen
(začasna in glavna odločba)
(1) Davčni organ, pri katerem je vložen zahtevek v skladu z 10. členom te uredbe, izda uporabniku začasno odločbo davčnega organa (v nadaljnjem besedilu: začasna odločba).
(2) Odločbo iz prvega odstavka tega člena mora davčni organ nadomestiti z glavno odločbo (v nadaljnjem besedilu: glavna odločba).
14. člen
(rok za vložitev zahtevka in izdajo odločbe)
(1) Uporabnik mora vložiti zahtevek iz prvega odstavka 10. člena te uredbe do 31. marca tekočega leta za tekoče leto oziroma v roku 15 dni po dnevu, ko lahko začne z delom v ekonomski coni oziroma, ko ugotovi, da so podane okoliščine iz 15. člena zakona za pridobitev davčnih ugodnosti.
(2) Davčni organ izda začasno odločbo v roku 30 dni po vložitvi zahtevka, glavno odločbo pa izda v roku 60 dni po preteku leta, za katero je bila izdana začasna odločba oziroma kadarkoli do tega datuma, če ugotovi, da uporabnik ne izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje več pogojev iz 20.a in 20.b člena zakona, in sicer v 30 dneh od ugotovitve.
15. člen
(priloge zahtevka)
Uporabnik mora zahtevku iz prvega odstavka 10. člena te uredbe priložiti:
1. uporabno dovoljenje v skladu z 9. členom zakona,
2. pogodbo z ustanoviteljem po 14. členu zakona,
3. odločbo carinskih organov o odobritvi evidenc iz 14. člena zakona, če le-to v skladu z zakonom potrebuje za opravljanje dejavnosti v coni,
4. dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 20., 20.a in 20.b člena zakona, potrebna za odločitev davčnega organa o dodelitvi davčnih ugodnosti.
16. člen
(dodatne priloge)
(1) Uporabnik mora zaradi dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz 4. točke prejšnjega člena zahtevku priložiti, razen če ta uredba ne določa drugače, zlasti:
1. Splošno:
– akt o ustanovitvi in izpisek iz sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, ki ne sme biti starejši od 30 dni, ter listine, iz katerih je razvidna registracija oziroma doregistracija dejavnosti in pridobitev novih osnovnih sredstev,
– overjeno fotokopijo zadnje bilance stanja in izkaza poslovnega izida (oziroma izkaza uspeha v skladu s prejšnjimi slovenskimi računovodskimi standardi), če ju davčni organ še nima,
– podpisano izjavo, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in podpisano izjavo, da izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami ne dosega polovico osnovnega kapitala uporabnika,
– potrdila pristojnih organov, da uporabnik ali njegovi ustanovitelji nimajo neporavnanih zapadlih davčnih ali carinskih obveznosti in niso v postopku zaradi prekrška ali suma kaznivega dejanja v zvezi z opravljanjem gospodarske dejavnosti,
– dokazila, iz katerih izhaja, da je uporabnik ekonomske cone majhno oziroma srednjeveliko podjetje po 6. členu uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).
2. V zvezi z začetno investicijo ali z odpiranjem novih delovnih mest, povezanih z začetno investicijo:
– izpolnjen obrazec A, ki je priloga tej uredbi in njen sestavni del, s prilogami kot dokazili; če so priloge tudi dokazila ali listine, naštete v tej točki, se priložijo samo enkrat,
– investicijski program ali poslovni načrt,
– fotokopije že podpisanih pogodb ali pisem o nameri, povezane s projektom (če jih uporabnik že ima),
– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi nameravanih del, če gre za naložbo, za katero je predpisana pridobitev enega navedenih dokumentov,
– overjeno kupoprodajno pogodbo o nakupu obrata in podpisano izjavo prodajalca, da je bil kupljen obrat ukinjen ali bi se ukinil, če se ne bi prodal,
– podpisano izjavo o prejetih sredstvih za isti namen iz vseh javnih virov, z razvidnim zneskom državne pomoči za ta namen,
– evidence o številu zaposlenih v zadnjih dvanajstih mesecih pred začetkom investicije, po posameznih mesecih,
– verodostojne listine, ki dokazujejo oziroma iz katerih so razvidni upravičeni stroški ali predračun stroškov, če ti še niso natančno znani, iz tretjega in četrtega odstavka 20.a člena zakona,
– navedbo o uveljavljanih davčnih ugodnostih v zvezi z začetno investicijo oziroma začetnimi investicijami, ki se ni začela v letu, za katero vlaga zahtevek za uveljavljanje davčnih ugodnosti. V tem primeru mora navesti, v katerem letu je prvič uveljavljal davčne ugodnosti za to začetno investicijo.
3. V zvezi z odpiranjem novih delovnih mest, ki niso povezana z začetno investicijo:
– število in seznam zaposlenih na prvi dan leta ali na dan, ko uporabnik začne z delom, če gre za uporabnika, ki začne z delom med letom, in na zadnji dan leta,
– dokazila o zaposlenih pripravnikih in drugih delavcih, ki jih je zaposlil v letu, za katero uveljavlja ugodnosti, in so bili pred sklenitvijo delovnega razmerja prijavljeni pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in o zaposlovanju težje zaposljive kategorije delavcev,
– listine, ki dokazujejo oziroma iz katerih so razvidni upravičeni stroški ali predračun stroškov, če ti še niso natančno znani, iz tretjega odstavka 20.b člena zakona,
– evidence o številu zaposlenih v predhodnem letu, po posameznih mesecih.
(2) Uporabnik ekonomske cone, ki uveljavlja davčne ugodnosti, v zvezi z začetno investicijo oziroma delovnimi mesti povezanimi z začetnimi investicijami, ki se ni začela v letu, za katero vlaga zahtevek za uveljavljanje davčnih ugodnosti, prilaga v zvezi s takšnimi začetnimi investicijami dokumentacijo, ki se nanaša na dejansko investiranje ali zaposlovanje v tistem letu.
(3) Davčni organ sam pridobiva potrdila pristojnih organov iz četrte alinee 1. točke prvega odstavka iz uradnih evidenc.
17. člen
(naknadne priloge)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena, uporabnik ekonomske cone, ki vlaga zahtevek za začasno odločbo, namesto dokazil, s katerimi zaradi razumnih razlogov še ne razpolaga, priloži podpisano izjavo, in sicer se izjavi o vsakem dokazilu, ki ga ne predloži, posebej.
(2) Uporabnik ekonomske cone mora dostaviti manjkajoča dokazila po prejšnjem odstavku takoj, ko z njimi razpolaga, najkasneje pa v 30 dneh po preteku leta, za katero je vložil zahtevek za začasno odločbo.
18. člen
(priglasitev)
(1) Priglasitev davčnih ugodnosti, po četrtem in petem odstavku 15. člena zakona, Komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi, opravi v skladu z 9. členom zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00 in 30/01) Davčna uprava Republike Slovenije.
(2) V primeru priglasitve iz prejšnjega odstavka se rok za izdajo začasne odločbe podaljša za 60 dni oziroma do izteka roka v skladu s prvim in drugim odstavkom 10. člena zakona o nadzoru državnih pomoči.
c) Prenehanje poslovanja ekonomske cone ali uporabnika v ekonomski coni
19. člen
(prenehanje poslovanja ekonomske cone)
(1) Ekonomska cona preneha s poslovanjem, ko jo ukine ustanovitelj sam oziroma, ko po preteku roka iz odločbe iz četrtega odstavka 12. člena zakona Carinska uprava ugotovi, da niso več izpolnjeni pogoji za izvajanje carinskega nadzora, ker ustanovitelj ni predložil dokazila o izpolnjevanju spremenjenih obveznosti oziroma po poteku roka, ki ga vlada določi v sklepu, s katerim razveljavi soglasje za ustanovitev ekonomske cone.
(2) Če ekonomska cona preneha s poslovanjem, se za zaloge blaga v ekonomski coni na dan prenehanja poslovanja ekonomske cone opravijo obračuni carinskih dajatev za vsakega posameznega uporabnika ekonomske cone oziroma uredi carinski status blaga, ki se nahaja v ekonomski coni v skladu s carinskimi predpisi.
(3) V primeru prenehanja poslovanja ekonomske cone ustanovitelj, uporabniki in davčni organ postopajo v skladu s 14. členom te uredbe.
20. člen
(prenehanje poslovanja uporabnika v ekonomski coni)
(1) Uporabnik, ki preneha s poslovanjem v ekonomski coni mora to sporočiti pristojnemu carinskemu organu ter predložiti evidence in obračun poslovanja v ekonomski coni ter omogočiti, da carinski organ ugotovi, ali je v zvezi z njegovim poslovanjem v ekonomski coni nastal carinski dolg. V primeru, da je carinski dolg nastal, ga carinski organ obračuna v skladu s carinskimi predpisi.
(2) V primeru prenehanja poslovanja uporabnika v ekonomski coni, le-ta in davčni organ postopata v skladu s 14. členom te uredbe.
IV. CARINSKI NADZOR NAD BLAGOM V EKONOMSKI CONI
21. člen
(carinski nadzor)
(1) Carinski organi izvajajo carinski nadzor nad poslovanjem v ekonomski coni v skladu z zakonom, to uredbo in predpisom, izdanim na podlagi tretjega odstavka 30. člena zakona ter v skladu s carinskimi predpisi.
(2) Za izvajanje carinskega nadzora nad poslovanjem ekonomske cone je pristojen carinski organ, na območju katerega ekonomska cona leži.
22. člen
(nadzor ekonomske cone in neposredne okolice)
(1) Ekonomska cona mora biti ograjena tako, da omogoča carinski nadzor v ekonomski coni in izven nje ter onemogoča nezakoniti vnos ali iznos blaga iz ekonomske cone.
(2) Območje, ki je v neposredni bližini ekonomske cone mora prav tako omogočati ustrezen nadzor carinskih organov. Za dostop oziroma pristop do tega območja je potrebno soglasje carinskih organov.
23. člen
(ukrepi carinskega nadzorstva)
(1) Carinski organ lahko sprejme ukrepe za carinski nadzor nad:
1. poslovanjem uporabnikov v ekonomski coni,
2. vnosom blaga v ekonomsko cono,
3. iznosom blaga iz ekonomske cone.
(2) Carinski organ lahko opravlja carinski nadzor v ekonomski coni z rednimi in naključnimi ukrepi, predvsem pa s kontrolo evidenc, drugih dokumentov, ki se nanašajo na vnos, iznos in zadrževanje blaga v ekonomski coni, kontrolo vnosa in iznosa blaga iz ekonomske cone, kontrolo blaga, ki se zadržuje v ekonomski coni ter kontrolo oseb, ki vstopajo in izstopajo iz ekonomske cone.
(3) Carinski organ lahko v zvezi z izvajanjem carinskega nadzorstva preverja tudi, ali uporabniki oziroma ustanovitelj ekonomske cone za opremo, ki jo uporabljajo pri izvajanju svoje dejavnosti, posedujejo potrdila in dovoljenja, predpisana z drugimi predpisi (npr. atestiranje tehtnic, rezervoarjev, sond itd.).
(4) Če ni s to uredbo ali zakonom drugače določeno, se za izvajanje carinskega nadzora v ekonomski coni uporabljajo carinski predpisi, ki veljajo za izvajanje carinskega nadzora v prostih carinskih conah.
(5) Stroške morebitnega pregleda blaga krije oseba, ki je predložila blago, oziroma oseba, ki je vložila skupno prijavo.
24. člen
(začasna ali stalna prepoved oziroma omejitev opravljanja dejavnosti)
(1) V skladu s petim odstavkom 18. člena zakona carinski organ lahko uporabniku začasno omeji ali začasno prepove opravljati dejavnost v ekonomski coni. V odločbi o omejitvi ali prepovedi opravljanja dejavnosti mora biti določen tudi rok, v katerem mora uporabnik odpraviti nepravilnosti, zaradi katerih je bila omejitev ali prepoved izrečena.
(2) Če uporabnik ne odpravi nepravilnosti v roku iz prejšnjega odstavka, mu carinski organ trajno prepove opravljati dejavnost v ekonomski coni.
25. člen
(carinsko obravnavanje blaga v primeru začasne ali trajne prepovedi opravljanja dejavnosti)
V odločbi, s katero carinski organ prepove ali omeji posameznemu uporabniku ali ustanovitelju cone opravljanje posamezne dejavnosti v coni, mora glede na okoliščine posameznega primera določiti tudi ukrepe in rok, v katerem je treba urediti carinski status blaga, ki se na dan vročitve odločbe uporabniku oziroma ustanovitelju nahaja v ekonomski coni in je namenjeno opravljanju dejavnosti, na katero se odločba nanaša.
26. člen
(potrditev vnosa blaga v ekonomsko cono)
Če je na podlagi vnosa blaga v ekonomsko cono mogoče zahtevati povrnitev plačane carine ali odpustitev še neplačanega carinskega dolga, mora carinski organ potrditi vnos blaga na predloženih carinskih deklaracijah.
27. člen
(prepoved ali omejitev dostopa do ekonomske cone)
Carinski organ lahko v skladu s četrtim odstavkom 26. člena zakona posamezni osebi prepove ali omeji dostop do ekonomske cone predvsem v primerih, ko v zvezi s postopkom iz petega oziroma šestega odstavka 18. člena zakona ugotovi ponavljajoče se izginjanje blaga iz ekonomske cone ali druge hujše kršitve pravil poslovanja v ekonomski coni.
V. DAVČNI NADZOR ZARADI DAVČNIH UGODNOSTI UPORABNIKOV V EKONOMSKI CONI
28. člen
(davčni nadzor)
(1) Davčni organi izvajajo davčni nadzor nad izvajanjem aktivnosti, ki so povezane z dodelitvijo davčnih ugodnosti uporabnikom v ekonomski coni (v nadaljnjem besedilu: davčni nadzor), v skladu z zakonom in to uredbo.
(2) Za izvajanje davčnega nadzora je pristojen davčni organ, pri katerem uporabnik ekonomske cone vlaga obračun davka od dobička pravnih oseb.
29. člen
(poročanje davčnemu organu)
(1) Uporabnik ekonomske cone, ki je uveljavil davčne ugodnosti iz 20. člena zakona, mora davčnemu organu redno pisno poročati o začetni investiciji oziroma novo odprtih delovnih mestih, povezanih z začetno investicijo, v zvezi s katero je uveljavil davčne ugodnosti, in novo odprtimi delovnimi mesti, ki niso povezana z začetno investicijo, v zvezi s katerimi je uveljavil davčne ugodnosti.
2) Za redno pisno poročanje se šteje enkrat letno pisno poročanje o zadržanosti začetne investicije oziroma novo odprtih delovnih mestih, povezanih z začetno investicijo v ekonomski coni, in/ali pisno poročanje o ohranjanju novo odprtih delovnih mestih, ki niso povezana z začetno investicijo v obdobju, predpisanem z zakonom.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se za redno pisno poročanje šteje tudi pisno poročanje o odsvojitvi ali prenosu osnovnega sredstva iz ekonomske cone ali ukinitvi delovnih mest, povezanih z začetno investicijo pred potekom roka, določenega z zakonom, in/ali pisno poročanje o ukinitvi delovnih mest, ki niso povezana z začetno investicijo, pred potekom roka, določenega z zakonom.
30. člen
(roki za poročanje)
(1) Uporabnik ekonomske cone pisno poroča o zadržanosti investicije oziroma novo odprtih delovnih mestih, povezanih z začetno investicijo v ekonomski coni, pet zaporednih let in sicer v 30 dneh po poteku vsakega leta po zaključku investicije.
(2) Uporabnik ekonomske cone pisno poroča o ohranjanju novo odprtih delovnih mest, ki niso povezana z začetno investicijo, dve zaporedni leti, in sicer v 30 dneh po poteku leta.
(3) Uporabnik ekonomske cone pisno poroča o odsvojitvi ali prenosu osnovnega sredstva iz ekonomske cone ali ukinitvi delovnih mest, povezanih z začetno investicijo in o ukinitvi delovnih mest, ki niso povezana z začetno investicijo, v 30 dneh od odsvojitve ali prenosa osnovnega sredstva in ukinitve delovnih mest.
31. člen
(ukrepi davčnega nadzora)
(1) Davčni organ lahko sprejme ukrepe davčnega nadzora zaradi uveljavljanja davčnih ugodnosti po zakonu, zlasti nad:
1. poslovanjem uporabnikov v ekonomski coni,
2. izvajanjem aktivnosti investiranja in zaposlovanja,
3. vračilom državne pomoči, ki jo mora uporabnik ekonomske cone vrniti.
(2) Davčni organ lahko opravlja davčni nadzor v ekonomski coni z rednimi in naključnimi ukrepi.
(3) Če ni s to uredbo ali zakonom drugače določeno, se za izvajanje davčnega nadzora v ekonomski coni uporabljajo davčni predpisi, ki veljajo za izvajanje davčnega nadzora.
32. člen
(vrnitev državne pomoči)
(1) Če je prišlo do odsvojitve, ali prenosa investicije, ali ukinitve delovnih mest, ali je bila davčna ugodnost dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali jo je pridobil uporabnik ekonomske cone, ki do nje ni bil upravičen, mora uporabnik ekonomske cone vrniti vsa dodeljena sredstva, če jih je pridobil na podlagi neresničnih podatkov, ali do njih ni bil upravičen, ali del dodeljenih sredstev, ki se nanašajo na določeno odsvojitev, ali prenos investicije, ali ukinitev delovnih mest, v enkratnem znesku.
(2) Uporabnik ekonomske cone mora vrniti sredstva v 30 dneh od prejema odločbe z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
33. člen
(znesek vrnjene državne pomoči)
Znesek vrnjene državne pomoči je znesek enak zmanjšanju davčne obveznosti v obliki davka od dobička pravnih oseb zaradi uveljavljanja davčnih ugodnosti po 20. členu zakona v vseh letih uveljavljanja, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi (v nadaljnjem besedilu: znesek).
34. člen
(način vrnitve državne pomoči)
(1) Uporabnik ekonomske cone nakaže znesek iz prejšnjega člena na ustrezen vplačilni račun v skladu z odredbo o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94 in nadaljnji).
(2) Dokazilo, iz katerega je razviden znesek in datum plačila, priloži obračunu davka od dobička pravnih oseb.
VI. PREHODNI DOLOČBI
35. člen
(podaljšanje roka za leto 2002)
Rok 31. marec iz prvega odstavka 14. člena te uredbe za vložitev zahtevka se za leto 2002 podaljša do 30. aprila 2002.
36. člen
(dodatna davčna ugodnost za leto 2002)
Za priglasitev dodatne davčne ugodnosti po sedmem odstavku 6. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 97/01) se uporablja 18. člen te uredbe.
VII. KONČNE DOLOČBE
37. člen
(pomen izrazov in druga zakonodaja)
(1) Vsak izraz, ki ni posebej določen s to uredbo ali z zakonom, ima za namene dela te uredbe, ki se nanaša na uveljavljanje davčnih ugodnosti kot državnih pomoči, smiselno pomen, ki je določen z veljavno zakonodajo o dodeljevanju državnih pomoči.
(2) Ministrstvo za finance in Davčna uprava Republike Slovenije v zvezi z dodeljevanjem davčnih ugodnosti po zakonu ravnata v skladu z veljavno zakonodajo o dodeljevanju državnih pomoči.
38. člen
(razveljavitev)
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 74/98).
39. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-09/2002-1
Ljubljana, dne 28. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost