Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002

Kazalo

1177. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj morskega in sladkovodnega ribištva za leto 2002, stran 2294.

Na podlagi 135. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj morskega in sladkovodnega ribištva za leto 2002
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa ukrepe za uresničevanje Programa razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva za obdobje 2000-2002 na področju ohranjanja in razvoja morskega in sladkovodnega ribištva, upravičence, pogoje in postopke pridobivanja sredstev za izvajanje teh ukrepov ter nadzor nad izvajanjem določb te uredbe.
2. člen
(način pridobitve)
Sredstva po tej uredbi se lahko pridobijo na podlagi pisnih vlog upravičencev, na podlagi javnega razpisa ali na podlagi letnega programa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
(pisne vloge upravičencev)
Za posodobitev predelave morskih rib v skladu z veterinarsko-sanitarnimi predpisi se sredstva iz proračunske postavke 1859 na podlagi pisnih vlog upravičencev namenijo za naslednje namene:
– znižanja stroškov, večja konkurenčna sposobnost ter dvig kakovosti in
– spodbujanje in usposobitev za izvozno naravnanost.
Upravičenci do sredstev za namene iz prejšnjega odstavka so pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti ribištva in imajo sedež oziroma prebivališče v Republiki Sloveniji.
Pogoji za pridobitev sredstev za namene iz prvega odstavka tega člena:
– predložitev programa upravičenca, ki ga odobri minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister),
– program upravičenca mora biti predhodno potrjen s strani Veterinarske uprave Republike Slovenije, da ustreza veterinarsko-sanitarnim predpisom,
– predložitev dokazil (računi v izvirniku) o že opravljenih delih oziroma nakupu materiala ter opreme oziroma dokazil o zagotovljenem lastnem deležu sredstev do višine predvidene podpore (do 25%).
Višina sredstev za namene iz prvega odstavka tega člena znaša do 25% predračunske vrednosti odobrenega programa.
4. člen
(letni program ministrstva)
Za raziskave v ribištvu, monitoring in selekcijo sladkovodnih rib se sredstva iz proračunske postavke 2553 na podlagi letnega programa ministrstva uporabljajo za naslednje namene:
– izvajanje monitoringa ribolovnih fondov v morju,
– izvajanje selekcije sladkovodnih rib,
– vzpostavitev evidence ribogojnic v Republiki Sloveniji.
Upravičenca do sredstev za namene iz prejšnjega odstavka sta:
– Nacionalni inštitut za biologijo v Ljubljani;
– Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta – Oddelek zootehnika, Domžale.
Pogoji za pridobitev sredstev za namene iz prvega odstavka tega člena:
– predložitev predloga letnega programa strokovnih del, ki ga potrdi minister.
Višina podpore za namene iz prvega odstavka tega člena znaša do 100% sprejetega programa strokovnih del.
5. člen
(javni razpis)
Za podporo razvoju sladkovodnega ribogojstva in predelavo rib se sredstva iz proračunske postavke 1449 na podlagi javnega razpisa dodelijo za naslednje namene:
– podpora izgradnje novih zmogljivosti za vzrejo sladkovodnih rib za trg,
– podpora izgradnje in ureditve objektov za predelavo sladkovodnih rib za trg v skladu z veterinarsko sanitarnimi predpisi.
Upravičenci do sredstev za namene iz prejšnjega odstavka so fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost ribištva in imajo prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji.
Pogoji za pridobitev sredstev za namene iz prvega odstavka tega člena:
– predložitev programa novogradnje ali ureditve objekta (investicijski program) in dokončnega gradbenega oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo objekta za vzrejo sladkovodnih rib za trg ali za predelavo sladkovodnih rib oziroma pravnomočne odločbe o dovolitvi priglašenih del, če gre za obnovo oziroma ureditev obstoječega objekta;
-predložitev dokazila (računi v izvirniku) o že opravljenih delih oziroma nakupu opreme do višine predvidene podpore (do 25%).
Podrobnejši pogoji za pridobitev sredstev se določijo v javnem razpisu za namene iz prvega odstavka tega člena. Razpisna dokumentacija je na razpolago na ministrstvu.
Višina podpore za namene iz prvega odstavka tega člena znaša do 25% predračunske vrednosti predloženega investicijskega programa.
6. člen
(vloga)
Vlogo za pridobitev sredstev po tej uredbi sestavljajo: obrazci »podatki o subjektu« in obrazci za posamezne namene, ki so sestavni del te uredbe, ter ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 3., 4. in 5. člena te uredbe.
Vloge za pridobitev sredstev za namene iz 3. člena te uredbe morajo upravičenci poslati do 30. 9. 2002. Vloge za pridobitev sredstev za namene iz 4. člena te uredbe morata upravičenca poslati do 30. 4. 2002.
Vloge se pošljejo priporočeno na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, s pripisom »subvencijska vloga«. Kopije vlog z vsemi dokumenti morajo upravičenci hraniti še najmanj pet let po njihovi odobritvi.
7. člen
(komisija)
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev za posamezen namen iz 5. člena te uredbe vodi komisija, ki jo imenuje minister.
Komisija pregleda prispele vloge in jih oceni. O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, dan in uro pregledovanja in ocenitve vlog,
– imena članov komisije,
– seznam prispelih vlog,
– seznam vlog, ki so prispele prepozno,
– seznam nepopolnih in neutemeljenih vlog,
– seznam upravičencev do sredstev po tej uredbi in predlagane višine sredstev, ki naj se dodelijo za posamezen namen.
8. člen
(odločanje)
O vlogah odloča minister.
9. člen
(pogodbe)
Ministrstvo z upravičenci iz 3., 4. in 5. člena te uredbe sklene pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja pridobljenih sredstev.
10. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravlja inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je za kateri koli namen pridobitve sredstev po tej uredbi navajal neresnične podatke, se sredstev ne dodeli oziroma je upravičenec dolžan vrniti vsa neupravičeno pridobljena in nenamensko uporabljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila upravičencu do dneva vračila.
V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more pridobiti intervencijskih sredstev ministrstva za dobo dveh let, o čemer odloči minister z odločbo. Ta rok prične teči z dnem dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-08/2001-2
Ljubljana, dne 22. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost