Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002

Kazalo

1202. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Prevalje, stran 2354.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 77/00, 100/00 – sklep US) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98 ) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01 ) je Občinski svet občine Prevalje na 28. seji dne 11. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Prevalje
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99) se 6. člen glasi:
“V občinski upravi se ustanovijo naslednji organi občinske uprave:
– Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo,
– Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora,
– Oddelek za proračun in finance,
– Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve.“
2. člen
7. člen se glasi:
“Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge ter nadzor na področjih:
– izvajanja gospodarskih javnih služb v občini,
– uresničevanja ustanoviteljskih pravic za javna podjetja,
– vzdrževanja in gradnje lokalnih cest,
– gradnje, vzdrževanja ter urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– oskrbe s pitno vodo,
– ravnanja s komunalnimi odpadki,
– javne snage in čiščenja javnih površin,
– odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odplak,
– oskrbe s toplotno energijo in z zemeljskim plinom,
– upravljanja in vzdrževanja infrastrukturnih in drugih javnih objektov,
– dimnikarskih storitev,
– pogrebne in pokopališke dejavnosti,
– plakatiranja,
– kabelsko razdelilnega sistema za sprejem in distribucijo RTV signalov,
– lokalnega prometa in prometne signalizacije,
– katastra komunalnih naprav,
– komunalnega in cestnega inšpekcijskega nadzora in redarstva,
– stanovanjskega gospodarstva,
– civilne zaščite in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– ostalih zadev s področja komunalno cestnega gospodarstva.“
3. člen
9. člen se glasi:
“Oddelek za proračun in finance opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge s področja proračuna in finančnega poslovanja občine, zlasti pa:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– opravlja finančno knjigovodska, računovodska in druga strokovna opravila za proračun,
– v okviru proračuna vodi finančno poslovanje za krajevne skupnosti,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– vodi in knjiži investicije,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– izvaja postopke javnega naročanja.“
4. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
“Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge s področja:
– izobraževanja, kulture, športa, otroškega varstva, dela z mladimi, socialnega skrbstva in zdravstva,
– priprave in vodenja investicij in investicijskega vzdrževanja s področja družbenih dejavnosti,
– priprave programov in projektov s področja družbenih dejavnosti,
– uresničevanja ustanoviteljskih pravic za javne zavode,
– priprave razvojnih usmeritev in razvojnih programov,
– priprave in izvajanja programov javnih del,
– koordinacije delovanja subjektov na področju družbenih dejavnosti in izvaja nadzor nad izvajanjem programov,
– turizma, trgovine, gostinstva,
– obrti in podjetništva,
– kmetijstva,
– spremljanja in analiziranja gospodarskih gibanj v občini,
– strategije razvoja občine in programske usmeritve razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in družbenih dejavnosti,
– delovanja ožjih delov občine,
– izvajanja pravil pisarniškega poslovanja,
– druge naloge, iz pristojnosti občine, ki po svoji naravi sodijo v to področje”.
5. člen
Župan občine uskladi pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta, s tem odlokom v roku enega meseca po objavi odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-04-1/98-6
Prevalje, dne 11. marca 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost