Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2002 z dne 4. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2002 z dne 4. 4. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1215. Uredba o začasni uporabi Dodatnega protokola št. 4 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah protokola 3 o pravilih o poreklu blaga

Odloki

1216. Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje od 2002 do konca 2007

Sklepi

1217. Sklep o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

MINISTRSTVA

1218. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
1219. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev
1220. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah, za katera je od 1. 1. 2001 do 15. 3. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet
1221. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 1. 10. 2001 do 15. 3. 2002 izdano dovoljenje za promet
1250. Odredba o pristojbinah na področju veterinarstva
1251. Odredba o spremembi odredbe o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami

SODNI SVET

1222. Sklep o razpisu volitev v personalne svete sodišč
1223. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika vrhovnega sodišča

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1224. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
1225. Odločba o odvzemu licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
1226. Odločbe o spremembah in dopolnitvah odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

OBČINE

Križevci

1227. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2001
1228. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2002
1229. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Ljutomer za območje Občine Križevci

Litija

1230. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2002

Majšperk

1231. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2001
1232. Odredba o spremembi odredbe o kriterijih za investicije v požarni varnosti
1233. Sklep o določitvi cen za odvoz, predelavo in obdelavo komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.

Moravske Toplice

1234. Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Moravske Toplice
1235. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Moravske Toplice

Oplotnica

1236. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002

Prevalje

1237. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Ravne na Koroškem

1238. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2001
1239. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2002

Razkrižje

1240. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2002

Škocjan

1241. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1242. Sklep o veljavnosti pravilnika

Vitanje

1243. Odlok o varovanju virov pitne vode na območju Občine Vitanje
1244. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Vitanje

Zavrč

1245. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2002

Železniki

1246. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Železniki

Žetale

1247. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žetale
1248. Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo
1249. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Žetale
AAA Zlata odličnost