Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1252. Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP)
1253. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah (ZJF-C)
1254. Zakon o plovbi po celinskih vodah (ZPCV)

Odloki

1255. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1256. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1257. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1258. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1259. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1260. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1261. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1262. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Estoniji
1263. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Latviji
1264. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Francoski republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1337. Uredba o dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine

Sklepi

1265. Sklep, št. 3/2002 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejemu določil in pogojev za udeležbo Republike Slovenije v programu Skupnosti "Fiscalis"
1266. Sklep o imenovanju častnega konzula v Haifi
1267. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Haifi

MINISTRSTVA

1268. Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del
1269. Pravilnik o sestavi in delovanju Razširjenih strokovnih kolegijev
1270. Pravilnik o sestavi, načinu imenovanja in pravilih za delovanje Etične komisije za presaditve
1338. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne transformatorje za električne števce
1339. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike krvnega tlaka
1340. Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu

USTAVNO SODIŠČE

1271. Spremembe in dopolnitve poslovnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
1272. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE

1273. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 8. 4. do 14. 4. 2002
1274. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31. 3. 2002

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1275. Spremembe in dopolnitve statuta Notarske zbornice Slovenije
1341. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za marec 2002

OBČINE

Brezovica

1276. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2002
1277. Odlok o pomožnih objektih
1278. Sklep o načinu financiranja političnih strank za leto 2002
1279. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1280. Sklep o povišanju povprečne cene za storitev zbiranja, odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov v Občini Brezovica
1281. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Brezovica

Brežice

1282. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2002

Cerkvenjak

1283. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak za leto 2002
1284. Sklep o obveznem spomladanskem popravilu krajevnih in drugih cest na območju Občine Cerkvenjak
1285. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1286. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart za območje Občine Cerkvenjak - spremembe in dopolnitve v letu 2002
1287. Sklep o zamenjavi stavbnih zemljišč
1288. Sklep o prodaji poslovnega prostora

Divača

1289. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2002

Dobrna

1290. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2001

Grad

1291. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2001

Hajdina

1292. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2001
1293. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Hajdina

Hodoš

1294. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2002

Hrpelje-Kozina

1295. Odlok o grbu in zastavi Občine Hrpelje-Kozina

Idrija

1296. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2001

Ig

1297. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Zapotok

Komen

1298. Sklep o začasnem financiranju

Kungota

1299. Sklep o elektronskem poslovanju Občinskega urada občine Kungota

Laško

1300. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Laško

Lenart

1301. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 2001
1302. Sklep o določitvi cen programov storitev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu - Vrtec Lenart
1303. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča

Lendava

1304. Odlok o spremembi odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Lendava
1305. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odlokov o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Lendava

Mirna Peč

1306. Sklep o izvajalcu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Mirna Peč

Pivka

1307. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Pivka

Podčetrtek

1308. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2002

Postojna

1309. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta "Titova cesta", Postojna

Puconci

1310. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2001

Ravne na Koroškem

1311. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške Ravne na Koroškem

Sežana

1312. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2001
1313. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti
1314. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Sežana
1315. Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana
1316. Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana

Sodražica

1317. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2002

Škofja Loka

1318. Načela in merila za izbor in vrednotenje programov športa v Občini Škofja Loka, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev

Škofljica

1319. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Škofljica
1320. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Škofljica
1321. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave Škofljica

Šmarje pri Jelšah

1322. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2001
1323. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1324. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Tabor

1325. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tabor za leto 2001
1326. Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva

Videm

1327. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 2001
1328. Odlok o rebalansu proračuna Občine Videm za leto 2002

Vojnik

1329. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2001
1330. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2002
1331. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vojnik
1332. Sklep o določitvi ekonomskih cen za naslednje programe predšolske vzgoje

Vransko

1333. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2002

Zreče

1334. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2001
1335. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Žiri

1336. Sklep o javni razgrnitvi

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

28. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja z dodatnim protokolom (BITIDO)
29. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BTUIDO)
30. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vojaškem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije (BTUVS)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti