Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002

Kazalo

1295. Odlok o grbu in zastavi Občine Hrpelje-Kozina, stran 2695.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 6. in 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 29. redni seji dne 14. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Hrpelje-Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja obliko in uporabo grba in zastave občine Hrpelje-Kozina. Občinski grb in občinska zastava sta istovetnostna simbola občine, ki predstavljata in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.
Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka. Z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Hrpelje-Kozina.
2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo:
– v HVS registru (Heraldično veksiloški in sigilografski register) pod nadzorom Arhiva Slovenije,
– v registru društva Heraldica Slovenica, oziroma Heraldika d.o.o.,
– v arhivu Občine Hrpelje-Kozina.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren direktor občinske uprave, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno administrativna opravila.
5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi da se dovoli uporaba simbolov.
6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji s katerimi se dovoljuje uporaba samo za določen namen ali na določen rok do katerega je uporaba dovoljena.
Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe kadarkoli prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev navedenih v odločbi, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan občine.
7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe, ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Hrpelje-Kozina ali v njej opravljajo svojo dejavnost, lahko zaprosijo, da se jim dovoli priložnostna uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru njihove dejavnosti in to:
1. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, samostojni bedži, našitki na oblačilih ipd.),
2. za predstavitev in promocijo,
3. v obliki brošur, spominkov ipd. (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in drugih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene.
O pomembnosti, časovnem trajanju, ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča pristojni občinski organ.
II. GRB
8. člen
Opis grba, splošno
Srebrn Andrejev križ s črnim kolesom od voza v križišču, predstavljenim na zelenem ščitu.
Predstavitev grba
Blazon: Grb Občine Hrpelje-Kozina je upodobljen na ščitu pozno gotskega stila, sanitske oblike. Na zelenem polju je srebrn Andrejev križ, katerega širine posameznih krakov znašajo po eno tretjino širine ščita. V sečišču krakov je črno kolo od voza z desetimi naperami. Njegov premer znaša eno polovico širine ščita.
Zlata obroba, ki jo nosi ščit na svojih zunanjih robovih lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, črno belem odtisu, v pečatni grafiki, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi so sestavni del mape z istovetnostno simboliko.
Simbolika grba
Grb simbolizira prehodnost območja občine in križišče pomembnih prometnih povezav. Kolo predstavlja prometne tokove, Andrejev križ pa geografsko umeščenost med tri severnojadranska pristanišča ter železniške in cestne povezave. Bela barva simbolizira kraško krajino (Mali Kras), zelena barva pa neokrnjenost narave ter Brkine in Čičarijo.
9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v potrditvenih prvinah (štampiljkah, žigu in pečatu) ter v vseh oznakah občinskih organov, občinske uprave, komisij, odborov in civilne zaščite,
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah, diplomah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporabljajo organi občine in občinska uprava (grb z grbovnim okrasjem se uporablja ob svečanih priložnostih),
3. na plaketah in drugih priznanjih občine se lahko uporablja skupaj z grbovnim okrasjem,
4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
10. člen
Grb občine se lahko uporablja:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih,
– športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih,
– humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
– za turistično, kulturno, športno in gospodarsko promocijo občine.
11. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali grba tuje države oziroma občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnikov zgoraj imenovanih institucijah.
Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je praviloma:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije, ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan, obledelih barv ali kako drugače po zunanjosti neprimeren za uporabo. Prav tako ga ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom in mirom, če bi to kakorkoli kvarilo ugled Občine Hrpelje-Kozina.
Grb občine se v potrditvenih prvinah lahko izjemoma uporablja z manj naperami s pogojem, da se ohrani prepoznavnost grba.
III. ZASTAVA
13. člen
Opis
Zastava Občine Hrpelje-Kozina je pravokotne oblike, razmerje višine “v” proti dolžini “l” je ena proti dve celi in pet desetin oziroma 1:2,5.
Ruta občinske zastave je zelene barve z belim Andrejevim križem, postavljenim na diagonali njenega lika. Širina posameznega kraka znaša 25% širine zastavine rute. Na sečišču njenih diagonal je atribut iz občinskega grba - črno kolo od voza z desetimi naperami, katerega premer dosega 45% rutine širine.
Detajlni prikaz videza zastavine rute in kode njenih barv so sestavni del mape z istovetnostno simboliko Občine Hrpelje-Kozina.
14. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža Občine Hrpelje-Kozina.
Zastava se izobesi:
1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah, občinskega pomena,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih navedenih v drugi točki tega člena se zastava izobesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izobesijo tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v primeru žalovanja pa se zastava izobesi na pol droga.
Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
15. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev navedenih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
16. člen
Ko je zastava Občine Hrpelje-Kozina izobešena poleg druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma države.
Ko je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Hrpelje-Kozina postavljen pred drogovi teh zastav.
Ko je zastava izobešena skupaj z drugima dvema zastavama mora biti občinska zastava v sredini.
Ko je zastava izobešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Hrpelje-Kozina:
1. ko so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
2. ko so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga,
3. ko so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. ko so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. ko so zastave razvrščene v skupini – na čelu skupine.
Določbe o izobešanju veljajo le za območje Občine Hrpelje-Kozina.
Ko se zastava izobeša skupaj z zastavo Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona.
17. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom in mirom ali tako da krši ugled občine.
18. člen
Barvne kode istovetnostnih simbolov občine:
Tabela – pantone – sestavljene barve:
– Rumena – okvir ščita: 116 C
– Zelena- polje ščita: 355 C
Tabela – pantone – za štiribarvni ofset tisk:
– Rumena- okvir ščita: E 5-4 (izjemoma tudi E 18-2)
– Zelena – polje ščita: E 292-2.
IV. NADZOR
19. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje direktor občinske uprave in inšpekcijske službe.
V. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo,
4. uporablja grb ali zastavo v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled Občine Hrpelje-Kozina.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne upodobitve simbolov Občine Hrpelje-Kozina, morajo v roku enega meseca videz in uporabo simbolov prilagoditi določilom tega odloka.
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 0622-7/02-8
Hrpelje, dne 14. marca 2002.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti