Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002

Kazalo

1182. Odredba o začasnem zavarovanju fosilnih vretenčarjev pri Kozini, stran 2301.

Na podlagi 50. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
o začasnem zavarovanju fosilnih vretenčarjev pri Kozini
1. člen
Z namenom ohranitve ostankov fosilnih vretenčarjev se začasno zavaruje območje nahajališča teh fosilnih vretenčarjev in iz narave že odvzetih vzorcev kamnin z ostanki fosilnih vretenčarjev.
2. člen
Ta odredba določa obseg zavarovanega območja, obvezna pravila ravnanja na zavarovanem območju ter pri varstvu iz narave že odvzetih vzorcev kamnin z ostanki fosilnih vretenčarjev.
3. člen
(1) Zavarovano območje se nahaja v katastrski občini Hrpelje na parceli številka 2657/3, ter obsega usek med profiloma P387 in P382 trase Avtocesta Kozina-Klanec.
(2) Meja zavarovanega območja je določena na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 ter na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
(3) Načrta iz prejšnjega odstavka, na katerih je zarisana meja zavarovanega območja, sta na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen
(1) Na zavarovanem območju se v obstoječem stanju varuje profil.
(2) Na zavarovanem območju je prepovedano:
1. odkopavati, odnašati ali gospodarsko izkoriščati kamnine, minerale ali fosile,
2. odkopavati ali zasipavati teren ali kako drugače spreminjati relief,
3. graditi ali postavljati objekte ali naprave,
4. minirati ali povzročati vibracije in
5. odmetavati ali odlagati odpadke.
(3) Minister, pristojen za ohranjanje narave, lahko dovoli izvajanje posegov iz prve, druge in tretje točke prejšnjega odstavka z namenom učno-vzgojnega in znanstvenoraziskovalnega dela. V dovoljenju se določijo podrobnejši pogoji ter pravila ravnanja pri takih posegih.
(4) Na zavarovanem območju se lahko izvede fizična zaščita nahajališča ob upoštevanju predpisov, ki urejajo posege v prostor ter pogojev, določenih v naravovarstvenem soglasju.
5. člen
Vzorci kamnin z ostanki fosilnih vretenčarjev, ki so bili odnešeni iz narave, se nahajajo na Paleontološkemu inštitutu ZRC-SAZU, ki mora zagotoviti njihovo strokovno varstvo in hrambo ter omogočiti njihovo uporabo v učno-vzgojni, muzejski in znanstvenoraziskovalni dejavnosti.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem določb te odredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave in naravovarstveni nadzorniki.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in velja dve leti.
Št. 354-06-15/99
Ljubljana, dne 14. marca 2002.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost