Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002

Kazalo

1200. Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2002, stran 2350.

Na podlagi 29. člena zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 28. seji dne 11. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Prevalje za leto 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Prevalje za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov           – v tolarjih
I.   Prihodki skupaj                 695,297.506,82
70   Davčni prihodki                 384,906.000,00
71   Nedavčni prihodki                 50,398.900,00
72   Kapitalski prihodki                43,000.000,00
73   Prejete donacije                  3,300.000,00
74   Transferni prihodki               213,692.606,82
II.  Odhodki skupaj                  703,068.244,61
40   Tekoči odhodki                  267,794.502,64
41   Tekoči transferi                 275,231.500,67
42   Investicijski odhodki              110,996.241,31
43   Investicijski transferi              49,046.000,00
III.  Proračunski primanjkljaj             –7,770.737,79
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                3,714.223,00
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       0,00
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev                3,714.223,00
VII.  Skupni primanjkljaj p-o ter saldo prejetih
    in danih posojil                 –4,056.514,79
 
C)   Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                   13,000.000,00
IX.  Odplačilo dolga                  28,001.000,00
X.   Neto zadolževanje                –15,001.000,00
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih    –19,057.514,79
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu septembru 2002 in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan ali druga pooblaščena oseba. Za proračunske postavke krajevnih skupnosti so odredbodajalci predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 70% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 15% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 3,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina v proračunu leta 2002 lahko zadolži do višine 13,000.000 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic 26,111.009,20 tolarjev.
Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe proračuna o:
– začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Prevalje v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 403-01-01/1
Prevalje, dne 11. marca 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost