Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002

Kazalo

1209. Uredba o koncesijah za izkoriščanje vode iz vodnih virov Gačnik 1, Gačnik 2, Zavratec, ČG-1/93, Devetak v Straži, St-2/87, St-3/92, STO-4/96, DT-1/94, Žd-1/93, H-3/88, Gb-2/90, Ka-1/93, GK-1/93, Jezero pri Družinski vasi, Br-3/91, Cl-1/87, Cl-2/89, Š-1/92, K-1/86, K-2/86, K-3/95, Mo-2/94, Zaloka, VŠ-1/92, GV-1, GV-2, GV-3, VG-4, GVN, ZP-2, VK-1, VK-2, VK-3, VK-4, V-6, Brezoviški graben, K-2/97, VBP-3/97, B-2/96, DB-1/94, DB-2/95, PR-2/89, PR-3/92, VM-1/94, VM-2/94, Va-1, Krog, Dobliče, ČBL-3/91, ČBL-4/92 in VB-1/94 za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, stran 2359.

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99-ZON in 22/00-ZJS) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesijah za izkoriščanje vode iz vodnih virov Gačnik 1, Gačnik 2, Zavratec, ČG-1/93, Devetak v Straži, St-2/87, St-3/92, STO-4/96, DT-1/94, Žd-1/93, H-3/88, Gb-2/90, Ka-1/93, GK-1/93, Jezero pri Družinski vasi, Br-3/91, Cl-1/87, Cl-2/89, Š-1/92, K-1/86, K-2/86, K-3/95, Mo-2/94, Zaloka, VŠ-1/92, GV-1, GV-2, GV-3, VG-4, GVN, ZP-2, VK-1, VK-2, VK-3, VK-4, V-6, Brezoviški graben, K-2/97, VBP-3/97, B-2/96, DB-1/94, DB-2/95, PR-2/89, PR-3/92, VM-1/94, VM-2/94, Va-1, Krog, Dobliče, ČBL-3/91, ČBL-4/92 in VB-1/94 za oskrbo prebivalstva s pitno vodo
1. člen
(predmet in obseg koncesije)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določa pogoje za podelitev koncesije za izkoriščanje vode iz vodnih virov Gačnik 1, Gačnik 2, Zavratec, ČG-1/93, Devetak v Straži, St-2/87, St-3/92, STO-4/96, DT-1/94, Žd-1/93, H-3/88, Gb-2/90, Ka-1/93, GK-1/93, Jezero pri Družinski vasi, Br-3/91, Cl-1/87, Cl-2/89, Š-1/92, K-1/86, K-2/86, K-3/95, Mo-2/94, Zaloka, VŠ-1/92, GV-1, GV-2, GV-3, VG-4, GVN, ZP-2, VK-1, VK-2, VK-3, VK-4, V-6, Brezoviški graben, K-2/97, VBP-3/97, B-2/96, DB-1/94, DB-2/95, PR-2/89, PR-3/92, VM-1/94, VM-2/94, Va-1, Krog, Dobliče, ČBL-3/91, ČBL-4/92 in VB-1/94 (v nadaljnjem besedilu: vodni viri):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vodni vir         Kraj            k.o.         Y      X     Q (l/s)*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gačnik 1          Vojsko           Vojsko      5 414 400  5 099 035   0,5
Gačnik 2          Vojsko          Vojsko      5 414 460  5 099 040   0,5
Zavratec          Zavratec          Dole       5 432 700  5 095 680    2
ČG-1/93          Češmelova grapa      Dole       5 428 590  5 096 050   0,80
Devetak v Straži      Straža G.         Straža      5 505 000  5 070 370    12
St-2/87          Stopiče          Težka voda    5 516 584  5 069 156    20
St-3/92          Stopiče          Težka voda    5 516 437  5 069 247    15
STO-4/96          Stopiče          Težka voda    5 516 426  5 069 232    10
DT-1/94          Dolenjske Toplice     Toplice      5 504 842  5 086 482    25
Žd-1/93          Ždinja vas         Židnja vas    5 512 980  5 078 838   0,75
 
H-3/88           Hrušica          Hrušica      5 520 122  5 070 843   3,5
Gb-2/90          Gabrje           Gabrje      5 521 629  5 069 821   3,5
Ka-1/93          Kamenje          Zagorica     5 521 479  5 079 233    1
GK-1/93          Gorenji Križ        Gorenji Križ   5 492 889  5 079 818    5
Jezero pri Družinski vasi Jezero pri Družinski vasi Družinska vas   5 519 750  5 079 708   210
 
Br-3/91          Brusnice          Brusnice     5 520 724  5 073 310    10
Cl-1/87          Cerov log         Gornja Orehovica 5 525 925  5 072 207   4,7
Cl-2/89          Cerov log         Gornja Orehovica 5 525 957  5 072 203    6
Š-1/92           Škocjan          Stara vas     5 523 107  5 086 902    10
K-1/86           Kamnišček         Gornja Orehovica 5 522 510  5 072 960    2
K-2/86           Kamnišček         Gornja Orehovica 5 522 511  5 072 965   1,5
K-3/95           Kamnišček         Gornja Orehovica 5 523 904  5 073 115    20
Mo-2/94           Ribjek          Ostrožnik     5 510 757  5 088 543    15
Zaloka           Zaloka           Straža      5 503 300  5 095 545    2
VŠ-1/92          Kamnje pri Šentrupertu   Šentrupert    5 507 475  5 093 255    4
GV-1            Skorba           Hajdina      5 564 114  5 141 687    20
GV-2            Skorba           Hajdina      5 564 045  5 141 845    20
GV-3            Skorba           Hajdina      5 563 418  5 141 925    20
VG-4            Skorba           Hajdina      5 564 110  5 141 490    20
GVN            Nova vas                   5 565 450  5 138 050    20
VK-1            Kolovec          Rova       5 472 681  5 116 144    5
VK-2            Kolovec          Rova       5 472 879  5 116 569    15
VK-3            Kolovec          Rova       5 472 700  5 116 380    12
VK-4            Kolovec          Rova       5 473 240  5 116 890    13
Brezoviški graben     Brezoviški graben     Šenturška gora  5 462 925  5 127 425    6
K-2/97           Kozarišče         Kozarišče     5 460 366  5 059 815   12,5
VBP-3/97          Babno polje        Babno polje    5 464 125  5 056 250    2
B-2/96           Babna polica        Babno polje    5 461 700  5 058 080    2
DB-1/94          Hrastje          Dobrina      5 536 260  5 112 475    20
DB-2/95          Hrastje          Dobrina      5 536 260  5 112 470    20
PR-2/89          Prilipe          Cerina      5 548 732  5 081 281    20
PR-3/92          Prilipe          Cerina      5 548 743  5 081 244    15
VM-1/94          Marinčki          Sela-Rob     5 468 305  5 076 900    4
VM-2/94          Marinčki          Sela-Rob     5 468 200  5 076 720    7
Va-1            Andraž                    5 507 532  5 129 590    4
Krog            Krog            Krog       5 163 915  5 585 620   165
Dobliče          Dobliče          Dobliče      5 511 600  5 045 240   100
ČBL-3/91          Blatnik          Blatnik      5 510 640  5 055 564    25
ČBL-4/92          Blatnik          Blatnik      5 510 873  5 055 449    10
VB-1/94          Blatnik          Blatnik      5 510 313  5 056 430    10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Q* = maksimalno dovoljeni odvzem v litrih na sekundo
2. člen
(pravice koncesionarja)
Koncesionar lahko izkorišča vodo iz vodnega vira iz prejšnjega člena za potrebe oskrbe prebivalstva s pitno vodo.
Oskrba prebivalstva s pitno vodo ima prednost pred uporabo in gospodarskim izkoriščanjem vode za druge potrebe.
3. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki je določena s strani občine, na območju katere se bo izvajala oskrba s pitno vodo, za izvajalca gospodarske javne službe za oskrbo prebivalstva s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
4. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev po predpisih zagotoviti še:
– ukrepe, da predvideni poseg v prostor ohrani obstoječe razmere v največji možni meri,
– ustrezno opremo in zaščito objektov in naprav vodnega vira,
– kontinuirane meritve načrpanih količin na vodnem viru,
– spremljanje kakovosti vode v vodonosniku,
– ukrepe, da ni ogrožena količina in kakovost ter naravna vloga vodnega vira.
Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se lahko podrobneje določijo v upravnih aktih v zvezi s posegom v prostor.
5. člen
(čas trajanja koncesije)
Koncesija za izkoriščanje vode iz vodnega vira se podeli za dobo tridesetih let.
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
6. člen
(območje, na katero se nanaša koncesija)
Koncesije se nanašajo na izkoriščanje vodnih količin iz vodnih virov, določenih s koordinatami iz 1. člena te uredbe.
Koncesionar lahko prične z izkoriščanjem vode, če so za vodne vire določeni varstveni pasovi za zavarovanje zalog vode v skladu s predpisi.
7. člen
(plačilo za koncesijo)
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek v višini 1% zmnožka celotne količine načrpane vode v preteklem letu in povprečne prodajne cene vode v Republiki Sloveniji, po državnih statističnih podatkih v istem letu in se začne obračunavati z dnem pričetka izkoriščanja vodnega vira.
Plačilo za koncesijo iz prejšnjega odstavka se razdeli med Republiko Slovenijo in občino, na območju katere se nahaja vodni vir, in sicer v razmerju 20 : 80 v korist občine.
Prihodki iz drugega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
8. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni inšpektorji.
9. člen
(razlogi in način prenehanja koncesije)
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije v skladu z zakonom.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
10. člen
(način podelitve koncesije)
Za koncesionarja za izkoriščanje vodnih virov se, brez javnega razpisa, na podlagi 111.c člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99-ZON in 22/00-ZJS), določijo izvajalci gospodarske javne službe za oskrbo prebivalstva s pitno vodo.
Koncesionarja določi Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo.
11. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta Vlada Republike Slovenije.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe uredbe.
12. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 328-04/2001-3
Ljubljana, dne 21. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost