Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1145. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-C)

Odloki

1146. Odlok o imenovanju namestnika Družbenega pravobranilca Republike Slovenije
1147. Odlok o imenovanju člana Nadzornega sveta Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja
1148. Odlok o razrešitvi sodnice za prekrške s sedežem v Celju
1149. Odlok o razrešitvi sodnika za prekrške s sedežem v Tolminu
1150. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1151. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1152. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1153. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1154. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1155. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1156. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1157. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1158. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1159. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1160. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1161. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1162. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1163. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1164. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1165. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1166. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1214. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju 1997–1999
1215. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o subvencioniranju študentske prehrane

Sklepi

1216. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi dodatka za tujo nego in pomoč

MINISTRSTVA

1167. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin, ki izvirajo od govedi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Švice in Portugalske
1168. Odredba o spremembi odredbe o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 1997
1217. Količnik za preračun katastrskega dohodka

USTAVNO SODIŠČE

1170. Odločba o oceni ustavnosti 28. člena zakona o konfiskaciji premoženja in izvrševanja konfiskacije

BANKA SLOVENIJE

1169. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31. 3. 1998
1218. Sklep o spremembi sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic
1219. Sklep o spremembi sklepa o vključevanju žiro računov in drugih računov, odprtih pri Agenciji za plačilni promet, v depozit pri Banki Slovenije
1220. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o postopku zaključka obdelave plačilnih nalogov
1221. Spremembe navodil za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic
1222. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kontnem okviru za banke in hranilnice
1223. Sklep o spremembah sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1171. Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del
1172. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za marec 1998

OBČINE

Bled

1173. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev Bled

Brežice

1174. Odlok o spremembi odloka o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1998

Celje

1175. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Lisce
1176. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Lava
1177. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Ledine na Teharjih
1178. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju (območji ZN Industrija jug JUG in ZN Industrija SEVER) – KLIMA, ALPEKS

Črnomelj

1179. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 1997
1180. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 1998
1181. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj
1182. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči
1183. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj
1184. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in področjih dela Občinske uprave občine Črnomelj

Hrpelje-Kozina

1185. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Kozje

1186. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Lendava

1187. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 1997

Ljutomer

1188. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Ljutomer za leto 1997
1189. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Ljutomer
1190. Odlok o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki
1191. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer
1192. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Razlagove ulice
1193. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Metlika

1194. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Belokranjskega muzeja Metlika

Pivka

1195. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 1997
1196. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka

Radenci

1197. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radenci za leto 1997
1198. Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Radenci
1199. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode na območju Občine Radenci

Rogaška Slatina

1200. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 1998
1201. Pravilnik o dežurstvu prodajaln v Občini Rogaška Slatina

Sevnica

1202. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica

Slovenska Bistrica

1203. Odlok o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra
1204. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenska Bistrica v letu 1998

Slovenske Konjice

1205. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 1997
1206. Odlok o spremembi območja naselja Draža vas in Tepanje
1207. Odlok o spremembi območja Krajevne skupnosti Draža vas in Tepanje

Šmarje pri Jelšah

1208. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Virštanj

Štore

1209. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Štore v letu 1998

Vrhnika

1210. Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika

Zavrč

1211. Sklep o povečanju vrednosti povračil za priključke na vodovodno omrežje na celotnem območju Občine Zavrč

Zreče

1212. Odlok o spremembi odloka o začasni ureditvi parkiranja v Občini Zreče
1213. Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 – v letih 1993 in 1994

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

19. Zakon o ratifikaciji Protokola o nadaljnjem zmanjševanju emisij žvepla h Konvenciji o prekomejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje iz leta 1979 (MZEZKPO)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti nekaterih sporazumov med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
2. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vojaškem sodelovanju na področju letalstva in zračne obrambe
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti