Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998

Kazalo

1198. Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Radenci, stran 1933.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 52/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), 19. člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) ter 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) je Občinski svet občine Radenci na seji dne 23. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o urejanju javnih in drugih površin v Občini Radenci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja:
1. načine urejanja javnih in drugih površin na območju Občine Radenci,
2. zunanji videz naselij v Občini Radenci in
3. urejanje, vzdrževanje in varovanje javnih površin.
2. člen
Javne površine po tem odloku so:
1. ulice, pločniki, trgi in ceste, mostovi, obrežja potokov, varovalni pas ceste, gozdne ceste, turistične poti in ceste ter vinske ceste,
2. avtobusne postaje, postajališča, avtobusne čakalnice, parkirni prostori, tržnice, telefonske govorilnice,
3. javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob javnih poteh in objektih ter javne oziroma varovane zelene površine,
4. otroška in športna igrišča,
5. pokopališča,
6. kopališča in gramoznice,
7. obrežja melioracijskih jarkov.
Varovalni pas ceste iz 1. točke tega člena obsega največ 2 m preko zunanjega roba odvodnih jarkov in cestnih objektov, kot to določa zakon.
3. člen
S tem odlokom se poleg površin iz 2. člena urejajo tudi naslednje površine:
1. funkcionalna zemljišča ob javnih objektih (npr. dostopne poti, dovozi, parkirni prostori, zelenice ob stanovanjskih blokih ipd).
2. nezazidana stavbna zemljišča,
3. druga zemljišča v javni rabi.
4. člen
S tem odlokom se poleg javnih površin iz 2. in 3. člena tega odloka urejajo tudi določeni posegi na zasebnih zemljiščih, ki zadevajo skupne interese vseh občanov in vplivajo na širšo okolico.
5. člen
Za pooblaščene izvajalce se po tem odloku štejejo tisti usposobljeni izvajalci (pravne ali fizične osebe), ki jim je bilo upravljanje določenih dejavnosti poverjeno s koncesijo ali drugo ustrezno pogodbo.
II. JAVNA SNAGA
Vzdrževanje javne snage
6. člen
Za vzdrževanje javne snage na javnih površinah (2. člen) skrbijo pooblaščeni izvajalci, v primerih 2. in 6. točke 2. člena pa lastniki teh površin.
Za vzdrževanje javne snage na površinah iz 3. člena tega odloka skrbijo lastniki.
7. člen
Na površinah iz 2. in 3. člena tega odloka je prepovedano:
1. odmetavati papir in druge smeti,
2. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
3. odlagati smeti, odpadke, dračje in vejevje, gradbeni material, embalažo, dotrajana vozila, tehnične predmete in kosovni material,
4. prati motorna in druga vozila,
5. nekontrolirano odvajanje meteornih voda iz zgradb in zemljišč,
6. odvajanje odpadne vode iz greznic v meteorno kanalizacijo, v cestne odtočne jaške in na javne površine,
7. stresati, puščati ali metati na javno pot kakršnekoli predmete in material, kar bi oviralo ali ogrožalo promet na njej,
8. opravljati kakršnakoli dela brez dovoljenja pristojnega občinskega organa.
8. člen
Na površinah iz 4. člena tega odloka je prepovedano:
1. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
2. nekontrolirano odvajanje meteornih voda iz zgradb in zemljišč,
3. odvajanje fekalnih vod in gnojnice ter druge odpadne vode iz greznic v meteorno kanalizacijo, v cestne odtočne jaške in druge javne površine.
9. člen
Izvajalci oziroma investitorji gradbenih del ob javnih površinah ali na njih so dolžni na svoje stroške:
1. pri obnovi in gradnji objektov postaviti lovilne odre in zaščitne zavese, kolikor prihaja pri delu do prašenja,
2. očistiti gradbišče odpadkov, ki bi lahko onesnažili javne površine,
3. skrbeti, da so odtočni jaški ob gradbiščih očiščeni,
4. nalagati materil na vozila tako, da se pri prevozu ne stresa po javnih površinah,
5. očistiti vozila pred odhodom z gradbišča,
6. uskladiščiti in zavarovati gradbeni material na gradbišču tako, da se ne raznaša na javne površine in
7. redno čistiti neposredno okolico gradbišča.
V primeru, da je objekt dalj časa nedograjen oziroma nedokončan, mora investitor gradnje urediti objekt in njegovo okolico tako, da ne kazi podobe naselja. Iz objekta in njegove okolice mora odstraniti vse odpadke oziroma nevarne snovi.
Nedograjen in nenaseljen objekt v naselju mora imeti:
1. zavarovane meje objekta in površine za njegovo normalno rabo pri gradnji proti okolici,
2. urejene in vzdrževane dostope in odvoze ter
3. zaznamovana in zavarovna nevarna mesta na objektu in površinah za njegovo normalno rabo pri gradnji.
10. člen
Prepovedana je uporaba neutrjenih gozdnih cest, vinskih cest in poti ter turističnih cest in poti, vožnja s težkimi vozili in kmetijskimi stroji v času ko so tla močno razmočena.
Prepovedana je uporaba gramoziranih vaških cest v času, ko so tla močno razmočena, razen za dovoz stanovalcev in za potrebe dnevne oskrbe živine.
11. člen
Prevozniki (pravne ali fizične osebe) so dolžni pri prevozu goriva, odpadkov in drugih podobnih snovi zavarovati tovor tako, da ne povzroča smradu in prašenja ter preprečiti stresanje takih snovi na javne površine.
Pri prevozu gramoza, peska oziroma drugega tovora morajo prevozniki poskrbeti, da se z vozil ne izceja voda in ne stresa tovor na javne površine.
12. člen
Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah odgovarjajo, da se javne površine ne onesnažujejo in so dolžni le-te sprotno očistiti, in sicer tako, da po čiščenju javne površine ustrezajo higienskim predpisom.
13. člen
Če povzročitelj onesnaženja javne površine iz 8. in 9. člena tega odloka ne očisti mora po naročilu komunalnega nadzornika to storiti pooblaščeni izvajalec na stroške povzročitelja.
14. člen
V strnjenih stanovanjskih naseljih ni dovoljeno gojiti in rediti živine, drobnice, kuncev in perutnine.
Stanovanjska naselja po prejšnjem odstavku so naselja grajena v okviru sklada stavbnih zemljišč ali po posebnem zazidalnem načrtu.
Zaradi širšega interesa se lahko s posebnim odlokom tudi del naselij, pomembnih za določeno dejavnost (turizem, gostinstvo...) opredeli za področje iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
Na javnih površinah iz 2. člena in drugih površinah iz 3. člena tega odloka je prepovedano voditi pse brez vrvice in jih puščati brez ustreznega nadzora.
V primerih onesnaženja teh površin s pasjimi iztrebki ali iztrebki katere druge živali (npr. konji, mačke...) morajo lastniki le-teh te takoj odstraniti.
16. člen
Kopanje v gramoznih jamah, ki niso za to primerno urejene in higiensko neoporečne ni dovoljeno.
17. člen
Na območjih kjer je prepovedano kopanje, morajo biti postavljene opozorilne table: “Kopanje prepovedano!”.
Opozorilne table ob vodotokih in jezerih postavi pristojna krajevna skupnost, ob ribnikih pa lastnik, kjer se ribnik nahaja, in sicer na podlagi soglasja vodnogospodarske organizacije.
Čiščenje javnih in drugih površin
18. člen
Stalno odprte javne površine (kot npr. avtobusne postaje, telefonske govorilnice ipd.) morajo čistiti lastniki oziroma uporabniki teh površin.
Če lastnik oziroma uporabnik javne površine ne čisti redno, jo na njegove stroške in po naročilu komunalnega nadzornika očisti pooblaščeni izvajalec.
19. člen
Pločnike in dovoze na cesto so dolžni čistiti pooblaščeni izvajalci oziroma lastniki objektov in zemljišč, ob katerih se le-ti nahajajo.
Ob sneženju morata biti sneg in led sproti odstranjena s pločnikov in dovozov na cesto, ob poledici pa je potrebno te površine tudi posipati s soljo oziroma peskom. V zimskem času so pooblaščeni izvajalci oziroma lastniki objektov dolžni odstraniti ledene sveče s streh in balkonov.
Če lastnik oziroma uporabnik objektov in zemljišč, ob katerih so pločniki in dovozi na cesto le-teh ne čisti, jih na njegove stroške in po naročilu komunalnega nadzornika očisti pooblaščen izvajalec.
20. člen
Cestne odtočne jaške v Občini Radenci čisti in vzdržuje pooblaščen vzdrževalec cest.
21. člen
Pri prometnih nezgodah in v drugih podobnih primerih se mora z javnih površin takoj odstraniti kadavre, oljne madeže in druge ostanke, ki so nastali pri nezgodi, površino pa po potrebi razkužiti.
Javno površino očisti oziroma razkuži pooblaščen izvajalec na stroške znanega povzročitelja.
III. VIDEZ NASELIJ
a) Vzdrževanje objektov
22. člen
Zunanji deli objektov in elementi zunanje ureditve morajo biti redno vzdrževani, tako da ne kvarijo videza naselja.
b) Napisi, reklame in plakati
23. člen
Ime, ki ga mora imeti v skladu s predpisi pravna oseba na svojem poslovnem prostoru (v nadaljnjem besedilu: napis) mora biti v primerni višini in vidnem delu fasade.
24. člen
Namestitev s spremenjeno obliko in vsebino napisa mora pravna oseba priglasiti upravnemu organu, ob predhodnem soglasju občinskega organa, pristojnega za urejanje prostora.
25. člen
Pravna oseba je dolžna napis vzdrževati.
26. člen
Zaradi javne ponudbe in priporočanja dejavnosti, proizvodov in storitev (reklamiranja) se lahko na zgradbah ali drugih primernih objektih in površinah nameščajo oziroma postavljajo stalni ali občasni reklamni elementi (v nadaljevanju: reklame).
Reklame iz prvega odstavka morajo biti nameščene v skladu z odlokom o plakatiranju in oglaševanju v Občini Radenci.
27. člen
Plakati se lahko nameščajo samo na načine, ki so v skladu z odlokom o plakatiranju in oglaševanju v Občini Radenci.
28. člen
Javne institucije lahko izjemoma plakatirajo tudi na mestih, ki za to niso določena, kadar se obračajo na javnost v okviru izvrševanja svojih nalog.
Plakate oziroma razglase je potrebno odstraniti takoj, ko preneha razlog, zaradi katerega so bili nameščeni.
c) Drugo
29. člen
Okolice objektov, dvorišč, ograj, drevja, zelenic in okrasnih nasadov ter dovoznih poti in podobno, ki mejijo na javne površine, morajo lastniki redno vzdrževati tako, da se doseže in ohrani urejen videz naselij.
30. člen
Na območju občine je na javnih površinah, navedenih v 2. in 3. členu prepovedano postavljanje vozil, prikolic, šotorov in podobnih objektov z namenom, da bi v njih kdo stalno ali začasno prebival.
Določba prvega odstavka tega člena ne velja za taborjenje, ki ga z vzgojnim namenom organizirajo organizacije in društva in ne za bivanje oseb, ki sodelujejo pri potujočih prireditvah (cirkuške in artistične predstave in podobno), če so objekti postavljeni na površinah, ki so določene v te namene in so za to dejavnost pridobili ustrezna dovoljenja od pristojnega organa občine.
IV. JAVNE IN DRUGE ZELENE POVRŠINE
a) Urejanje javnih zelenih površin
31. člen
Investitor objekta je dolžan ob vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja predložiti načrt zunanje ureditve.
b) Vzdrževanje javnih zelenih površin
32. člen
Lastniki so dolžni vzdrževati javne zelene površine.
Kolikor za to niso usposobljeni, morajo vzdrževanje oddati pooblaščeni, strokovno usposobljeni organizaciji – osebi.
Vzdrževanje javnih in drugih zelenih površin iz 2. in 3. člena tega odloka obsega:
– negovanje in obnavljane zelenic, gozda. okrasnega drevja, grmovja, cvetličnih nasadov, trat in podobno,
– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, ograj, klopi in druge opreme in
– varstvo zelenih površin pred poškodbami in boleznimi.
33. člen
Na javnih in drugih zelenih površinah (2. in 3. člen) je prepovedano sekanje, obrezovanje drevja ter vsaka sprememba namembnosti teh površin brez dovoljenja občinskega organa.
34. člen
Investitor oziroma izvajalec del mora pred posegom v prostor zavarovati pred poškodbami drevje in okrasno grmičevje.
Po končanem posegu je investitor oziroma izvajalec dolžan urediti zelene površine v prvotno stanje.
35. člen
Na javnih in drugih zelenih površinah iz 2. in 3. člena tega odloka je prepovedano:
– trgati cvetje, uničevati drevje ali grmovje, žive meje ob javnih poteh, klopi, cvetlične posode, zaščitene ograje, igrala na otroških igriščih in druge naprave na teh površinah,
– voziti in parkirati motorna vozila in prikolice,
– prosto gibanje psov in onesnaževanje z njihovimi iztrebki,
– odlagati odpadke in smeti in
– spuščati odpadno vodo.
c) Druge površine
36. člen
Lastniki nezazidanih zemljišč so dolžni zemljišče čistiti in vzdrževati (košnja in podobno), tako da so urejenega videza in na njih ni odpadnega materiala.
Lastniki nenaseljenih stavb (stanovanjske hiše, vikendi, vinske kleti, opuščena gospodarska poslopja) so dolžni te skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem redno vzdrževati in čistiti tako, da so urejenega videza in ne kvarijo zunanjega izgleda naselja in okolice.
37. člen
Lastniki govejih, prašičjih, kokošjih in drugih kmetijskih farm so dolžni primerno urediti okolico teh farm, z naravno zaveso (drevje, visoko grmičevje itd.).
Za farme iz prejšnjega odstavka se šteje nad 50 govedi, 20 plemenskih svinj, 100 prašičev pitancev in nad 1000 glav perutnine.
Za izgradnjo novih farm je potrebno vključiti v projekt kot obvezni sestavni del tudi zunanjo ureditev farme (naravna zavesa). Pred izdajo dovoljenja mora ustrezni organ pridobiti od pristojnega občinskega organa soglasje.
Lastniki vseh gospodarskih poslopij, v katerih se nahajajo goveda, prašiči ali večje število drugih živali (koze, race, gosi, kokoši...) morajo poskrbeti za primerni videz okolice teh objektov.
Pernate živali se ne smejo zadrževati na javnih površinah.
38. člen
Po čiščenju in urejanju zelenic, je lastnik dolžan odpadni material v najkrajšem možnem času odstraniti.
39. člen
Kdor namerno ali iz malomarnosti povzroči škodo na javnih površinah, ki so navedene v 2. in 3. členu tega odloka, mora na zahtevo komunalnega nadzornika Občine Radenci v najkrajšem času od nastanka škode le-to odpraviti ali pa v tem roku plačati odškodnino, ki jo določi uradni cenilec.
V nasprotnem primeru odpravi škodo po naročilu komunalnega nadzornika in na stroške povzročitelja, pooblaščeni izvajalec.
V. VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ
40. člen
Lastniki so dolžni vzdrževati otroška igrišča.
Vzdrževanje otroških igrišč iz 2. člena tega odloka obsega:
– vzdrževanje in obnavljanje naprav (gugalnice, tobogani ipd.) in
– vzdrževanje in obnavljanje ograj, klopi in druge opreme.
41. člen
Otroško igrišče je vizualno ločeno od ostalega prostora.
Praviloma se ne uporablja za to ločitev žična ograja.
42. člen
Prepovedano je vodenje psov, mačk in ostalih domačih živali na otroška igrišča.
VI. NADZOR
43. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo komunalni nadzornik, pristojni inšpektor in policisti, ki odredijo odpravo nepravilnosti.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
44. člen
Z denarno kaznijo od 25.000 SIT do 250.000 SIT se kaznuje pravna oseba, od 10.000 SIT do 25.000 SIT njena odgovorna oseba in od 5.000 SIT do 40.000 SIT fizična oseba, ki krši: 9., 10., 11., 12., 17., 18., 20., 24., 25., 29., 30., 32., 33., 34., 38., 40. in 42. člen tega odloka.
45. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 40.000 SIT se kaznuje pravna oseba, od 5.000 SIT 25.000 SIT njena odgovorna oseba in od 5.000 SIT do 25.000 SIT pa fizična oseba, ki krši: 6., 19., 22., 36. in 37. člen tega odloka.
46. člen
Z denarno kaznijo do 25.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki krši: 14., 15., 16. in 35. člen tega odloka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Stanje objektov in okolice morajo lastniki uskladiti z določili 37. člena tega odloka v roku enega leta po objavi tega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
48. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati predpisi bivše Občine Gornja Radgona, ki so urejali javne in druge površine na območju sedanje Občine Radenci.
49. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-08-0001/98
Radenci, dne 24. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti