Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998

Kazalo

1175. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Lisce, stran 1919.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Lisce
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Lisce, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 31. marca 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97 in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 31. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Lisce
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91) in določil srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 4/86 in Uradni list RS, št. 48/90) sprejmejo dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Lisce (ZNG proj. št. 155/64) po projektu RC – Planiranje d.o.o. Celje, št. 11/96, januar 1998.
2. člen
Spremembe in dopolnitve ZN Lisce obravnavajo zemljišča na parc. št. 1106, 1107, 1108, 1076 in 1084/1, k.o. Celje.
3. člen
Na zemljiščih, navedenih v prejšnjem členu, je predvidena gradnja petih prostostoječih stanovanjskih objektov.
4. člen
Tlorisne dimenzije predvidenih objektov so 12 m x 10 m s prizidkom za garažo 6 m x 4 m in 5 m x 6 m. Objekti bodo imeli klet in pritličje ter klet, pritličje in izzidano podstrešje. Objekt z oznako št. 5 mora imeti klet na nivoju terena s koto tal 238 m. Maksimalna dovoljena višina kolenčnega zidu je 0,80 m. Strešna konstrukcija je dvokapnica s 30° do 35° naklonom, smerjo slemena vzporedno s plastnicami in obvezno temno kritino.
Fasade morajo biti obdelane enotno z ometom v kombinaciji z lesom.
5. člen
Pogoji z realizacijo ZN so:
– gradnja podaljšane servisne ceste in ureditev dovoznih priključkov do objektov,
– ureditev funkcionalnega zemljišča med parcelama 1084/1 in 1084/2 k. o. Celje,
– ureditev parkirnih površin v sklopu funkcionalnih zemljišč posameznih stanovanjskih hiš,
– izvedba nn električnega kabelskega omrežja in hišnih priključkov,
– gradnja vodovoda in hišnih priključkov iz polietilen cevi 0 1",
– izgradnja kanalizacijskega omrežja za sanitarne in meteorne vode do jaška št. 1 na javni kanalizaciji št. 100065 jaška št. 2 na kanalu 100066. Sanitarne odplake bodo vodene v kanalizacijsko omrežje preko vodotesnih pretočnih greznic,
– prestavitev dela trase obstoječega plinovoda in izvedba hišnih priključkov za plin,
– ureditev priključkov na obstoječi zemeljski TK kabel,
– zbiranje odpadkov v posodah in odvažanje na komunalno deponijo,
– predhodne hidro geološke-geomehanske raziskave in upoštevanje pogojev za temeljenje in gradnjo objektov, ki jih bo podal geolog,
– upoštevanje pogojev soglasodajalcev,
– zajetje in odvod zalednih vod z gozdnih površin Miklavškega hriba v Savinjo,
– izjava investitorja objekta št. 5, da brezodškodninsko odstopa ali da v uporabo zemljišče za izvedbo protipoplavnih ukrepov in da prevzema odgovornost za odpravo škode na svojem objektu, ki bi jo pred izvedbo protipoplavnih ukrepov povzročila visoka voda Savinje.
6. člen
Gradnja objektov je možna ob izpolnitvi pogojev iz 5. člena tega odloka.
7. člen
Kot toleranca se upošteva povečanje tlorisnih gabaritov za + 0,50 m. Zmanjšanje tlorisnih dimenzij je mogoče le ob upoštevanju razmerja dolžine in širine objekta v razmerju, ki je enako ali večje od 1.2 : 1.
8. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojni službi Mestne občine Celje.
9. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352A-323/95
Celje, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti