Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998

Kazalo

1182. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči, stran 1924.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 27. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči
1. člen
S tem odlokom se urejajo organizacijska vprašanja v zvezi z obvezno gospodarsko javno službo “gospodarjenje s stavbnimi zemljišči“, ki obsega pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč za gradnjo ter graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč) na območju Občine Črnomelj.
2. člen
Javno službo izvaja “režijski obrat“, organiziran kot nesamostojna enota v občinski upravi Občine Črnomelj, upoštevajoč pristojnosti, ki jih imajo v zvezi z izvajanjem javne službe po zakonu, odlokih in statutu občine občinski svet in župan ter komisija za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Režijski obrat za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ni pravna oseba, pooblastila v pravnem prometu vrši v imenu in za račun Občine Črnomelj.
Režijski obrat izvaja v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči predvsem naslednje dejavnosti:
– pridobiva, prodaja, menjava in oddaja zemljišča za gradnjo;
– ureja zemljišča za potrebe investitorjev;
– pripravlja investicijske programe za urejanje stavbnih zemljišč;
– pripravlja strokovne podlage za razlastitev;
– pripravlja in vodi evidenco zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
– pripravlja izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja zemljišč (komunalni prispevek) in izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
Režijski obrat poleg nalog izvajalca javne službe v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči opravlja vsa strokovna, tehnična, organizacijska in administrativna opravila za organe občine.
Računovodska opravila za potrebe režijskega obrata opravlja za finance pristojna služba občinske uprave.
3. člen
Za organizacijo in vodenje režijskega obrata veljajo določbe predpisov, ki urejajo organizacijo in delovanje občinske uprave.
4. člen
Pri izvajanju javne službe, ki jo opravlja režijski obrat, se uporabljajo določbe veljavne zakonodaje, ki urejajo vprašanja:
– vrste in obsega javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna služba;
– virov financiranja in njihovega oblikovanja;
– ter drugih elementov, pomembnih za opravljanje in razvoj javne službe.
5. člen
Pri izvajanju dejavnosti režijskega obrata po tem odloku je občinski svet ob pristojnostih, ki mu jih daje statut občine, pristojen še za sprejem:
– letnega programa dela in finančnega načrta javne službe, ki jo izvaja režijski obrat;
– letnega poročila in zaključnega računa javne službe, ki jo izvaja režijski obrat.
Letni program dela in finančni načrt javne službe, ki jo izvaja režijski obrat, sprejme občinski svet na predlog župana praviloma ob sprejemanju občinskega proračuna, letno poročilo in zaključni račun javne službe, ki jo izvaja režijski obrat, pa sprejme Občinski svet na predlog župana praviloma ob sprejemanju zaključnega računa proračuna.
6. člen
Pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev, določenih za izvajanje programa dela režijskega obrata spremlja in nadzoruje župan.
Poleg pristojnosti, določenih s statutom Občine Črnomelj, ima župan še naslednje pristojnosti:
– po predhodno pridobljenem mnenju komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči samostojno odloča o nakupu oziroma pridobitvi stavbnih zemljišč, o prodaji in oddaji stavbnih zemljišč, pa po predhodnem mnenju komisije odloča na podlagi in v skladu s sprejetim letnim programom dela in finančnim načrtom javne službe, ki jo opravlja režijski obrat;
– predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem akte iz 5. člena tega odloka.
7. člen
Izvajanje nalog režijskega obrata se financira iz naslednjih virov:
– nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
– prihodki ustvarjeni s prometom s stavbnimi zemljišči;
– najemnine za začasno oddana stavbna zemljišča;
– prihodki od komunalnega prispevka;
– krediti;
– takse za postavitev reklamnih panojev, oglasnih tabel ipd.;
– drugi prihodki namenjeni za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se evidenčno vodijo ločeno v proračunu občine in se namensko uporabljajo za namene iz 1. člena tega odloka.
8. člen
Občinski svet imenuje petčlansko delovno telo “Komisijo za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči“, ki ima naslednje naloge:
– obravnavanje vprašanj ter dajanje predlogov ali mnenj v zvezi s prihodnjimi deli, oddajo in graditvijo občinskemu svetu, županu ter režijskemu obratu;
– predlaganje rešitev glede oddaje, prodaje, nakupa, menjave in najema zemljišč;
– usmerjanje v vseh pomembnejših vprašanjih iz področja javne službe, ki jo izvaja režijski obrat.
Mandat komisije traja 4 leta oziroma do konca mandata sveta, ki je komisijo imenoval.
9. člen
Režijski obrat prevzame v upravljanje premoženje, obveznosti in sredstva ukinjenega Sklada stavbnih zemljišč Občine Črnomelj, ustanovljenega z odlokom o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč v občini Črnomelj (SDL, št. 20/85 in 3/86), vključno z evidencami in drugimi podatkovnimi bazami, ki jih na podlagi 54. člena zakona o stavbnih zemljiščih z dne 31.12.1997 prevzame Občina Črnomelj.
10. člen
V skladu s tem odlokom se ustrezno spremeni odlok o organizaciji in področjih dela občinske uprave (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) ter drugi akti občine.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč v občini Črnomelj (SDL, št. 20/85 in 3/86).
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 naprej.
Št. 462-1/98
Črnomelj, dne 27. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti