Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998

Kazalo

1189. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Ljutomer, stran 1928.

Na podlagi 8. člena o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 23. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se urejajo organizacijska vprašanja v zvezi z obvezno gospodarsko javno službo gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki obsega pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč za gradnjo ter graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč) na celotnem območju Občine Ljutomer (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
2. člen
Javno službo na celotnem območju Občine Ljutomer izvaja režijski obrat, organiziran kot nesamostojen obrat v upravi Občine Ljutomer, ob upoštevanju pristojnosti, ki jih v zvezi z izvajanjem javne službe imajo po tem odloku in drugih predpisih občinski svet, župan in komisija za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Režijski obrat ni pravna oseba, ampak izvršuje pooblastila v pravnem prometu v imenu in za račun Občine Ljutomer.
Poleg zakonskih obveznosti izvajalca javne službe, opravlja režijski obrat vsa strokovna, tehnična, organizacijska in administrativna opravila za potrebe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči po tem odloku.
Računovodska in knjigovodska opravila za potrebe javne službe opravlja občinski organ, pristojen za finance.
3. člen
Režijski obrat v izvajanju javne službe opravlja naslednje naloge:
– pridobivanje stavbnih zemljišč,
– urejanje stavbnih zemljišč za graditev,
– organizacijo upravljanja s stavbnimi zemljišči,
– probleme cene oziroma vrednotenja stavbnih zemljišč,
– mestne rente za uporabo stavbnih zemljišč,
– financiranje urejanja stavbnih zemljišč,
– in druge naloge v skladu s predpisi.
4. člen
Pri izvajanju javne službe se neposredno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo vprašanja:
– nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
– vrste in obsega javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna služba,
– pravic in obveznosti uporabnikov,
– virov financiranja in njihovega oblikovanja,
– ter drugih elementov, pomembnih za opravljanje in razvoj javne službe.
5. člen
Viri financiranja dejavnosti javne službe so:
– nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
– prihodki ustvarjeni s prometom s stavbnimi zemljišči,
– prihodki od komunalnega prispevka,
– drugi prihodki namenjeni za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo evidenčno ločeno v proračunu občine in se namensko uporabljajo za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč.
6. člen
Pri izvajanju javne službe je občinski svet, ob neposrednih pristojnostih po statutu Občine Ljutomer, pristojen še za sprejem:
– srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev za izvajanje javne službe,
– letnih programov s finančnim načrtom izvajanja javne službe,
– letnih poročil in finančno realizacijo,
– odločitev o prodaji, nakupu in oddaji stavbnih zemljišč po predhodnem mnenju komisije.
7. člen
Poleg pristojnosti, določenih s statutom Občine Ljutomer, ima župan še naslednje pristojnosti:
– predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem akte iz 5. člena tega odloka,
– predlaga OS sklep o prodaji, nakupu, menjavi in oddaji stavbnih zemljišč po predhodno pridobljenem mnenju komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
8. člen
Ustanovi se komisija za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki jo imenuje občinski svet.
Občinski svet imenuje predsednika navedene komisije.
Komisija ima predsednika, namestnika predsednika in pet članov.
Pristojnosti komisije:
– sprejema in dopolnjuje investicijske programe urejanja stavbnih zemljišč, ki jih predlagata župan in režijski obrat;
– obravnava srednjeročne in letne programe s finančnim načrtom urejanja in opremljanja stavbnih zemljišč, ki jih izdela režijski obrat in predlaga župan. Takšen vsakoletni program dokončno potrdi občinski svet;
– obravnava in daje mnenje k predlogu župana v zvezi s prodajo, nakupi, menjavo in oddajo stavbnih zemljišč;
– obravnava vsa vprašanja v zvezi z javno službo (režijskim obratom) ter zahteva od župana in vodja režijskega obrata, da ocene, predloge, mnenja ali usmeritve komisije pri svojem delu v celoti upoštevata.
9. člen
Vodja režijskega obrata odgovarja za zakonitost delovanja javne službe in je dolžan zagotavljati izvajanje javne službe skladno s programi in finančnimi načrti ter sprejetimi usmeritvami.
10. člen
Režijski obrat iz. 2 člena prevzame v upravljanje premoženje, obveznosti in sredstva sklada stavbnih zemljišč Občine Ljutomer, ustanovljenega z odlokom o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Ljutomer (Uradne objave skupščin občin Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 31/85) vključno z evidencami in drugimi podatkovnimi bazami, ki jih na podlagi 54. člena zakona o stavbnih zemljiščih z dne 31. 12. 1997 prevzame Občina Ljutomer.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer (Uradne objave skupščin občin Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 31/85).
Št. 465-02-5/98
Ljutomer, dne 23. marca 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti