Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998

Kazalo

1171. Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del, stran 1912.

Na podlagi 84. in 153. člena zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95) ter 31. člena statuta Združenja skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (v nadaljevanju: SAZAS) je odbor za zaščito avtorskih pravic SAZAS na seji dne 19. marca 1998 določil
P R A V I L N I K
o javni priobčitvi glasbenih del
1. člen
S tem pravilnikom določa SAZAS pogoje pod katerimi lahko fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: uporabnik) javno priobčuje javnosti glasbena neodrska dela, ki so zaščitena z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in so sestavni del svetovnega repertoarja, ki ga ščiti SAZAS na ozemlju Republike Slovenije.
2. člen
Repertoar SAZAS sestavljajo naslednja dela:
a) glasbena neodrska dela (oratoriji, kantate, dela resne in zabavne glasbe ipd.);
b) odlomki glasbenih odrskih del (oper, operet, baletov ipd.) ne glede na trajanje pod pogojem, da ti odlomki ne predstavljajo dramske celote;
c) glasba iz glasbenih koreografskih del (koncertno izvajanje) ne glede na trajanje;
d) glasbena dela, uporabljena v dramskih delih, če avtor svojih pravic ni prenesel na uporabnika;
e) glasbena dela, uporabljena za špice, zvočne podlage, zvočne ilustracije in odmore;
f) glasba iz avdiovizualnih del (kinematografski filmi, TV filmi, TV nanizanke in nadaljevanke ipd.);
g) druga glasbena avtorska dela, ki jih ščiti SAZAS na podlagi posebnega pooblastila avtorja ali druge avtorske organizacije.
3. člen
Uporabnik mora dobiti predhodno dovoljenje SAZAS za vsako javno priobčitev avtorskih del iz repertoarja SAZAS. Dovoljenje se lahko nanaša na enkratno ali večkratno (v določenem časovnem obdobju) uporabo avtorskih del.
4. člen
Dovoljenje za uporabo del iz repertoarja SAZAS lahko pridobi vsak uporabnik pod naslednjimi pogoji:
– da priglasi uporabo avtorskih del iz repertoarja SAZAS najmanj 8 dni pred začetkom uporabe;
– da plača avtorski honorar po določbah tarifnega dela tega pravilnika;
– da pošlje popolne sezname vseh uporabljenih del in osnove za obračun avtorskega honorarja v rokih iz 13. in 14. člena tega pravilnika;
– da pri uporabi avtorskih del spoštuje moralne pravice avtorjev.
Če SAZAS ne odgovori na pravočasno poslano priglasitev uporabe avtorskih del iz repertoarja SAZAS, se šteje, da ima uporabnik dovoljenje za uporabo avtorskih del pod pogoji iz tega pravilnika.
5. člen
Brezplačna uporaba avtorskih del iz repertoarja SAZAS je dovoljena v naslednjih primerih:
– pri pouku;
– na šolskih prireditvah, ki so organizirane izključno za učence šole, ki prireditev organizira, pod pogojem, da je vstop prost.
6. člen
SAZAS lahko delno oprosti plačila avtorskega honorarja organizatorja dobrodelne prireditve pod naslednjimi pogoji:
– če je organizator uradno registriran kot nepridobitna organizacija, za dobrodelno dejavnost;
– če organizator priglasi uporabo glasbenih del v dobrodelne namene najmanj 30 dni pred uporabo;
– če predloži dokaze, da vsi izvajalci nastopajo na prireditvi brezplačno;
– če organizator v uradnem programu in javno navede SAZAS kot soudeleženca prireditve v dobrodelne namene;
– če organizator v 20 dneh po prireditvi predloži vso finančno dokumentacijo iz katere so razvidni vsi prihodki in stroški prireditve ter delež, ki bo vplačan v dobrodelne namene.
O višini dela avtorskega honorarja, za katerega bo uporabnik oproščen plačila avtorskega honorarja odloča odbor za zaščito avtorskih pravic, če so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka tega člena s tem, da ta delež ne more presegati 50% celotnega avtorskega honorarja. Odbor bo pri odločanju upošteval naslednje kriterije:
– status uporabnika;
– namen dobrodelne prireditve;
– delež avtorskega honorarja v neto vsoti, ki bo vplačana v dobrodelne namene.
7. člen
Višina avtorskega honorarja je sorazmerna prihodku, ki ga ustvari uporabnik pri dejavnostih, v katerih uporablja glasbena dela ter pomembnosti uporabe glasbe v dejavnosti uporabnika.
Višina avtorskega honorarja za različne vrste uporabe repertoarja SAZAS je določena v tarifnem delu pravilnika.
Tarife, ki so določene v tem pravilniku so povprečne tarife, ki veljajo za uporabnike, ki so pridobili dovoljenje SAZAS za uporabo del skladno z določbami zakona in tega pravilnika. Tarifne postavke za uporabo del brez poprejšnjega dovoljenja SAZAS so višje za 15% glede na povprečno tarifo. Višje tarifne postavke temeljijo na realnih stroških SAZAS, ki so potrebni za odkrivanje in preprečevanje nepooblaščene uporabe avtorskih del.
8. člen
SAZAS lahko z interesnimi združenji uporabnikov sklene posebne tarifne sporazume.
9. člen
Osnova za obračun avtorskega honorarja je prihodek, ki je ustvarjen pri uporabi del iz repertoarja SAZAS (vstopnina, konzumacije, povišanje cen v času uporabe glasbe ipd). Za nekomercialne koncerte oziroma za prireditve, ki se pretežno financirajo iz dotacij, sponzorstev ipd. se kot osnova za obračun avtorskega honorarja upošteva stroškovni proračun prireditve.
Osnova za obračun avtorskega honorarja je lahko tudi bruto honorar izvajalcev, če je le-ta večji od prihodkov od vstopnine oziroma drugih oblik plačevanja ali če je vstop prost.
Avtorski honorar se lahko določi tudi v pavšalnem znesku.
10. člen
Honorar določen v pavšalu se izrazi v SIT.
11. člen
Vrednost tarife se letno usklajuje skladno z uradno objavljenimi podatki o indeksu cen na drobno. Vrednost se lahko spreminja tudi v krajših obdobjih, če indeks rasti cen na drobno preseže 10% od začetka koledarskega leta.
12. člen
Uporabnik mora evidentirati vsako izvedbo glasbenega dela na obrazcu “Seznam izvedenih del”, ki ga izdaja SAZAS. Seznam izvedenih del je finančni dokument in hkrati osnova za pravilno delitev avtorskega honorarja. Uporabnik je odgovoren za popolnost in resničnost podatkov v seznamu izvedenih del.
Uporabnik lahko pošlje podatke o izvedenih delih tudi v obliki uradnega natisnjenega programa prireditve, če so v njem navedena vsa izvedena dela.
Uporabnik mora poslati podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena najkasneje 15 dni po izvedbi.
13. člen
Uporabnik mora poslati SAZAS točne finančne podatke, ki so osnova za delitev avtorskega honorarja najkasneje 15 dni po izvedbi.
14. člen
Uporabnik mora evidentirati podatke o prihodkih, ki so osnova za obračun avtorskega honorarja na tak način, da je mogoče ugotoviti, kakšen prihodek je bil ustvarjen pri uporabi avtorskih del.
15. člen
Če obstaja upravičen dvom, da uporabnik ne bo izpolnil svojih obveznosti ali gre za uporabnika, ki je v preteklosti že kršil avtorske pravice, bo SAZAS za izdajo dovoljenja zahteval vplačilo varščine v višini najmanj 80% predvidenega avtorskega honorarja.
16. člen
Če uporabnik namerno krši avtorske pravice, bo SAZAS skladno z določbami 168. člena ZASP zahteval plačilo predpisanega avtorskega honorarja povečanega za 200%.
Če iz finančne ali druge dokumentacije uporabnika ni mogoče ugotoviti prihodka, ki je osnova za obračun avtorskega honorarja, bo SAZAS obračunal avtorski honorar po najvišji tarifni točki, ki velja za ustrezno uporabo avtorskih del.
17. člen
Če SAZAS ugotovi, da je uporabnik netočno izpolnil seznam izvedenih del z namenom materialnega okoriščanja v svojo korist ali v korist tretje osebe, bo SAZAS nemudoma sprožil sodni postopek zoper uporabnika, sočasno pa izdal prepoved za nadaljnjo uporabo del iz repertoarja SAZAS.
18. člen
Odbor za zaščito avtorskih pravic SAZAS tolmači določbe tega pravilnika in daje navodila za njegovo uporabo.
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik preneha veljati pravilnik o javnem izvajanju in predstavljanju glasbenih del javnosti (Uradni list RS, št. 65/93).
20. člen
Ta pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, po predhodni odobritvi Urada RS za intelektualno lastnino. Predhodna odobritev je potrebna tudi za vsako spremembo oziroma dopolnitev pravilnika.
Predsednik
odbora za zaščito
avtorskih pravic
prof. Dane Škerl l. r.
Tarifa za javno priobčitev glasbenih del


1. Osnove za obračun avtorskega honorarja

Osnove za obračun avtorskega honorarja so različne, uporabnik pa
plača avtorski honorar samo po eni osnovi.

Osnove za obračun avtorskega honorarja so naslednje:

I

a) prihodek, ki je ustvarjen pri uporabi del iz repertoarja SAZAS
(vstopnina, konzumacije, povišanje cen v času uporabe glasbe
ipd.). Če obstajata dve osnovi (vstopnina in konzumacija oziroma
zvišane cene pijače in/ali hrane) bosta upoštevani obe osnovi. Za
prireditve, ki se pretežno financirajo iz dotacij, sponzorstev
ipd. ter za nekomercialne koncerte se kot osnova za obračun
avtorskega honorarja upošteva stroškovni proračun
prireditve/koncerta ali povprečna cena vstopnice za podobne
prireditve v ustreznem časovnem obdobju,

b) bruto honorar izvajalcev, če je ta višji od prihodkov od
vstopnine oziroma od drugih oblik plačevanja ali če je vstop
prost.

II

Pavšalni znesek po sedežu ali obiskovalcu, če je vstop prost in
izvajalci nastopajo brezplačno oziroma če iz dokumentacije, ki jo
predloži uporabnik niso razvidne osnove za obračun iz točke I ali
pa so le-te nerealne. Če števila obiskovalcev ni mogoče
ugotoviti, se plačilo določi tako, da se računata dva obiskovalca
na 1 m2 prostora.

III

Najnižji avtorski honorar upoštevamo:

a) če organizator od prireditve nima nobenih prihodkov in 
izvajalci nastopajo brezplačno,

b) če je plačilo določeno v odstotku, kot najnižji honorar, ki
ga mora plačat uporabnik za določeno uporabo glasbenih del.


            I. Javna izvajanja

I-A/ Koncerti in glasbene prireditve

1. Koncerti resne glasbe

  I  II  III

  6%  21  8.400 SIT

Avtorski honorar se plača za eno prireditev.

2. Koncerti zabavne, narodno-zabavne in prirejene ljudske 
glasbe, zabavne prireditve in karaoke

  I   II   III

  10%  84   16.800 SIT

Avtorski honorar se plača za eno prireditev.


I-B/ Občasne glasbene prireditve s plesom

1. Plesne dvorane ali drugi prostori z izjemo gostinskih
 obratov ne glede na način izvajanja glasbe

  I   II   III

  6%   42   12.600 SIT

Avtorski honorar se plača za eno prireditev.


I-C/ Redne glasbene prireditve

1. Diskoteke - živa glasba

  I   II   III

  6%   33,6  10.500 SIT

Avtorski honorar se plača za eno prireditev.


2. Gostinski obrati - živa glasba

----------------------------------------------------------------
Možno število       Število obratovalnih dni z glasbo
obiskovalcev            v mesecu
            6       12       20 in več
----------------------------------------------------------------
- do 50       5.25O     8.400     10.710 SIT

- od 51-100     7.140     10.668     12.810 SIT

- od 101-150    9.030     12.810     14.910 SIT

- od 151-200    9.450     14.910     17.220 SIT

- od 201-250    10.710     17.472     19.320 SIT

- od 251-300    14.280     19.110     21.420 SIT

- od 301-350    16.170     21.420     23.520 SIT

- od 351-450    17.850     23.520     25.620 SIT

- od 451-550    19.110     25.620     27.720 SIT

- nad 550     2.100 SIT za vsakih nadaljnjih 100
 možnih obiskovalcev
----------------------------------------------------------------


Če gostinski obrat uporablja glasbo po polnoči se osnovna tarifa
poveča za 25%.

Avtorski honorar se plača mesečno.


3. Nočni bari

Možno število obiskovalcev

- do 50      5.250 SIT

- od 51-100    7.355 SIT

- od 101-150   10.500 SIT

- od 151-200   13.650 SIT

- od 201-250   16.800 SIT

- od 251-300   19.950 SIT

- od 301-350   23.310 SIT

- nad 351     2.100 SIT za vsakih nadaljnjih
         100 možnih obiskovalcev

Avtorski honorar se plača mesečno.


II-A/ Kombinacija različnih umetniških zvrsti

1. Balet, kabare, variete, music-hall, plesna tekmovanja, revije
na ledu ipd.

  I   II   III

  7%   31,5  12.600 SIT

Avtorski honorar se plača za eno prireditev.


2. Gledališča

----------------------------------------------------------------
Trajanje glasbe I II III
----------------------------------------------------------------
do 10 minut     1%      8,4      4.200 SIT

do 20 minut     2%      12,6      6.300 SIT

nad 30 minut     3%      16,8      8.400 SIT
----------------------------------------------------------------

Avtorski honorar se plača za nenaročena glasbena dela, ki se
izvajajo v dramskoodrskih delih bodisi kot spremljava ali kot
ilustracija ali so vključena v samo dramsko delo in naročena dela
za katera avtor ni prenesel pravice na naročnika.

Če se glasbena dela izvajajo pred začetkom predstave, med odmorom
ali po predstavi, se plača avtorski honorar, ki je za 50% manjši
od osnovne tarife.

Avtorski honorar se plača za eno prireditev.


Kinematografi

Velikost dvorane (možno število gledalcev)

do 200    20.160 SIT

do 400    30.240 SIT

do 600    40.320 SIT

čez 600    50.400 SIT

Avtorski honorar se plača za izvajanje glasbe pred začetkom
predstave, med odmorom ali po predstavi.

Avtorski honorar se plača letno.


II-B/ Različne proslave

1. Akademije, proslave ipd.

  I   II   III

 -     21   4.200 SIT

Avtorski honorar se plača za eno prireditev.


2. Veselice

  I   II   III

  7%   16,8  10.500 SIT

Avtorski honorar se plača za eno prireditev.


3. Banket, zabava, svatba maturantski večer ipd.

  I   II   III

  4%   12,6  7.350 SIT

Avtorski honorar se plača za eno prireditev.


4. Silvestrovanje

  I   II   III

  8%   31,50  12.600 SIT

Avtorski honorar se plača za eno prireditev.


5. Karneval, pust

  I   II   III

  6%       12.600 SIT

Avtorski honorar se plača za eno prireditev.


6. Promenadi koncert, mažoretke ipd

dnevno    4.800 SIT

mesečno   25.200 SIT


II-C/ Plesne šole

1. Plesne šole

mesečno    6.300 SIT


II-D/ Modne revije, lepotna tekmovanja ipd.

1. Modne revije, lepotna tekmovanja ipd.

  I   II   III

  3%       6.300 SIT

Avtorski honorar se plača za eno prireditev.

Če ima prireditev koncertni del, se plača honorar po tarifni
številki I-A/.


II-E/ Športne in rekreativne prireditve z glasbo

1. Umetnostno drsanje, ritmična telovadba, aerobika ipd.

  I   II   III

  2%       4.200 SIT

Avtorski honorar se plača za eno prireditev.


2. Fitness studii, rekreacijski centri ipd.

mesečno    4.200 SIT


3. Igrišča, stadioni, športne dvorane (izvajanja pred začetkom
prireditve, med odmorom ali po prireditvi)

do 1.000 sedežev        2.100 SIT

od 1.001 do 5.000 sedežev    4.200 SIT

od 5.001 do 10.000 sedežev   6.300 SIT

od 10.001 do 20.000 sedežev   8.400 SIT

od 20.001 do 30.000 sedežev  10.500 SIT

nad 30.000 sedežev       12.600 SIT

Avtorski honorar se plača za eno prireditev.


4. Bazeni, drsališča

mesečno    10.500 SIT


II-F/ Artistične prireditve in zabavni parki

1. Cirkusi in artistične prireditve
----------------------------------------------------------------
              dnevno   tedensko    mesečno
----------------------------------------------------------------
do 200 sedežev       1.680    3.360     5.460 SIT

od 201 do 400 sedežev    3.360    6.720     8.400 SIT

od 401 do 600 sedežev    5.040   10.080     10.920 SIT

nad 600 sedežev       6.720   13.440     14.700 SIT
----------------------------------------------------------------


2. Zabavni saloni in parki
----------------------------------------------------------------
              dnevno   tedensko    mesečno
----------------------------------------------------------------
do 200 obiskovalcev      840    1.680     3.360 SIT

od 201 do 400 obiskovalcev 1.680    3.360     6.720 SIT

od 401 do 600 obiskovalcev 3.360    5.040     9.240 SIT

nad 600 obiskovalcev    5.040    6.720     12.600 SIT
----------------------------------------------------------------III-A/ Predvajanje s fonogramov in videogramov ter računalnikov in sekundarno oddajanje

1. Diskoteke - mehanična glasba

------------------------------------------------------------------------------------------
Možno število              število obratovalnih dni v mesecu
obiskovalcev      4       8       12       16     20 in več
------------------------------------------------------------------------------------------
do 50       14.280     17.640     21.840     26.040     30.240 SIT

od 51-100     17.640     21.000     25.200     29.400     33.600 SIT

od 101-150     21.000     24.360     28.560     32.760     36.960 SIT

od 151-200     24.360     27.720     31.920     36.120     40.320 SIT

od 201-250     27.720     31.080     33.600     39.480     43.680 SIT

od 251-350     31.080     34.440     36.960     42.840     47.040 SIT

od 351-450     34.440     37.800     40.320     46.200     50.400 SIT

od 451-600     37.800     41.160     43.680     49.560     53.760 SIT

od 601 naprej   2.100 SIT za vsakih nadaljnjih 100 možnih obiskovalcev
------------------------------------------------------------------------------------------Avtorski honorar se plača mesečno.

Če obratuje diskoteka manj kot 4 dni mesečno potem plača 12.600
SIT dnevno.


2.Gostinski obrati z mehanično glasbo

Možno število obiskovalcev

- do 50         5.040 SIT

- od 51-100       7.350 SIT

- od 101-150      9.240 SIT

- od 151-200      11.550 SIT

- od 201-250      11.440 SIT

- od 251-300      15.750 SIT

- od 301-350      17.640 SIT

- od 351-450      19.950 SIT

- od 451-550      21.840 SIT

- nad 550        2.100 SIT za vsakih nadaljnjih
             100 možnih obiskovalcev

Za gostinske obrate s popolno gostinsko ponudbo so tarife nižje
za 30%.

Če ima gostinski obrat tudi karaoke sistem potem se osnovna
tarifa zviša za 25%.

Avtorski honorar se plača mesečno.


3. Juke box

mesečno    12.600 SIT


4. Gostinski obrati z radijskim ali televizijskim
 sprejemnikom  2.940 SIT

Če so zvočniki ločeni od radijskega sprejemnika potem se plača še
dodatni avtorski honorar v višini 210 SIT po zvočniku.

Če ima uporabnik glasbeni stolp, ki vsebuje več naprav za
reprodukcijo glasbe potem plača avtorski honorar po določbah
tarifne točke III-A/2.

Avtorski honorar se plača mesečno.


5. Kibernetični kafe

Za uporabo računalnikov, ki so povezani na internet v
kibernetičnih kafejih, znaša letni avtorski honorar:

- uporaba računalnika brez posebnega plačil
4100 SIT za en računalnik,

- uporaba računalnika proti plačilu 1% od plačila za uporabo
računalnika.


III-B/ Kabelska retransmisija v hotelih

1. Za en radijski ali televizijski

sprejemnik v sobi  63 SIT

Avtorski honorar za radijske in televizijske sprejemnike v
skupnih prostorih je določen po točki 4. tarifne številke
III-A/.

Avtorski honorar se plača mesečno.


III-C Trgovska podjetja in blagovno trgovski centri

1. Prodajalne, veleblagovnice, trgovsko blagovni centri, tržnice,
bencinske črpalke ipd.

Velikost prostora

do 50m2           1.680 SIT

od 51m2 do 100m2       2.520 SIT

od 101m2 do 200m2      3.150 SIT

od 201m2 do 300m2      4.200 SIT

od 301m2 do 400m2      5.250 SIT

od 401m2 do 500m2      6.300 SIT

od 501m2 do 600m2      7.140 SIT

Če prostor presega 600m2 potem se plača dodatni avtorski honorar
in sicer

od 601m2 do 1000m2  420 SIT za vsakih  100m2 prostora

od 1001m2 do 2000m2  420 SIT za vsakih  200m2 prostora

od 2001m2 do 5000m2  420 SIT za vsakih  500m2 prostora

nad 5001m2      210 SIT za vsakih  500m2 prostora

Avtorski honorar se plača mesečno.


III-D Prevozna sredstva

1. Avtobusi

a. Mestni in primestni promet

aa. radijski sprejemnik            210 SIT

ab. kasetofon ali CD             336 SIT

b. Medkrajevni promet

ba. radijski sprejemnik            294 SIT

bb. kasetofon, CD ali video          504 SIT

c. Mednarodni promet

ca. radijski sprejemnik            420 SIT

cb. kasetofon, CD ali video          672 SIT

Avtorski honorar se plača mesečno.


2. Letala                 21.000 SIT

Avtorski honorar se plača letno.


3. Ladje                  37.800 SIT

Avtorski honorar se plača letno.

Avtorski honorar za živa izvajanja se obračuna po točki 2.
tarifne številke I-C/.


4. Vlaki               840 SIT za vagon

Avtorski honorar se plača mesečno.


III-E/ Obratovalnice, delavnice, poslovni prostori, čakalnice in
drugi javni prostori

1. Obratovalnice, delavnice ipd.

a) radijski ali televizijski sprejemnik  12.600 SIT

b) gramofon, kasetofon, CD,

ali glasbeni stolp             18.900 SIT

Avtorski honorar se plača polletno.


2. Frizerski saloni

a) radijski ali televizijski sprejemnik  10.080 SIT

b) gramofon, kasetofon, CD ali

glasbeni stolp               20.160 SIT

Avtorski honorar se plača polletno.


3. Poslovni prostori z množičnim dostopom strank

do 50m2                  15.120 SIT

od 50m2 do 100m2              22.680 SIT

od 101m2 do 200m2             30.240 SIT

nad 201m2                 40.320 SIT

Avtorski honorar se plača letno.


4.Poslovni prostori - ozvočenje za zaposlene

do 500m2                  2.520 SIT

od 501m2 do 750m2              5.040 SIT

od 751m2 do 1000m2             7.560 SIT

nad 1000m2                 10.080 SIT

Avtorski honorar se plača trimesečno.


5. Sejmi

a) ozvočenje

dnevno                   2.520 SIT

mesečno                  12.600 SIT

b) posamični razstavni prostori

dnevno                    840 SIT


6. Razstave

tedensko                   420 SIT

mesečno                   2.100 SIT


7. Čakalnice in postaje

a) čakalnice

letno                   12.600 SIT

b) avtobusne in železniške postaje
vključno z čakalnicami

mesečno                   3.360 SIT


8. Parkirišča

mesečno                   4.200 SIT


9. Dvigala

letno                    5.040 SIT


10. Drugi javni prostori

Plačilo se določi glede na pomen glasbe v dejavnosti uporabnika
in vrsto prostora.


III-F/ Cerkve, galerije in muzeji

1. Cerkve

letno                   16.800 SIT


2.Galerije in muzeji

tedensko                   210 SIT

mesečno                   1.680 SIT


III-G/ Vojaške ustanove

1. Vojašnice

mesečno                   4.200 SIT


2. Službena izvajanja

eno izvajanje                 840 SIT


III-H/ Ostalo

1. TELEKOM storitve

a) avtorski honorar za predvajanje glasbe po telefonu se plača
mesečno v višini 4% od prihodkov ustvarjenih iz tega naslova po
številu registriranih impulzov,

b) avtorski honorar za predvajanje spremljevalne glasbe pri
različnih sporočilih na posebnih številkah, za eno številko letno
21.000 SIT,

c) glasba po telefonu pri čakanju za eno telefonsko številko
letno 420 SIT.


2. Predvajanje glasbe po internetu ali drugem računalniškem
omrežju

Za predvajanje glasbe po internetu mora uporabnik pridobiti
predhodno dovoljenje SAZAS. Višina tarife se določi s posebno
pogodbo. Pri določanju višine tarife se upoštevajo naslednji
kriteriji:

a) obseg uporabe glasbenih del;

b) namen uporabe glasbenih del;

c) pomembnost uporabe glasbenih del v dejavnosti uporabnika;


            II. Javno oddajanje

Višina avtorskega honorarja za javno radiodifuzijo se določi s
pogodbo z uporabniki ali z njihovimi združenji. Pri določanju
višine plačila se upoštevajo standardi, ki jih je sprejela
Mednarodna konfederacija avtorskih društev (CISAC) in priporočila
Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO), in sicer:

a) da je plačilo avtorskih pravic sorazmerno pomembnosti uporabe
avtorskih del v dejavnosti uporabnika;

b) da se za uporabo 100% zaščitenega repertorja plača 10%
avtorskih pravic.

Če iz dokumentacije ni možno določiti prihodkov, ki se nanašajo
na dejavnost radijske postaje ali so le-ti v nesorazmerju z
običajnimi stroški radijskega programa, bo SAZAS določil plačilo
avtorskega honorarja glede na vrsto postaje in področje slišnosti
radijskega ali televizijskega programa oziroma razsežnost
kabelskega omrežja in sicer:


1. Nekomercialne radijske postaje - 6,30 SIT za vsakega
poslušalca.

Avtorski honorar se plača mesečno.

Minimalni avtorski honorar znaša 50.400 SIT.


2. Komercialne radijske postaje - 12,60 SIT za vsakega
poslušalca.

Minimalni avtorski honorar znaša 189.000 SIT.

Avtorski honorar se plača mesečno.


3. Digitalne radijske postaje - 14,70 SIT za vsakega naročnika.

Minimalni avtorski honorar znaša 273.000 SIT.

Avtorski honorar se plača mesečno.


4. Televizijske postaje - 8,40 SIT za vsakega gledalca.

Minimalni avtorski honorar znaša 126.000 SIT.

Avtorski honorar se plača mesečno.


5. Televizija po naročilu - 10,50 SIT za vsakega naročnika.

Minimalni avtorski honorar znaša 151.000 SIT.

Avtorski honorar se plača mesečno.


6. Kabelska radiodifuzija - veljajo enaki kriteriji kot za
radiodifuzijo preko zemeljskih anten.

Avtorski honorar se plača mesečno.


7. Kabelska retransmisija - minimalni avtorski honorar je 42 SIT
po naročniku.

Avtorski honorar se plača mesečno.

Navedeni kriteriji se upoštevajo tudi v primeru, če razmerja med
SAZAS-om in uporabnikom še niso pogodbeno urejena.


III. Dajanje v najem in javna izposoja fonogramov
ali videogramov


IV-A/ Dajanje fonogramov ali videogramov v najem

Avtorski honorar za dajanje fonogramov v najem znaša:

- 5% od cene najema, po najemu in po izvodu.

Avtorski honorar za dajanje videogramov v najem znaša:

- 2% od cene najema, po najemu in po izvodu.


IV-B/ Javna izposoja fonogramov in videogramov

Avtorski honorar za javno izposojo fonogramov ali videogramov
znaša:

- 8.400 SIT letno.AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti