Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998

Kazalo

1145. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-C), stran 1901.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. marca 1998.
Št. 001-20-42/98
Ljubljana, dne 6. aprila 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-C)
1. člen
V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93 in 9/96) se četrti odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi:
“Prostovoljno zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: prostovoljno zavarovanje) izvajajo zavarovalnice.“
2. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavarovalnice uvedejo prostovoljno zavarovanje za razliko do polne vrednosti storitev iz 2. do 6. točke 23. člena tega zakona.
Zavarovalnice lahko uvedejo prostovoljno zavarovanje tudi za večji obseg pravic, kot je določen s tem zakonom ali za višji standard storitev in za dodatne pravice, ki niso zajete v obveznem zavarovanju.“
3. člen
V 62. členu se prvi odstavek črta.
V drugem odstavku se besedilo “Zavod in druge“ črta.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Premije za doplačila k ceni zdravstvenih storitev iz 2. do 6. točke 23. člena zakona, ki jih določijo zavarovalnice, se oblikujejo glede na tveganja, katerim so izpostavljeni zavarovanci, ob upoštevanju starosti, spola, bonusov in malusov, tablic smrtnosti in bolezenskih tablic, trajanja sklenjenih pogodb o zavarovanju in višine zavarovalno-tehničnih rezervacij za starost.
Zavarovalnice, ki uvedejo prostovoljna zavarovanja za doplačila, morajo:
– takšno zavarovanje organizirati kot dolgoročno zavarovanje;
– sklepati pogodbe za to zavarovalno vrsto ločeno od drugih zavarovalnih vrst in tudi voditi prihodke in stroške tega zavarovanja ločeno od drugih zavarovalnih vrst in izdelovati ločen izkaz uspeha;
– oblikovati zavarovalno-tehnične rezervacije za starost, s katerimi zagotovijo zavarovancem zdravstveno in socialno varnost za življenjska obdobja, ko so zdravstvena tveganja in višina odškodnin višja od povprečno pričakovanih.“
4. člen
Za 62. členom se dodajo novi členi 62.a, 62.b, 62.c in 62.č, ki se glasijo:
“62.a člen
Za nadaljnje izvajanje prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, ki jih je do sprejema tega zakona uvedel in zagotavljal zavod, ta ustanovi skladno z določili zakona o zavarovalnicah (Uradni list RS, št. 64/94) in skladno s tem zakonom družbo za vzajemno zavarovanje kot specializirano zavarovalnico za prostovoljna zdravstvena zavarovanja. Zavarovanci, ki imajo na dan 31. 12. 1998 sklenjene pogodbe o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju pri zavodu, postanejo člani družbe za vzajemno zavarovanje.
Sredstva za oblikovanje ustanovitvenega sklada družbe zagotovi zavod iz garancijskega sklada prostovoljnega zavarovanja. Ustanovitveni sklad se uporablja za namene, določene z zakonom o zavarovalnicah, in se vrne v garancijski sklad družbe.
Družba za vzajemno zavarovanje je last članov družbe.
62.b člen
Zavod kot ustanovitelj vzajemne družbe prenese skladno z določili 19. člena zakona o zavarovalnicah in tega zakona na družbo, ustanovljeno po prejšnjem členu, vse zavarovalne pogodbe, sredstva, prenosne premije in rezerve, računalniške programe, zbirke podatkov s področja prostovoljnega zavarovanja, obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih pred začetkom poslovanja družbe in nezapadle neporavnane obveznosti s področja prostovoljnega zavarovanja ob začetku poslovanja družbe.
Pri tem je družba dolžna:
– prevzeti od zavoda vse zavarovance in izpolniti do njih vse obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb med njimi in zavodom;
– obvestiti zavarovance o prenosu njihovih zavarovalnih pogodb na vzajemno družbo in jim omogočiti, da prekinejo pogodbo, če se s tem ne strinjajo;
– zagotoviti, da ne bo prekinila že sklenjenih pogodb z zavodom pred njihovim iztekom.
Osebe, ki so po zavarovalnih pogodbah iz prvega odstavka tega člena zavezanci za plačilo premij (zavarovanci), postanejo s prenosom teh zavarovalnih pogodb na družbo člani družbe v skladu s statutom družbe.
Člani družbe uveljavljajo svoje pravice v družbi v skupščini zastopnikov članov v skladu s statutom družbe.
62.c člen
Začasno skupščino družbe največ za dobo enega leta imenuje skupščina zavoda izmed oseb, ki so prostovoljno zavarovane za doplačila do polne cene zdravstvenih storitev pri zavodu. K imenovanju začasne skupščine družbe mora dati soglasje Vlada Republike Slovenije.
Zavod in družba se dogovorita, da zavod opravlja za družbo strokovne in administrativno-tehnične naloge in o tem skleneta posebno pogodbo.
62.č člen
Zavarovalnica iz 62.a člena začne poslovati s 1. 1. 1999. Z dnem začetka poslovanja zavarovalnice preneha zavod opravljati dejavnost prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.“
5. člen
V 70. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Vlada Republike Slovenije daje soglasje k statutu, finančnemu načrtu in zaključnemu računu zavoda.“
6. člen
V 76. členu se v prvem stavku prvega odstavka črtata besedi “in prostovoljnega“.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 500-01/91-2/62
Ljubljana, dne 27. marca 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti