Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998

Kazalo

1208. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Virštanj, stran 1947.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in v skladu o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96) ter zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do 14/95) je Svet krajevne skupnosti Virštanj na seji dne 13. 3. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Virštanj
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za območje KS Virštanj.
Rok za referendumska opravila začne teči 16. 3. 1998.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 19. 4. 1998 od 7. do 19. ure na običajnem glasovalnem mestu KS Virštanj.
3. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo uporabljala za financiranje naslednjega programa:
– sofinanciranje mrliške vežice Buče,
– sofinanciranje mrliške vežice Dobležiče,
– sofinanciranje asfaltiranja ceste Verače (Bovha-Bvec) – 1300 m,
– sofinanciranje asfaltiranja ceste Sela–Turnšek – 1000 m,
– sofinanciranje asfaltiranja ceste Virštanj–Turnšek – 500 m,
– sanacije in preplastitve cest zgrajenih pred 15–20 leti: Virštanj–Verače do meje KS Buče – 2200 m, Dobležiče–Gostinca – 1400 m,
– postavitev avtobusnega postajališča v Selah in na Banovini,
– sofinanciranje razširitve vodovodnega omrežja (zajetja) v Virštanju, v Gostinci in Pristavi pri Lesičnem,
– sofinanciranje napeljave kabelskega omrežja za TV programe,
– sofinanciranje pri sanaciji poškodb gasilskega doma,
– sofinanciranje srečanja ostarelih,
– ureditev javne razsvetljave na Virštanju.
4. člen
Program iz 3. člena tega sklepa, ki se bo financiral iz sredstev samoprispevka znaša 62,926.600 SIT (ocena). S samoprispevkom bo v 5 letih zbranih 18,877.980 SIT ali 30% vrednosti celotnega programa samoprispevka.
Za izvedbo programa bo potrebno zagotoviti še sredstva proračuna Občine Podčetrtek ter druga sredstva.
5. člen
Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let in sicer od 1. 6. 1998 do 31. 5. 2003.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Virštanj in zaposleni krajani, ki še nimajo splošne volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik.
Pravico osebnega izjavljanja o referendumu s podpisovanjem imajo tudi lastniki nepremičnin na območju KS Virštanj, ki v krajevni skupnosti nimajo stalnega bivališča.
7. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Virštanj, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
8. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim prebivališčem v KS Virštanj ter tudi ostali lastniki zemljišč, vikendov in vinskih kleti na območju KS Virštanj in sicer v denarju v naslednji višini:
1. zaposleni krajani po stopnji 2% od bruto plače, nadomestil ter plačil po pogodbah o delu, zmanjšanih za davke in prispevke iz naslova teh prejemkov;
2. upokojenci po stopnji 1% od vseh pokojnin, ki so osnova za davek osebnih prejemkov, zmanjšanih za davke in prispevke;
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost;
4. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
5. lastniki zemljišč po stopnji 6% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin;
6. krajani, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stalno prebivališče na območju KS Virštanj, 200 DEM letno v tolarski protivrednosti;
7. lastniki vikendov, vinskih kleti in zemljišč, ki nimajo stalnega prebivališča v KS Virštanj pa bodo samoprispevek plačevali v naslednjih zneskih:
– lastniki vikendov – 120 DEM letno v tolarski protivrednosti,
– lastniki vinskih kleti – 60 DEM letno v tolarski protivrednosti,
– lastniki zemljišč pa po stopnji 6% od katastrskega dohodka.
9. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvene pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom. Znesek obračunanega osebnega dohodka delavcev in drugih delovnih ljudi ne sme biti večji od razlike med priznano pokojnino in pokojnino, ki ne presega najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo oziroma med akontacijo osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
10. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST VIRŠTANJ
Na referendumu dne 19. 4. 1998 za uvedbo samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 6. 1998 do 31. 5. 2003 za sofinanciranje programa.
G L A S U J E M
   “ZA”                         “PROTI”
(Žig)
Glasuje se tako, da se obkroži beseda za, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma obkroži besedo proti, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Sklep o uvedbi samoprispevka sprejme svet KS, če se bo večina glasovalcev, ki bodo glasovali, izjavila zanj na referendumu.
12. člen
Izid referenduma in sklep o uvedbi samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.
13. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Celje – izpostava Šmarje pri Jelšah. Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto na osnovi poslane položnice.
Lastnikom vikendov, vinskih kleti in ostalih zemljišč, ki nimajo stalnega bivališča v KS Virštanj bo obračunavalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Celje, izpostava Šmarje pri Jelšah v treh obrokih na leto z zapadlostjo plačila 1. obroka 30. 4. v tekočem letu, 30. 8. v tekočem letu in 30. 12. v tekočem letu. Seznam teh zavezancev priskrbi KS Virštanj, ki ga odstopi organu za izterjavo in obračun davkov.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti od samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
14. člen
Za zbrana sredstva in izvajanje programa samoprispevka je odgovoren svet KS, ki bo o zbranih in porabljenih sredstvih poročal zboru občanov.
15. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka pri pravnih osebah kontrolira Agencija za plačilni promet.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način.
Virštanj, dne 20. marca 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Virštanj
Slavko Božiček l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti