Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998

Kazalo

1176. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Lava, stran 1920.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Lava
Objavljam odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Lava, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 31. marca 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 31. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Lava
1. člen
Zazidalni načrt Lava (proj. RC Celje – TOZD Planiranje, št. 19/86-88, odlok o zazidalnem načrtu Lava, Uradni list SRS, št. 40/89) se dopolni po projektu št. 036/97 – RC Planiranje, ki je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 4/86 in Uradni list RS, št. 48/90).
2. člen
1. člen odloka o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list SRS, št. 40/89) se spremeni tako, da se na koncu doda nov odstavek:
– zazidalni načrt Lava št. proj. 19/86-88 – RC Celje TOZD Planiranje, se spremeni in dopolni po projektu št. 036/97, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje.
3. člen
4. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu tretjega odstavka doda nov odstavek, ki glasi:
– spremembe se nanašajo na parcelo 720/7 k. o. Ostrožno.
4. člen
5. člen se dopolni tako, da se na koncu 1. točke doda nova alinea, ki glasi:
– stanovanjska hiša v dimenzijah 16,70 x 11,20 m z nadstreškom 6,40 m x 4,20 m in višinskim gabaritom P + IP,
– pri dimenzijah in legi stanovanjske hiše so mogoče minimalne tolerance predvsem v smislu zmanjšanja dimenzij stanovanjske hiše,
– izgradnjo dovozne ceste po parceli 716/1, k. o. Ostrožno, je dolžan investirati investitor, zemljišče bo ostalo v lasti Mestne občine Celje, o vzdrževanju ceste pa bo sklenjena pogodba med investitorjem in upravljalcem javnih cest.
5. člen
V 14. členu se črta prva alinea prvega odstavka.
6. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352A-268/96
Celje, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti