Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998

Kazalo

1180. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 1998, stran 1923.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 27. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črnomelj za leto 1998
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Črnomelj za leto 1998 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Črnomelj.
2. člen
Proračun Občine Črnomelj za leto 1998 se določa v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------
         Bilanca prihodkov            Račun
            in odhodkov         financiranja
---------------------------------------------------------------
Prihodki       1.094,754.508          6,000.000
Odhodki       1.061,754.508          39,000.000
Primanjkljaj                     33,000.000
Presežek       33,000.000
---------------------------------------------------------------
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje 33,000.000 SIT presežka, ki je porabljen pri računu financiranja za odplačilo posojil, obveznosti iz leta 1997.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, vključno s predvidenimi investicijami so zajeti v bilanci, ki je sestavni del proračuna.
3. člen
Stalna proračunska rezerva je 0,5% skupno doseženih prihodkov v tekočem letu.
4. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu – odhodki proračuna razporejena za posebne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepih mora župan obvestiti Občinski svet občine Črnomelj in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo proračuna.
Župan mora o spremenjenih proračunskih odhodkih ali prihodkih trimesečno obveščati občinski svet, če so spremembe večje od 2 mio SIT.
5. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se med letom praviloma dodeljujejo enakomerno kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Uporabnik proračuna mora pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati plačilne roke, ki so najmanj 20 in največ 90 dni od dneva izstavitve računa. Za poravnavo obveznosti, ki imajo značaj materialnih stroškov, morajo uporabniki dogovoriti najmanj 20 dnevni rok plačila. Za poravnavo iz naslova investicij, ki jih uporabnik prevzema in plačuje po mesečnih situacijah, mora uporabnik dogovoriti najmanj 60-dnevni rok plačila. Če je na izstavljenem računu zapisan krajši rok plačila kot je dogovorjen s pogodbo, ga uporabnik poravna v roku, ki je določen s pogodbo. Sredstva se smejo uporabljati za namene, za katere so dana.
Uporabniki sredstev proračuna županu poročajo o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
6. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Črnomelj je odgovoren župan Občine Črnomelj. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
7. člen
Župan Občine Črnomelj je pooblaščen, da:
– odloča o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene 12. člena zakona o financiranju občin;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
8. člen
Občinski svet občine Črnomelj odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni Občine Črnomelj.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Črnomelj.
II. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA FINANČNO IZRAVNAVO
9. člen
Ker občina s svojimi prihodki ne more zagotoviti financiranja zagotovljene porabe, se ji zagotavljajo sredstva za finančno izravnavo v državnem proračunu.
10. člen
Občini pripadajo sredstva za finančno izravnavo v višini razlike med prilivi izvirnih prihodkov občine in določenim obsegom sredstev za zagotovljeno porabo.
Kot izvirni prihodki občine se štejejo predvideni prilivi po 21. členu zakona o financiranju občin.
Sredstva za finančno izravnavo se zagotavljajo po dvanajstinah.
11. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje nadzorni odbor Občine Črnomelj in o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
III. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Črnomelj v letu 1998 so sestavni del proračuna za leto 1998.
13. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje nadzorni odbor Občine Črnomelj in o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
14. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja in se ga objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 401-2/98
Črnomelj, dne 27. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti