Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3895. Uredba o spremembi uredbe o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu

USTAVNO SODIŠČE

3896. Odločba o razveljavitvi odloka o povračilih pri izkoriščanju in rabi naravnih in drugih dobrin v Občini Zreče

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3894. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo
3897. Pravilnik o vsebini in poteku sekundarijata
3898. Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

OBČINE

Beltinci

3899. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Beltinci
3900. Poročilo Krajevne volilne komisije Krajevne skupnosti Beltinci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Beltinci

Dol pri Ljubljani

3901. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998
3902. Odlok o priznanjih Občine Dol pri Ljubljani
3903. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero davka od premoženja stavb za leto 1998 na območju Občine Dol pri Ljubljani
3904. Sklep o povečanju davka od premoženja
3905. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998

Kozje

3906. Odlok o podelitvi koncesije za obvezno gospodarsko javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
3907. Odlok o plakatiranju v Občini Kozje

Kungota

3908. Odlok o razveljavitvi odloka o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov
3909. Odlok o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za ravnanje z odpadki

Lenart

3910. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Lenart za leto 1997

Loška dolina

3911. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za območje KS Loška dolina

Mežica

3912. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v letu 1997
3913. Sklep o ukinitvi ekološke takse
3914. Pravilnik o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih funkcionarjev v Občini Mežica

Murska Sobota

3915. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti

Vitanje

3916. Odlok o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Vitanje
3917. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 2. območja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov
3918. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3919. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti