Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997

Kazalo

3914. Pravilnik o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih funkcionarjev v Občini Mežica, stran 7478.

Na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95) ter 16. člena statuta Občine Mežica (MUV, 7/95) je Občinski svet občine Mežica na seji dne 17. 12. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih funkcionarjev v Občini Mežica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom so določene osnove in merila za plače in druge prejemke, ki jih lahko prejemajo funkcionarji v Občini Mežica. Funkcionarji so: župan, podžupan, tajnik občine, predsednik občinskega sveta, podpredsednik občinskega sveta, člani občinskega sveta, predsednik in člani delovnih teles sveta (odbori in komisije sveta) ter predsednik in člani nadzornega odbora občine (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji).
2. člen
Funkcionarji opravljajo svoje funkcije v skladu s statutom občine poklicno ali nepoklicno.
Funkcionarji, ki opravljajo funkcije poklicno, imajo pravico do plače, prejemkov iz sredstev skupne porabe in do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, imajo pravico do dela plače, določene za funkcijo oziroma pravico do povračila stroškov za udeležbo na sejah (sejnina) in pravico do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
II. RAZVRSTITEV FUNKCIJ
a) Funkcionarji, ki funkcijo opravljajo poklicno
3. člen
Plača funkcionarja, ki opravlja funkcijo poklicno se določi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za določanje plače, določenim s tem pravilnikom in poveča za dodatek za delovno dobo in dodatek iz naslova delovne uspešnosti oziroma za dodatno delovno obremenjenost.
Osnova za obračun plače je izhodiščna mesečna plača za I. tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Količniki za določitev osnovne plače so odvisni od zahtevnosti funkcije in znašajo:
– župan 6,5,
– tajnik občine 4,5.
4. člen
Dodatek iz naslova delovne dobe se vrednoti tako, da se plača v mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ za 15%.
5. člen
Del plače za delovno uspešnost znaša največ do 50% osnove plače funkcionarja.
Višino dela plače za delovno uspešnost določa komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na osnovi naslednjih kriterijev:
a) obseg dela 40%,
b) kakovost dela 40%,
– izvršitev vseh nalog, določenih s predpisi in sklepi organov občine,
– pravočasnost izvršitev nalog,
– učinkovitost in ekonomičnost dela,
– inovativnost,
c) kooperativnost pri delu 20%.
Del plače za delovno uspešnost komisija določi za posameznega funkcionarja praviloma kvartalno oziroma najmanj dvakrat v tekočem letu.
b) Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno
6. člen
Županu, ki opravlja funkcijo nepoklicno se za opravljanje funkcije prizna del plače, ki bi pripadala županu za poklicno opravljanje funkcije za poln delovni čas, in sicer:
---------------------------------------------------
Funkcija  Osnovni količnik   %     Količnik
---------------------------------------------------
župan       6,5      33      2,15
---------------------------------------------------
Del plače se lahko poveča še za dodatek za delovno uspešnost, ki se določa v skladu s 5. členom tega pravilnika.
7. člen
Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno in ne prejemajo dela plače, so upravičeni do povračila stroškov za udeležbo na sejah – sejnim in sicer v naslednji višini:
----------------------------------------------------------------
Funkcija                      Količnik
                       (I. tarifni razred)
----------------------------------------------------------------
podžupan                      0,45
predsednik in podpredsednik občinskega
sveta, če vodi sejo                 0,50
podpredsednik in predsednik občinskega
sveta, če seje ne vodi               0,45
člani občinskega sveta
in nadzorni svet                  0,30
predsedniki delovnih teles             0,15
člani delovnih teles                0,08
----------------------------------------------------------------
Pod delovna telesa se štejejo stalna in občasna delovna telesa sveta občine in delovna telesa, ki jih v skladu s statutom imenuje župan.
V primeru, da nadzorni odbor za posamezno nalogo oblikuje delovno skupino, se uporabi enak količnik, kot velja za delovna telesa, pri čemer ima vodja delovne skupine položaj predsednika delovne skupine.
Sejnina se plača funkcionarju, če je navzoč na seji v celotnem trajanju in izjemoma, če iz opravičenih razlogov sejo zamudi oziroma predčasno zapusti, o čemer odloči predsedujoči.
Upravičenec, ki je prisoten na seji manj kot polovico trajanja seje, do sejnine ni upravičen.
Sejnina za udeležbo na nadaljevanju nedokončane seje znaša 50% polne sejnine, če se dnevni red ne razširi.
Sejnine se izplačujejo mesečno za nazaj.
8. člen
Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno so upravičeni do povračila stroškov za službena potovanja v zvezi z opravljanjem svoje funkcije. Višina teh stroškov je enaka višini povračila stroškov, ki veljajo za zaposlene v državnih organih.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati sklep sveta občine.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998.
Mežica, dne 17. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mežica
mag. Vida Potočnik dipl. ek. l. r.