Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997

Kazalo

3906. Odlok o podelitvi koncesije za obvezno gospodarsko javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, stran 7472.

Na podlagi 6. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 71/96) ter na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet občine Kozje na 21. redni seji dne 11. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za obvezno gospodarsko javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
1. člen
(splošne določbe)
S tem odlokom kot koncesijskim aktom se določi predmet koncesije, območje izvajanja gospodarske javne službe, pogoje za podelitev koncesije, začetek in čas trajanja koncesije, vire financiranja, način plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja, postopek izbire koncesionarja in druge določbe v zvezi s koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
2. člen
Predmet koncesije je pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (v nadaljnjem besedilu: dimnikarska služba), ki se na območju Občine Kozje izvaja kot obvezna gospodarska javna služba.
3. člen
Uporabniki gospodarske javne službe so fizične in pravne osebe, ki uporabljajo kurilne naprave, dimne vode in zračnike na območju Občine Kozje.
Uporabniki morajo koncesionarju omogočiti izvajanje dimnikarskih storitev, ki so predmet koncesije.
4. člen
Izvajanje dimnikarske službe zajema vse naprave, ki so določene v uredbi o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94).
Roki in način čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav se določijo in opravljajo v skladu s pravilnikom o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Uradni list RS, št. 1/76).
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, se kurilne naprave na trda goriva, dimovodi in dimniki v zasebnih gospodinjstvih v kurilni sezoni čistijo vsaka dva meseca. Izven kurilne sezone se te kurilne naprave čistijo na zahtevo uporabnika kurilne naprave.
5. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa za celotno območje Občine Kozje.
Na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje dimnikarske službe se lahko prijavi fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– fizična ali pravna oseba mora biti registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da razpolaga s strokovnim in usposobljenim kadrom za izvajanje dimnikarske službe in da je primerno tehnično opremljena,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki se podeljuje s koncesijo,
– da zagotovi izvajanje dejavnosti v okviru predpisane zakonodaje in predpisanih standardov in normativov,
– da pripravi program izvajanja gospodarske javne službe za čas trajanja koncesije,
– da predloži predloge cen za izvajanje svojih storitev.
6. člen
(pooblastila)
Koncesionar ima v okviru izvajanja gospodarske javne službe naslednja pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dejavnosti dimnikarske službe,
– določa način plačila svojih storitev,
– vodi razvid kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov ter kontrolno knjigo – pregledovanja in čiščenja naprav.
7. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne z dnem podpisa koncesijske pogodbe in se podeli za dobo 5 let.
Koncesionar je dolžan takoj po podpisu pogodbe pričeti z izvajanjem dimnikarske službe.
8. člen
(financiranje)
Koncesionar pridobiva finančna sredstva iz cene za storitve dimnikarske službe, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe.
Cene storitev za izvajanje dimnikarske službe potrdi koncedent na predlog koncesionarja v skladu z veljavnimi predpisi.
9. člen
(plačilo koncesionarja)
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije plačati koncendentu plačilo za koncesijo v višini 5% od prometa, ustvarjenega z izvajanjem dimnikarske službe v preteklem letu.
Ta sredstva so prihodek proračuna občine in se uporabijo za razvoj lokalnih javnih služb.
10. člen
(postopek izbire koncesionarja)
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
O izbiri koncesionarja odloča na predlog strokovne komisije občinski svet.
Na podlagi tega sklepa izda občinski urad upravno odločbo o izbranem koncesionarju.
11. člen
(koncesijska pogodba)
Z izbranim koncesionarjem sklene župan občine pogodbo.
V pogodbi se uredi medsebojno razmerje med koncedentom in koncesionarjem v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
12. člen
(obveznosti koncesionarja)
Izbrani koncesionar ima v zvezi z opravljanjem dimnikarske službe naslednje obveznosti:
– dimnikarske storitve mora opravljati vestno, strokovno in s potrebno obzirnostjo do uporabnikov kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov ter do njihovega premoženja,
– uporabniku mora pravočasno sporočiti dan pregleda oziroma čiščenja,
– pred začetkom izžiganja saj v dimovodih in dimnikih mora obvestiti lokalno gasilsko enoto,
– koncesionar vodi kontrolno knjigo pregledovanja in čiščenja naprav, ki so predmet izvajanja gospodarske javne službe,
– da opravlja storitve tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, ki so nastale zaradi višje sile v okviru objektivnih možnosti,
– da omogoči nadzor nad izvajanjem dimnikarskih storitev.
13. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha v naslednjih primerih:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
Koncesijsko razmerje preneha na načine navedene v prejšnjem odstavku skladno z določbami zakona o gospodarskih javnih službah in koncesijsko pogodbo.
14. člen
(nadzor)
Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojna inšpekcijska služba in koncedent.
Koncesionar je dolžan omogočiti tehnični in finančni nadzor pristojnih organov.
15. člen
(odgovornost za škodo)
V skladu z zakonom je koncesionar odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju dimnikarske službe povzroči uporabnikom storitev ali tretjim osebam.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-21-004/97
Ljubljana, dne 11. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.