Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997

Kazalo

3909. Odlok o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za ravnanje z odpadki, stran 7474.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 9., 10., 12. in 13. člena odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kungota (MUV, št. 28/95) in odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 33/96) ter 11. in 18. člena statuta Občina Kungota (MUV, št. 8/95) je Občinski svet občine Kungota na 25. redni seji dne 11. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za ravnanje z odpadki
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom se določa:
– dejavnost gospodarske javne službe,
– območje urejanja gospodarske javne službe,
– uporabnike in razmerja do uporabnikov,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
– čas trajanja koncesije,
– pogoje za sklenitev koncesijske pogodbe ter druge pogoje za izvajanaje gospodarske javne službe.
2. člen
Dejavnost gospodarske javne službe ravnanja z odpadki se na območju Občine Kungota izvaja kot koncesionirana dejavnost.
3. člen
Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe se podeli Javnemu podjetju Snaga d.o.o., Nasipna 6, Maribor in družbi Saubermacher Süd, d.o.o., Kidričeva 8, Lenart. Razmerja med koncesionarjema se uredijo s koncesijsko pogodbo.
4. člen
Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki se podeli za celotno območje Občine Kungota.
5. člen
Koncesijsko razmerje prične teči z dnem določenim s koncesijsko pogodbo in se podeljuje za obdobje 5 let.
6. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da opravlja dejavnost ravnanja z odpadki, ki obsega zbiranje, odvoz, sortiranje in odlaganje odpadkov v skladu z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kungota (Uradni list RS, št. 33/96),
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje te dejavnosti,
– da pripravi in predloži program opravljanja dejavnosti ravnanja z odpadki,
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra za realizacijo koncesionirane dejavnosti,
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje dejavnosti,
– da vsem gospodinjstvom in pravnim osebam na območju Občine Kungota zagotavlja odvoz odpadkov.
7. člen
Koncesionar ima javno pooblastilo: izključno pravico opravljanja dejavnosti ravnanja z odpadki na območju Občine Kungota za čas trajanja koncesijske pogodbe.
8. člen
Koncesionar kot edini izvajalec koncesionirane dejavnosti na območju občine mora izvajati svojo dejavnost pod naslednjimi pogoji:
– da upošteva strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega in občinskega razvojnega programa na področju ravnanja z odpadki,
– da opravlja dejavnost v skadu s cenami, ki jih oblikuje oziroma določa občina v skladu s postopkom, ki ga določa zakon ali drug predpis,
– da omogoča strokovni ter finančni nadzor in nadzor med zakonitostjo dela v skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde in normative za opravljanje dejavnosti.
9. člen
Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobno uredijo s koncesijsko pogodbo. Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.
10. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
11. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo:
– če koncesionar ne prične opravljati dejavanosti v določenem roku,
– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug na strani koncesionarja,
– v primeru stečaja koncesionarja in
– v primeru, da ne izpolnjuje več pogojev iz 6. člena tega odloka.
12. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse naprave koncesionarja. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
13. člen
Cene za opravljanje dejavnosti oziroma storitev potrjuje občinski svet na predlog občinske uprave. Koncesionar mora predložiti občinski upravi obrazložen in utemeljen predlog za spremembo oziroma potrditev cen.
Način oblikovanja cen se v skladu z zakonom podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo.
14. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinska uprava in svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, v skladu z odlokom o gospodarskih javnih službah.
15. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
16. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. To razmerje se podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo.
17. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo povzroči pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam.
18. člen
Ta odlok začne veljati s 1. 1. 1998 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 353-4/97
Kungota, dne 11. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota
Anton Škamlec l. r.