Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997

Kazalo

3899. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Beltinci, stran 7467.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), ter odločitve krajanov Krajevne skupnosti Beltinci na referendumu dne 14. 12. 1997 je Svet krajevne skupnosti Beltinci na seji dne 15. 12. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Beltinci
1. člen
Na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov Krajevne skupnosti Beltinci na referendumu dne 14. 12. 1997 se uvede krajevni samoprispevek v denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek v denarju se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– asfaltiranje ulic, ki še nimajo asfalta in preplastitev najbolj kritičnih (Poljska pot, del Krožne ulice, ureditev ceste pri kovačnici, ureditev ceste proti Poredoš na Ribiški poti, del ceste na Jugovem) ter izgradnja pločnikov v Ulici Štefana Kovača, po celotni Ravenski cesti, v Gregorčičevi ulici – šolarji in v ulicah, kjer se bo za to pokazala potreba,
– izgradnja avtobusnega postajališča pri pokopališču,
– izgradnja parkirišč, ulične razsvetljave, kjer je še ni in redno vzdrževanje poljskih poti,
– soudeležba pri obnovi gradu za prostore, ki bodo služili za dejavnosti v krajevni skupnosti,
– soudeležba pri izgradnji večnamenskega objekta pri gradu,
– soudeležba pri izkoriščanju termalne vode (kopališče, rekreacija, tople grede...),
– vzdrževanje zgradb, ki so v lasti oziroma uporabi krajevne skupnosti (mrliška vežica, vaška tehtnica, del gasilskega doma, vodovodni stolp, črpališče),
– sofinanciranje za izgradnjo otroških igrišč in ostalih rekreacijskih objektov (tenis, mini golf, trim steze),
– redno vzdrževanje vseh javnih zelenih površin v kraju, parkirnih prostorov, pokopališča, okolice javnih zgradb, avtobusnih postajališč, nabrežine Črnca v naselju, zimske službe in redno vzdrževanje celotne infrastrukture v kraju,
– vzdrževanje požarne in prometne varnosti,
– soudeležba pri izvedbi plinifikacije Beltinec,
– za druge dejavnosti, ki se pojavijo sproti in so nujne za življenje v kraju.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče v naselju Beltinci.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek v naslednji višini:
– 2% od neto plač iz delovnega razmerja,
– 4% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov in samostojnih podjetnikov,
– 1% od pokojnin,
– 2% od povprečnega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji za zaposlene v tujini.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, obrtniki in samostojni podjetniki ter drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad, izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem obračunu samoprispevka se KS Beltinci dostavi seznam zavezancev.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Beltinci do 31.12. tekočega leta. Krajevna skupnost pošlje zavezancem položnice za plačilo.
7. člen
Sredstva, ki se zbirajo iz naslova samoprispevka se nakazujejo na žiro račun Krajevne skupnosti Beltinci, št. 51900-842-002-82320.
8. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Beltinci in o tem enkrat letno poroča na krajevno običajen način.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje, informiranje ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad izpostava Murska Sobota v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Beltinci, dne 15. novembra 1997.
Predsednik
Sveta KS Beltinci
Jožef Kavaš, inž. l. r.