Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997

Kazalo

3902. Odlok o priznanjih Občine Dol pri Ljubljani, stran 7470.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 29. seji dne 16. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Dol pri Ljubljani
1. člen
S tem odlokom se urejajo vrsta, pogoji, način in postopek podeljevanja priznanj, njihova oblika in način vodenja evidence podeljenih priznanj Občine Dol pri Ljubljani.
2. člen
Priznanja Občine Dol pri Ljubljani so najvišja priznanja občine za dosežke, ki so prispevala k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ter humanitarnih in drugih dejavnosti.
Priznanja se podeljujejo tudi za izkazano požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
3. člen
Priznanja Občine Dol pri Ljubljani so:
1. častni občan,
2. plaketa občine,
3. priznanje občine.
4. člen
V posameznem letu občina praviloma podeli največ eno plaketo občine ter največ tri priznanja občine.
5. člen
Priznanja iz 3. člena odloka so lahko podeljena: posameznikom, skupinam, organizacijam in skupnostim, podjetjem, društvom, zavodom in drugim pravnim osebam.
Priznanja občine iz 3. člena tega odloka se lahko podelijo tudi posameznikom, ki niso občani občine, so bili rojeni na območju občine, ali so določen čas živeli na območju občine in so s svojim delovanjem in dosežki bistveno prispevali k ugledu kraja.
6. člen
Plaketa občine je kvadratne oblike dimenzij 18 x 18 cm s portretom Jurija Vege.
Priznanje Občine Dol pri Ljubljani je posebna listina z odtisom grba Občine Dol pri Ljubljani.
7. člen
Priznanja podeli občinski svet s sklepom praviloma enkrat letno na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija).
Priznanje občine v primeru drugega odstavka 2. člena in drugega odstavka 5. člena tega odloka se lahko podeli brez javnega razpisa. O podelitvi priznanj brez javnega razpisa odloči občinski svet na predlog komisije ali župana.
8. člen
Predlog za podelitev priznanj Občine Dol pri Ljubljani lahko podajo posamezniki, podjetja, zavodi, politične in druge organizacije, skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti. Predlog za podelitev priznanja mora biti podan v pisni obliki ter mora vsebovati obrazložitev.
9. člen
Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj se objavi v Občinskih novicah in mora vsebovati naslednje podatke:
– področja za katera se priznanja razpisujejo,
– komu se lahko podeli priznanje,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog,
– rok za vložitev predlogov.
Razpis se objavi vsaj dva meseca pred podelitvijo priznanj, če občinski svet s sklepom ne določi drugače.
10. člen
Svečano podelitev občinskih priznanj praviloma opravi župan ob občinskem prazniku.
11. člen
Posamezniki, prejemniki plaket in priznanj, prejmejo tudi denarno nagrado.
Višina nagrade za posamezno priznanje je določena v neto znesku:
– za dobitnika plakete ena neto povprečna plača v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo,
– za dobitnika priznanja polovica neto povprečne plače v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo.
Denarne nagrade se podelijo samo posameznikom, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Dol pri Ljubljani.
12. člen
O podeljenih priznanjih se v skladu s tem odlokom vodi v občinskem uradu evidenca v knjigi, kjer se vpišejo podatki o dobitnikih priznanj:
– zaporedna številka,
– ime in priimek ali naziv ter osnovni podatki o prejemniku,
– datum seje občinskega sveta, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja,
– datum podelitve priznanja,
– razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno ter kdo je bil pobudnik oziroma predlagatelj.
13. člen
Za oblikovanje plakete in listine se objavi javni razpis.
14. člen
Naziv častnega občana Občine Dol pri Ljubljani se podeli posamezniku, ki doseže pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju.
Sklep o podelitvi naziva častnega občana Občine Dol pri Ljubljani sprejme občinski svet na predlog komisije. V sklepu morajo biti navedeni razlogi, zaradi katerih se naziv častnega občana podeli ter kdaj se opravi podelitev. Častnemu občanu se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, ki jo podpišeta župan in predsednik občinskega sveta.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 99/97
Dol pri Ljubljani, dne 16. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.