Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997

Kazalo

3910. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Lenart za leto 1997, stran 7476.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96) in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 4. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Lenart za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Lenart za leto 1997 (Uradni list RS, št. 37/97) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“Občinski proračun za leto 1997 obsega 1.047,009.628 SIT, in sicer v:
a) bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodkov                  1.030,009.628 SIT
– odhodkov                   1.008,859.628 SIT
b) računu financiranja:
– prihodkov (najetje posojil)           17,000.000 SIT
– odhodkov (odplačevanje posojil)         38,150.000 SIT
Od skupnega obsega proračuna v znesku 
1.047,009.628 SIT se razporedi za:
– tekoče obveznosti               665,644.195 SIT
– odhodke investicijskega značaja        343,215.433 SIT
– odplačilo glavnic kreditov           38,150.000 SIT
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del občinskega proračuna.”
2. člen
V 12. členu se za peto alineo doda šesta, ki glasi:
“– izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro izvajalca oziroma zbiranja ponudb za blago, gradbena dela in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po posameznih postavkah, sprejetih v občinskem proračunu”.
3. člen
Za 12. členom se doda novi 12.a člen, ki glasi:
“12.a člen
Župan oblikuje za čas od 1. 1. 1998 pa do sprejema proračuna Občine Lenart za leto 1998 trimesečne začasne načrte financiranja proračunskih potreb Občine Lenart v višini 1/4 realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna Občine Lenart za leto 1997.
V začasnem načrtu financiranja se ob zakonskih omejitvah predvidijo samo odhodki za tekoče obveznosti organov in ustanov, socialne transferje, nujne dotacije na področju družbenih dejavnosti, plačila na področju družbenih dejavnosti, plačila storitev in subvencij v gospodarskih javnih službah in pospeševanje gospodarskih dejavnosti, plačila obresti in glavnic kreditov ter druge odhodke in odhodke investicijskega značaja za investicije, ki so v teku in za katere so sprejeti programi in drugi ustrezni sklepi na občinskem svetu občine Lenart.
V sklop začasnih načrtov financiranja proračunskih potreb še štejejo tudi prihodki in odhodki Sklada stavbnih zemljišč občine Lenart za leto 1997 po sprejetem finančnem načrtu na upravnem odboru Sklada stavbnih zemljišč občine Lenart za leto 1997 ter sprejetih odločitev upravnega odbora o izvajanju posameznih investicij.
Župan začasni načrt financiranja sprejme do pričetka trimesečja, na katerega se nanaša in ga dostavi v vednost Občinskemu svetu občine Lenart v okviru materiala za prvo naslednjo sejo sveta.”
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-1/97
Lenart, dne 4. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.
       PRORAČUN OBČINE LENART ZA LETO 1997


PRIHODKI
                            Znesek SIT

I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
  PORABO                      732,494.000

A) dohodnina in prihodki, ki pripadajo občini     284,451.000
B) finančna izravnava                 448,043.000

II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE             211,372.628
A) davki in druge dajatve               32,288.379
B) prihodki od premoženja (najemnine, prodaja
  premoženja) in iz naslova solastništva       38,531.095
C) prihodki iz naslova sofinanciranj         140,553.154

III. PRENOS PRIHODKOV IZ
   PRETEKLEGA LETA                  34,043.000

IV. PRIHODKI SKLADOV IN DRUGI
  NAMENSKI PRIHODKI                 52,100.000

SKUPAJ VSI PRIHODKI (I+II+III+IV)          1.030,009.628


       FINANČNI NAČRT ODHODKOV - PO ZBIRNIH
               NAMENIH
                            Znesek SIT

 1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki     221,377.882
 2. Materialni in drugi stroški            84,113.724
 3. Socialni transferji                19,555.544
 4. Dotacije javnim zavodom in društvom        27,575.282
 5. Plačila storitev na področju družbenih
  dejavnosti                     76,153.793
 6. Plačila storitev in intervencije
  v gospodarskih javnih službah           131,287.848
 7. Intervencije v gospodarstvu            29,124.843
 8. Drugi odhodki                   70,298.443
 9. Rezerve                       6,156.836
10. Investicije in investicijski odhodki       343,215.433
 SKUPAJ                      1.008,859.628


            RAČUN FINANCIRANJA

                            Znesek SIT
A) ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA               17,000.000
B) ODPLAČILA KREDITOV                 38,150.000
C) NETO ZADOLŽEVANJE
  PRORAČUNA (A-B)                  - 21,150.000