Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997

Kazalo

3907. Odlok o plakatiranju v Občini Kozje, stran 7473.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) in na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 24/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) je Občinski svet občine Kozje na 21. redni seji dne 11. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Kozje
1. člen
Odlok o plakatiranju v Občini Kozje ureja:
– pogoje in način postavitve stalnih in premičnih objektov, namenjenih za oglaševanje in plakatiranje ter vzdrževanje teh objektov (plakatna mesta),
– pogoje in način nameščanja plakatov, reklamnih oglasov, transparentov, obvestil ter drugih oblik oglaševanja (v nadaljnjem besedilu: plakatiranje).
2. člen
Določila tega odloka veljajo za vsa naselja Občine Kozje.
3. člen
Občina je dolžna skrbeti za zadostno število javnih plakatnih mest in naprav za plakatiranje ter za njihovo vzdrževanje.
4. člen
Pooblaščenega izvajalca plakatiranja določi župan in z njim sklene ustrezno pogodbo.
Izvajalec posameznega plakatiranja je lahko tudi organizator prireditve, ki prevzame odgovornost, da bo plakatiranje opravljeno v skladu s tem odlokom.
Pooblaščeni izvajalec postavlja objekte za plakatiranje, jih vzdržuje in nanje namešča in odstranjuje plakate v skladu s tem odlokom.
5. člen
Plakatiranje je dovoljeno samo na javnih oglasnih tablah, na tablah pritrjenih na stenah, vitrinah in na drugih javnih objektih, ki so trajno ali začasno namenjeni za plakatiranje.
Plakatiranje je dovoljeno na dodatnih plakatnih mestih – premičnih oglasnih deskah, panojih, smerokazih, transparentih, svetlobnih napisih, za katere postavitev je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega organa.
Plakatna mesta morajo biti nameščena tako, da ne ovirajo prometa.
Za obvestila, ki morajo po zakonu viseti na oglasni deski, se zagotovijo zaprta plakatna mesta.
6. člen
Na zasebnih in poslovnih objektih je dovoljeno plakatiranje le za potrebe oglaševanja lastnih proizvodov in storitev.
7. člen
Plakatna mesta določi na podlagi predloga pristojnega občinskega odbora občinski svet.
Za postavitev in lokacijo postavitve plakatnega mesta je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega upravnega organa za izdajo lokacijskega dovoljenja.
Občinski urad izdela kataster vseh stalnih plakatnih mest v katerem določi mesto in velikost plakatnega mesta.
8. člen
Javna plakatna mesta, ki se postavljajo na novo morajo biti oblikovana enotno v skladu s celostno podobo občine
9. člen
Za oglaševanje političnih strank, društev ipd. se lahko določijo stalna plakatna mesta, ki morajo biti urejena v skladu s tem odlokom.
10. člen
V skladu z zakonom o volilni kampaniji se lahko postavijo dodatna plakatna mesta za predvolilno in politično delovanje.
11. člen
Vsaka pravna ali fizična oseba ter občan, ki želi plakatirati na javnih oglasnih mestih, mora predhodno predložiti občinskemu uradu v potrditev vse izvode plakatov, oglasov, obvestil ipd. ter plačati takso za uporabo plakatnega mesta.
Taksa se določi v skladu z odlokom o komunalnih taksah v Občini Kozje in je prihodek občine.
Plakati, obvestila, transparenti morajo biti ustrezno jezikovno in vsebinsko oblikovani.
Neprimerne plakate lahko pristojni občinski organ z odločbo zavrne.
12. člen
Izvajalec mora skrbeti za red in čistočo na plakatnih mestih in okolici.
Izvajalec je dolžan v roku 5 dni po preteku dogodka zaradi katerega je bil plakat nameščen, odstraniti plakate in plakatno mesto očistiti.
13. člen
Organizacije Rdečega križa, Karitasa ter druge humanitarne organizacije so oproščene plačila takse za oglaševanje, vendar mora biti plakatiranje usklajeno s tem odlokom.
Plakati in transparenti, ki so nameščeni v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca plakatiranja oziroma na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve.
14. člen
S tem odlokom je izrecno prepovedano:
1. nameščanje objektov za plakatiranje brez dovoljenja pristojnega upravnega organa,
2. nameščanje plakatov, reklam, transparentov, obvestil ipd.:
– zunaj določenih plakatnih mest,
– brez predhodne potrditve na občini,
3. metanje komercialnih letakov, obvestil ipd. po javnih površinah,
4. nameščanje komercialnih letakov, obvestil ipd. na zasebna vozila,
5. plakatiranje, pisanje grafitov na fasadah in stenah, drevesih, ograjah, stebrih, na prometnih znakih,
6. trgati, prekrivati, odstranjevati plakate še preden so zastareli,
7. pisati po plakatih, spreminjati njihovo vsebino in obliko po tem, ko so pravilno nameščeni.
15. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje pravna oseba in posameznik za prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, od 5.000 SIT do 25.000 SIT njena odgovorna oseba in od 5.000 SIT do 50.000 SIT fizična oseba, za kršitev 13. člena tega odloka.
16. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje fizična oseba, z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje pravna oseba in posameznik za prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ki na mestu prekrška krši določila 13. člena odloka. Denarna kazen se izterja na samem kraju prekrška.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalna inšpekcija in komunalni redar občine.
Organ nadzora lahko v primeru nepravilne namestitve plakata takoj odredi odstranitev plakata.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-21-005/97
Kozje, dne 11. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.