Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1310. Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994

Odloki

1246. Odlok o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o preiskavi politične odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij v izvršnih svetih občin in republike za razvoj gospodarskega sistema Iskre
1247. Odlok o spremembi odloka o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o domnevnem škodljivem, nedopustnem in nezakonitem ter neustavnem delovanju in poslovanju Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljana, izvršnih svetov Skupščin občin Postojna, Trbovlje in Izola ter vseh tistih izvršnih svetov skupščin občin, pri katerih delovanju so bile s strani Službe družbenega knjigovodstva ali drugih pristojnih državnih organov ugotovljene nepravilnosti in nezakonitosti ter o sumu zlorabe pooblastil nekaterih javnih funkcionarjev in drugih tovrstnih nepravilnosti
1248. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
1249. Odlok o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo in o imenovanju predsednika in osem članov Sveta
1250. Odlok o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Ljubljani
1251. Odlok o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Kopru
1252. Odlok o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Ljubljani
1253. Odlok o razrešitvi predsednika Sodišča združenega dela v Celju
1254. Odlok o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani
1255. Odlok o razrešitvi namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani
1256. Odlok o imenovanju namestnice javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Mariboru
1257. Odlok o imenovanju petih članov Nadzornega odbora RTV Slovenija
1258. Odlok o imenovanju petih članov Sveta RTV Slovenija
1259. Odlok o imenovanju treh članov Nadzornega sveta Tehnološkega razvojnega sklada Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1311. Uredba o spremembah uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

Sklepi

1260. Sklep o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico letine 1994

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1261. Povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v podjetjih in drugih organizacijah po panogah dejavnosti, Republika Slovenija, marec 1994
1312. Uredba o načinu oblikovanja cen učbenikov
1313. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
1314. Soglasje k cenam PTT storitev

USTAVNO SODIŠČE

1262. Odločba o ustavnosti in zakonitosti 272., 265., 12., 127., 21., 130., 142., 123., 203., 262. in 265. točke odloka o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin

BANKA SLOVENIJE

1315. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

OBČINE

Brežice

1263. Sklep o ugotovitvi lastnine občine Brežice

Celje

1264. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Celje
1265. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje pitne vode na območju občine Celje

Cerknica

1266. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Stari trg

Gornja Radgona

1267. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada občine Gornja Radgona

Idrija

1268. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 3 - zahodni del občine
1269. Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Idrija

Jesenice

1270. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 1993
1271. Odlok o ureditvenem načrtu za razširitev pokopališča na Blejski Dobravi
1272. Programska zasnova za zazidalni načrt "Cerkev na Hrušici" (ureditveno območje J4/C1 - vzhodni del)
1273. Sklep o vrednosti koeficientov točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1994
1274. Sklep o soglasju
1275. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Jesenice
1276. Sklep o dajanju soglasja k cenam
1277. Odredba o določitvi najvišjih cen

Kamnik

1278. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tunjice
1279. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu, dne 29. maja 1994 za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Tunjice

Krško

1280. Odlok o proračunu občine Krško za leto 1994
1281. Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj malega gospodarstva v občini Krško

Lendava

1282. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Lendava za leto 1994
1283. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lendava

Litija

1284. Odlok o ureditvenem načrtu Javorje
1285. Odlok o ureditvenem načrtu Gabrovka
1286. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o zazidalnem načrtu Kresnice

Ljubljana Vič-Rudnik

1290. Odlok o zavarovanju pitne vode za zajetja Sevnik, Medvednica, Curek I in II ter Zdravšček v občini Grosuplje
1291. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ljubljana-Bežigrad

1287. Odlok o proračunu občine Ljubljana Bežigrad za leto 1994
1288. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih in kriterijih za oblikovanje in delitev sredstev proračuna občine Ljubljana Bežigrad za osnovno dejavnost krajevnih skupnosti za leto 1993

Ljubljana-Center

1289. Sklep o soglasju k razširitvi dejavnosti Zavoda za usposabljanje Janez Levec

Mozirje

1292. Odlok o proračunu občine Mozirje za leto 1994

Novo mesto

1293. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1294. Sklep o uvedbi samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Hinje
1295. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu, dne, 26. 9. 1993 za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Hinje
1296. Sklep o uvedbi denarnega samoprispevka za vas Sela
1297. Sklep o uvedbi denarnega samoprispevka za vas Vrh
1298. Sklep o uvedbi denarnega samoprispevka za vas Lopata
1299. Sklep o uvedbi denarnega samoprispevka za vas Visejec

Slovenska Bistrica

1300. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Zgornja Bistrica I." v Slovenski Bistrici
1301. Sklep o vrednotenju elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče v občini Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

1302. Sklep o javni razgrnitvi dopolnitve osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo z nedovoljenimi posegi degradiranega prostora občine Slovenske Konjice

Šentjur pri Celju

1303. Sklep o spremembi poprečne gradbene cene stanovanj in poprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč ter določitvi odstotka od poprečne gradbene cene v občini Šentjur pri Celju
1304. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za pokopališče v Šentjurju

Šmarje pri Jelšah

1305. Odlok o organizaciji javnega podjetja

Trebnje

1306. Odlok o proračunu občine Trebnje za leto 1994
1307. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju občine Trebnje
1308. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1994

Žalec

1309. Sklep o določitvi višine komunalnih taks

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Stročja vas
AAA Zlata odličnost