Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994

Kazalo

1281. Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj malega gospodarstva v občini Krško, stran 1940.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91 in 7/93), 16. člena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, 18/91) in 30. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Skupščina občine Krško na seji zbora krajevnih skupnosti dne 8. 9. 1993, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 11. 5. 1994 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi sklada za razvoj malega gospodarstva v občini Krško
1. člen
Skupščina občine Krško ustanovi Sklad za razvoj malega gospodarstva v občini Krško (v nadaljevanju: sklad). Cilj sklada je realizacija podjetniških priložnosti in s tem razvoj malega gospodarstva.
Sklad je pravna oseba.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
2. člen
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:
– iz občinskega proračuna za tekoče leto,
– prihodki od vračila anuitet posojil, ki so bila dodeljena iz proračuna v preteklih letih,
– iz najetih posojil pri poslovnih bankah in drugih finančnih institucijah,
– iz drugih virov.
Obseg najemanja kreditov lahko doseže največ eno petino rednih prihodkov sklada.
3. člen
Sklad upravlja sedemčlanski upravni odbor. Mandat upravnega odbora je štiri leta. Člane upravnega odbora in predsednika imenuje in razrešuje Skupščina občine Krško.
V upravnem odboru mora biti najmanj en član, ki je hkrati tudi poslanec v občinski skupščini in en izmed članov izvršnega sveta.
Postopek kadrovanja vodi komisija za volitve in imenovanja, pravica do predlaganja pa ni omejena.
4. člen
Upravni odbor opravlja naslednje naloge:
– predlaga skupščini predlog statuta,
– pripravi in sprejme merila, pogoje in postopek plasiranja sredstev,
– sprejema letni program dela z upoštevanjem razvojnih usmeritev občine,
– sprejema finančni načrt,
– pripravlja in sprejema letno poročilo o poslovanju sklada,
– plasira sredstva na podlagi letnega programa iz sredstev sklada za projekte malega gospodarstva in v ta namen sklepa ustrezne pogodbe,
– sprejema odločitve in ukrepe o vračilu plasiranih sredstev, če le-ta niso bila porabljena v skladu z merili in pogoji za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom sklada,
– samostojno določa poslovno politiko sklada,
– sprejme poslovnik o delu sklada,
– po potrebi lahko ustanavlja komisije in delovna telesa,
– na zahtevo nadzornega odbora mora le-temu dati vse potrebne podatke in informacije ter omogočiti vpogled v poslovanje sklada.
5. člen
Skupščina občine Krško daje soglasje k programu dela, finančnemu načrtu in poročilu o poslovanju sklada ter sprejme statut sklada.
6. člen
Sredstva za pospeševanje se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, razen v izjemnih primerih, ki jih določa statut sklada.
7. člen
Vsa strokovna, administrativno-tehnična in finančna opravila za sklad opravljajo pristojni občinski upravni organi ali druga ustrezna organizacija, ki jo določi upravni odbor.
8. člen
Statut sklada določa:
– organizacijo in način poslovanja sklada
– druga vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada.
9. člen
Nadzor nad poslovanjem sklada opravlja tričlanski nadzorni odbor, ki ga na predlog komisije za volitve in imenovanja imenuje Skupščina občine Krško. Delo nadzornega odbora vodi predsednik.
Naloga nadzornega odbora je, da redno spremlja delo in poslovanje sklada ter o svojih ugotovitvah poroča skupščini najmanj enkrat letno.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Sklad se organizira in začne z delom v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi sklada za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva v občini Krško in o združevanju sredstev v sklad (Uradni list SRS, št. 48/87).
Št. 7-313-42/93
Krško, dne 11. maja 1994.
Predsednik
Skupščine občine Krško
Danilo Siter l. r.

AAA Zlata odličnost