Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994

Kazalo

1287. Odlok o proračunu občine Ljubljana Bežigrad za leto 1994, stran 1951.

Na podlagi 14. in 16. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 52/92, 7/93 in 43/93) ter 55. člena sprememb in dopolnitev statuta občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list RS, št. 2/91) je Skupščina občine Ljubljana Bežigrad na 28. seji zbora krajevnih skupnosti, 29. seji družbenopolitičnega zbora in 28. seji zbora združenega dela dne 5. 5. 1994 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Ljubljana Bežigrad za leto 1994
1. člen
S proračunom občine Ljubljana Bežigrad (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Ljubljana Bežigrad.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1994 znašajo 2.046,938.000 SIT in se razporedijo za:
                                      SIT
  – razporeditev v posebnem delu proračuna            374.397.030
  – tekočo proračunsko rezervo                   4.528.970
  – financiranje skupnih nalog ljubljanskih občin in mesta
Ljubljane                            1.604.284.000
Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Bežigrad v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov z gibanjem cen na drobno in v skladu z usmeritvami Ministrstva za finance RS.
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna in tega odloka.
3. člen
Občina Ljubljana Bežigrad združuje z ljubljanskimi občinami in mestom Ljubljana sredstva za financiranje skupnih nalog. Združeni prihodki se razporedijo na podlagi dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev za financiranje javne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1994.
Sredstva za financiranje skupnih nalog se nakazujejo na ŽR proračuna mesta Ljubljane oziroma podračune proračuna ali neposredno končnim uporabnikom in se uporabljajo izključno za financiranje nalog, določenih v 6. členu dogovora.
4. člen
Od prihodkov iz 2. člena tega odloka, zmanjšanih za odstopljene prihodke po 3. členu tega odloka se izloči 0,10 odstotka za sredstva rezerv občinskega proračuna vsak mesec, dokončno pa ob zaključnem računu.
5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Bežigrad (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet).
Izvršni svet skrbi, da se sredstva občinskega proračuna za delo uporabnikov med letom delijo praviloma enakomerno med vse uporabnike proračuna, kot mesečne dotacije, v okviru doseženih prihodkov, v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna, če ni z zakonom ali posebnim dogovorom med izvršnim svetom in nosilcem oziroma uporabnikom drugače določeno.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati proračunska sredstva le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki proračuna ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale s proračunom zagotovljena sredstva za posamezne namene.
7. člen
Sredstva za bruto plače in prispevke delavcev in funkcionarjev se upravnim organom zagotavljajo v višini, kot jo določajo veljavni predpisi.
Sredstva za materialne stroške, druge odhodke in amortizacijo se določijo v okviru potreb uporabnikov in možnosti občinskega proračuna. Uporabniki občinskega proračuna izkažejo obračunano amortizacijo do višine zagotovljenih sredstev v občinskem proračunu. Sredstva za druge odhodke se zagotavljajo na podlagi pisnih zahtevkov.
Uporabnikom oziroma izvajalcem s področja družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture se zagotavljajo sredstva na osnovi programov dela z dogovorom o oblikovanju in razporejanju sredstev za financiranje javne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1994.
8. člen
Če se med letom spremeni delovno področje ali pristojnost, obseg ali narava nalog organa oziroma uporabnika proračuna ter pogoji za njihovo izvrševanje, se mu lahko sorazmerno poveča ali zmanjša tudi obseg sredstev za delo.
Če se med letom ustanovi nov organ, se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve. Če se med letom ukine organ ali drug uporabnik proračuna, se morajo neporabljena sredstva za delo organa oziroma uporabnika prenesti v tekočo proračunsko rezervo oziroma na organ, ki prevzame posle ukinjenega organa.
9. člen
Vsi prihodki, ki jih ustvarjajo uporabniki proračuna s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
10. člen
Prihodke, ki jih ustvarijo uporabniki proračuna po 9. členu tega odloka, lahko uporabijo za namene iz 104. člena zakona o sistemu državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije ter o republiških upravnih organih.
11. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabniku odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren predstojnik ali druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec. Poleg odredbodajalca pa tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
Odredbodajalec odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih presežkov, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti.
12. člen
Uporabniki so dolžni Službi za proračun in finance predložiti predračune in finančne načrte, za leto 1994 v 30 dneh po sprejemu tega odloka ter zaključne račune za leto 1993 najpozneje do 15. marca 1994.
13. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:
1. o prenosu sredstev med posameznimi nameni občinskega proračuna, določenimi v bilanci odhodkov,
2. o uporabi sredstev rezerve občine Ljubljana Bežigrad do višine 300.000 SIT v posameznem primeru, za odhodke nastale kot posledica izrednih razmer (1. točka 31. člena zakona o financiranju javne porabe, Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 52/92 in 7/93),
3. o uporabi sredstev rezerv za zagotovitev sredstev proračunu, kadar prihodki proračuna pritekajo neenakomerno, do višine razpoložljivih sredstev,
4. o uporabi tekoče proračunske rezerve za namene, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu za zneske, ki presegajo 160.000 SIT. Za zneske do 160.000 SIT je pooblaščen kolegij predsednika IS.
14. člen
Izvršni svet mora pred sprejemom odločitve o uskladitvi proračuna iz 2. člena odloka in o prenosu sredstev med posameznimi nameni iz 1. točke 13. člena pridobiti mnenje skupščinske Komisije za proračun in finance.
15. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je predsednik izvršnega sveta oziroma od njega pooblaščena oseba.
16. člen
Nosilci sredstev po uporabnikih proračuna so določeni v posebnem delu občinskega proračuna.
17. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vsi zbori Skupščine občine in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporablja se od 1. januarja 1994.
Št. 012-4/94
Ljubljana, dne 5. maja 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Bežigrad,
Franci Polak l. r.

AAA Zlata odličnost