Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994

Kazalo

1280. Odlok o proračunu občine Krško za leto 1994, stran 1938.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90, 34/91 in 30/92) ter 30. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list, Republike Slovenije, št. 3/90) je Skupščina občine Krško na seji ZZD, ZKS in DPZ dne 11. maja 1994 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Krško za leto 1994
1. člen
S proračunom občine Krško za leto 1994 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Krško v letu 1994.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1994 znašajo 2.444,829.122 SIT in se razporedijo za:
                            SIT
  – tekoče obveznosti              939,275.932
  – investicijski del in druge obveznosti   1.495,525.400
  – obvezno proračunsko rezervo          7,127.790
  – tekočo proračunsko rezervo          2,900.000
Izvršni svet Skupščine občine Krško (v nadaljevanju: izvršni svet) lahko med letom usklajuje posamezne proračunske postavke s porastom cen na drobno ter v skladu z gibanjem javne porabe, ki jo določa Državni zbor Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije. Sredstva, ki jih bo občina pridobila naknadno na osnovi kriterijev resornih ministrstev za izravnavo občinskih proračunov, bodo predlagana namensko v rebalansu proračuna za leto 1994.
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so določeni v posebnem delu proračuna in so sestavni del tega odloka.
3. člen
Od izvirnih prihodkov občinskega proračuna za leto 1994 se izloči 0,8% v sredstva stalne proračunske rezerve občine Krško.
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljevanju: uporabniki) smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni v posebnem delu proračuna in so opredeljeni s finančnim načrtom uporabnika.
5. člen
Prihodki, ki jih uporabniki dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodki občinskega proračuna in se vplačujejo v proračun, če ni s tem odlokom določeno drugače.
Sredstva za kritje stroškov v zvezi z dejavnostjo iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo v občinskem proračunu.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo kot mesečne akontacije, in sicer v obliki dvanajstine. Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
Kolikor zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav občinskega proračuna, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v tekočem delu posebnega dela proračuna, predvsem pa za delovanje uporabnikov.
7. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače
– sredstva za druge osebne prejemke
– sredstva za prispevke delodajalca
– sredstva za materialne stroške
– sredstva za amortizacijo
– sredstva za druge odhodke za delo.
8. člen
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se uporabnikom zagotavlja mesečno glede na: število zasedenih delovnih mest delavcev in funkcionarjev v skladu s potrjeno sistemizacijo, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnove za obračun plač, delovno dobo, uspešnost oziroma dodatno obremenjenost in posebne predpise za posebne pogoje dela.
9. člen
Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom dodeljujejo sredstva za: prehrano med delom, prevoz na delo in z dela, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev izobrazbe, dokup let ob predčasni upokojitvi ter druge namene, ki jih v okviru možnosti določi izvršni svet.
10. člen
Obseg sredstev za materialne stroške se uporabnikom določi, v okviru možnosti občinskega proračuna, na podlagi izhodišč za oblikovanje javne porabe v Republiki Sloveniji ter v skladu z merili, ki so jih za posamezna področja oblikovala posamezna ministrstva.
Sredstva za materialne stroške se uporabnikom praviloma nakazujejo po dvanajstinah, razen stroškov ogrevanja in zavarovanja premoženja, ko izvršni svet lahko določi dinamiko nakazil glede na sezonski značaj navedenih obveznosti. Pri tem pa je potrebno upoštevati likvidnostne možnosti občinskega proračuna.
11. člen
Sredstva za amortizacijo se uporabnikom določijo in zagotavljajo v okviru možnosti občinskega proračuna oziroma na podlagi posebej določenih normativov.
Na predlog izvršnega sveta se sredstva amortizacije lahko za posamezna področja porabe občinskega proračuna v celoti ali delno združijo.
Uporabnikom se sredstva amortizacije dodelijo na podlagi predhodno izkazanih potreb po nabavi opreme, investicij in investicijskem vzdrževanju, ki jih na predlog sekretariata zadolženega za posamezno področje, odobri izvršni svet. Dinamiko koriščenja sredstev amortizacije določi izvršni svet glede na proračunske možnosti in glede na nujnost odobrenih potreb.
12. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, raziskovalne naloge, ter storitve praviloma oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa.
Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije iz katere je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa.
Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati dela le v naslednjih primerih:
– če pogodbena vrednost v posameznih primerih ne presega zneska 500.000 SIT;
– če je za delo usposobljen le en izvajalec in tega dela ni možno deliti v manjše zaključene enote, ki bi jih bilo mogoče oddajati ločeno;
– če gre za nujne intervencije, da se prepreči nastanek večje škode;
– če je ogrožena varnost ljudi in objektov in bi postopek javnega razpisa povzročil večjo škodo.
13. člen
Če se med letom znatno spremenijo delovno področje ali pristojnosti, obseg ali narava nalog ter pogoji za njihovo izvrševanje, se uporabnikom lahko sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delo na podlagi programa, ki ga potrdi izvršni svet.
14. člen
Če se med letom ukine uporabnik, njegovega dela pa ne prevzame drugi uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
15. člen
Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
16. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet.
Izvršni svet skrbi, da se prihodki med letom razporejajo sorazmerno glede na njihovo pritekanje.
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko izvršni svet začasno zmanjša ali zadrži zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene.
17. člen
Skupščina občine Krško pooblašča izvršni svet, da odloča:
1. o prenosu sredstev med posameznimi nameni določenimi v posebnem delu občinskega proračuna;
2. o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve občine Krško, ki v posameznih primerih ne presegajo 10% sredstev predvidenih za stalno proračunsko rezervo v letu 1994. Sredstva se lahko uporabijo samo za namene iz 1. točke 31. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93);
3. o začasni uporabi sredstev stalne proračunske rezerve v primeru neenakomernega dotoka proračunskih prihodkov;
4. o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog s področja javne porabe občine Krško;
5. o uporabi nerazporejenih prihodkov (tekoče proračunske rezerve) za nepredvidene oziroma premalo predvidene odhodke.
18. člen
Sekretariat za javne finance je pristojen:
1. da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna;
2. na podlagi odločitev izvršnega sveta sklepa pogodbe o kratkoročnem zadolževanju občinskega proračuna;
3. da opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov občinskega proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe in o ugotovitvah obvešča izvršni svet;
4. da daje soglasje k pogodbam za financiranje investicijskih objektov, nalog investicijskega značaja, nakupa opreme, in k pogodbam za izdelavo študij raziskovalnih nalog in plansko-izvedbenih dokumentov.
19. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je predsednik izvršnega sveta. Za posamezna področja porabe lahko Izvršni svet kot odredbodajalca pooblasti sekretarja ali drugega člana izvršnega sveta, ki je odgovoren za posamezno področje.
20. člen
Sredstva, ki so v proračunu zagotovljena za delovanje krajevnih skupnosti, se bodo dodeljevala po merilih, ki jih določi zbor krajevnih skupnosti.
21. člen
Sredstva za zdravstveno varstvo živali se vodijo na posebnem računu podpartiji proračuna. Odredbodajalec za ta sredstva je veterinarska inšpekcija pri Medobčinskem inšpektoratu občin Brežice, Krško in Sevnica v Krškem.
22. člen
O dolgoročnem zadolževanju občinskega proračuna odloča občinska skupščina v skladu z določili 36. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93).
23. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni Sekretariatu za javne finance dostaviti zaključne račune za leto 1993 (z analitiko) do 20. marca 1994, usklajene finančne načrte za leto 1994 pa najpozneje v tridesetih dneh po sprejemu občinskega proračuna.
Uporabniki, ki s svojo dejavnostjo ustvarjajo še druge prihodke, so dolžni k finančnemu načrtu predložiti pregled teh prihodkov.
24. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku dodeljena iz občinskega proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika kot odredbodajalec. Poleg predstojnika je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva uporabnika.
25. člen
Z denarno kaznijo do 100.000 SIT se kaznuje uporabnik sredstev občinskega proračuna, če ne porabi sredstev občinskega proračuna za tiste namene, za katere so mu bila dodeljena (4. člen, 15. člen).
Z denarno kaznijo do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba uporabnika, ki stori prekršek iz predhodnega odstavka tega člena.
26. člen
Odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja 1994 dalje.
Št. 1-402-2/94
Krško, dne 11. maja 1994.
Predsednik
Skupščine občine Krško
Danilo Siter l. r.
										
									
							

AAA Zlata odličnost