Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994

Kazalo

1269. Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Idrija, stran 1929.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85; Uradni list RS, št. 26/90), 4, člena odloka o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine ter Izvršnega sveta Skupščine občine Idrija (Uradni list RS, št. 16/90, 26/90, 33/90, 4/91, 10/91) so zbor krajevnih skupnosti, zbor združenega dela in družbenopolitični zbor občine Idrija na skupni seji dne 17. maja 1994 sprejeli
ODLOK
o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Idrija
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora (akt legalizacije), s katerim se razvrščajo nedovoljeni posegi v prostoru: razvrstitev temelji na strokovni presoji v gradivu sanacija degradiranega prostora v občini Idrija, ki ga je izdelal Studio AXA d.o.o. Nova Gorica v januarju 1994 pod številko projekta 51-1/93.
2. člen
Prostorski izvedbeni akt iz prejšnjega člena sestavljata pisno in grafično gradivo, ki vsebuje:
1. odlok
2. pogoje pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti
3. soglasja pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti
4. skupno obrazložitev posegov
5. evidenco nedovoljenih posegov
6. razvrstitev nedovoljenih posegov
7. predlogi projektnih rešitev sanacij za posege, ki jih akt legalizacije dopušča
8. oceno stroškov opremljanja stavbnih zemljišč
9. pregledno karto občine z označeno razvrstitvijo posegov.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo urbanistične, oblikovalske in druge pogoje za sanacijo nedovoljenih posegov v prostor in sicer:
– razvrstitev posegov:
a) posegi, ki jih akt legalizacije ne dovoljuje
b) posegi, ki jih akt legalizacije dovoljuje s pogojem sanacije
c) posegi, ki jih akt legalizacije dovoljuje brez sanacije
– merila in pogoje za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje posegov
– ostala merila in pogoje
II. RAZVRSTITEV POSEGOV
4. člen
Ne dovoljuje se legalizacija naslednjih nedovoljenih posegov:
– novogradnja z zaporedno številko 72, ki se nahaja na parceli št. 483/3, k.o. Spodnja Idrija (Spodnja Idrija 13) in čigar investitor je Stojan Poljanšek (Šolska pot 13, Spodnja Idrija),
– novogradnja z zaporedno številko 73, ki se nahaja na parceli št. 483/3, k.o. Spodnja Idrija (Spodnja Idrija 13) in čigar investitor je Viktor Šuligoj (Šolska pot 13, Spodnja Idrija),
– novogradnja z zaporedno številko 74, ki se nahaja na parceli št. 483/3, k.o. Spodnja Idrija (Spodnja Idrija 13) in čigar investitor je Peter Skok (Šolska pot 13, Sp. Idrija),
5. člen
S pogojem sanacije se dovoljuje legalizacija naslednjih nedovoljenih posegov:
– počitniški objekt (novogradnja z zaporedno številko 2), ki se nahaja na parceli št. 505/4, k.o. Vojsko (Čekovnik; nezazidljivo zemljišče) in čigar investitor je Ivan Podobnik (Bratov Učakar 28, Ljubljana),
– novogradnja z zaporedno številko 8, ki se nahaja na parceli št. 336/2, k.o. Šebrelje (Šebrelje) in čigar investitor je Janez Svetičič (Jesenkova 7, Ljubljana),
– poslovni oziroma gospodarski objekt (novogradnja z zaporedno številko 6), ki se nahaja na parceli št. 259/3, k.o. Reka-Ravne (Reka; manj od 20 m oddaljen od brega reke) in čigar investitor je Andrej Tušar (Šebrelje 5, Šebrelje),
– dozidava z zaporedno številko 10, ki se nahaja na parceli št. 366/4, k.o. Gorje (Poče 46) in čigar investitor je Anton Derlink (Poče 46, Poče),
– novogradnja z zaporedno številko 14, ki se nahaja na parceli št. 719, k.o. Gorje (Gorenji Novaki; nezazidljivo zemljišče) in čigar investitor je Friderik Gatej (Gorenji Novaki 10, Gorenji Novaki),
– dozidava z zaporedno številko 15, ki se nahaja na parceli št. 204, k.o. Črni vrh (Črni vrh 13) in čigar investitor je Jože Vidmar (Črni vrh 13, Črni vrh),
– novogradnja z zaporedno številko 17, ki se nahaja na parceli št. 307, k.o. Labinje (Cerkno; manj od 50 m oddaljen od brega reke) in čigar investitor je Henrik Bajt (Pot na Zavrte 22, Cerkno),
– počitniški objekt (novogradnja z zaporedno številko 22), ki se nahaja na parceli št. 48, k.o. Dolenji
Novaki (Dolenji Novaki; nezazidljivo zemljišče) in čigar investitor je Marija Gruden (Obalni dom upokojencev, Koper),
– infrastrukturni objekt (odlagal. gr. materiala z zaporedno številko 23), ki se nahaja na parceli št. 301, k.o. Jelični vrh (Idrija; prvo območje kmetijskih zemljišč) in čigar investitor je SGP Zidgrad d.o.o. Idrija (Vojkova 10, Idrija),
– dozidava z zaporedno številko 25, ki se nahaja na parceli št. 388, k.o. Otalež (Lazec 20) in čigar investitor je Ana Božič (Lazec 20, Lazec),
– poslovni oziroma gospodarski objekt (dozidava z zaporedno številko 26), ki se nahaja na parceli št. 299, 301, k.o. Planina (Planina pri Cerknem) in čigar investitor je Stanislav Selak (Planina 49, Planina),
– novogradnja z zaporedno številko 27, ki se nahaja na parceli št. 897, k.o. Planina (Planina pri Cerknem) in čigar investitorje Primožič Ivan (Podpleče 2, Podpleče),
– novogradnja z zaporedno številko 32, ki se nahaja na parceli št. 297/1, k.o. Idrija-mesto (Idrija, Ulica l. maja 16) in čigar investitor je Boris Gostiča (Ulica l. maja 16, Idrija),
– (novogradnja z zaporedno številko 38), ki se nahaja na parceli št. 231/2, k.o. Planina (Planina pri Cerknem 39) in čigar investitor je Alojz Mravlje (Planina 39, Planina),
– poslovni oziroma gospodarski objekt (novogradnja z zaporedno številko 42), ki se nahaja na parceli št. 75/4, k.o. Gorenji Novaki (Gorenji Novaki; nezazidljivo zemljišče) in čigar investitor je lovska družina Porezen (Cerkno),
– stanovanjski objekt (dozidava z zaporedno številko 51), ki se nahaja na parceli št. 927, k.o. Idrija-mesto (Idrija, Levstikova ulica 8) in čigar investitor je Branimir Bevk (Levstikova ulica 8, Idrija),
– poslovni oziroma gospodarski objekt (dozidava z zaporedno številko 53), ki se nahaja na parceli št. 63/2, k.o. Spodnja Kanomlja (Spodnja Kanomlja 25a) in čigar investitor je Franc Jereb (Sp. Kanomlja 25a, Sp. Kanomlja),
– dozidava z zaporedno številko 56), ki se nahaja na parceli št. 80, k.o. Planina (Čeplez 9) in čigar investitor je Franc Selak (Čeplez 9, Čeplez),
– počitniški objekt (adaptacija z zaporedno številko 59), ki se nahaja na parceli št..159, k.o. Gorenji Novaki (Gorenji Novaki) in čigar investitor je Olga Bandelj (Puštal 129, Škofja loka),
– poslovni oziroma gospodarski objekt (dozidava z zaporedno številko 60), ki se nahaja na parceli št. 158/1, k.o. Spodnja Kanomlja (Spodnja Kanomlja 34) in čigar investitor je Srečko Čuk (Spodnja Kanomlja 34, Spodnja Kanomlja),
– poslovni oziroma gospodarski objekt (novogradnja z zaporedno številko 71), ki se nahaja na parceli št. 675, k.o. Spodnja Idrija (Spodnja Kanomlja 9a) in čigar investitor je Milan Gostiča (Spodnja Kanomlja 9a, Spodnja Kanomlja),
– novogradnja z zaporedno številko 77, ki se nahaja na parceli št..46,.48, k.o. Cerkno (Cerkno, Močnikova ulica) in čigar investitor je Leon Mlakar (Cesta OF 8, Cerkno),
6. člen
Brez pogojev sanacije se dovoljuje legalizacija naslednjih nedovoljenih posegov:
– poslovni oziroma gospodarski objekt (novogradnja z zaporedno številko 1), ki se nahaja na parceli št. 421/1, k.o. Idrijski log; Zadlog 73; širši varovalni pas vodnega vira) in čigar investitor je Franc Pivk (Zadlog 73, Zadlog),
– stanovanjski objekt (novogradnja z zaporedno številko 3), ki se nahaja na parceli št. 972/2, k.o. Šebrelje (Šebrelje; nezazidljivo zemljišče) in čigar investitor je Albin Lapanja (Tumov drevored 15, Tolmin),
– stanovanjski objekt (dozidava z zaporedno številko 4), ki se nahaja na parceli št. 342/1, k.o. Planina (Planina pri Cerknem 2) in čigar investitor je Anton Jereb (Planina 2, Planina),
– počitniški objekt (novogradnja z zaporedno številko 5), ki se nahaja na parceli št. 12/3, k.o. Police (Police; nezazidljivo zemljišče) in čigar investitor je Maksimilijan Černe (Prešernova 6, Radovljica),
– počitniški objekt (dozidava z zaporedno številko 7), ki se nahaja na parceli št. 336,.73, k.o. Šebrelje (Šebrelje) in čigar investitor je Janez Svetičič (Jesenkova 7, Ljubljana),
– stanovanjski objekt (novogradnja z zaporedno številko 9), ki se nahaja na parceli št. 225/4, k.o. Reka-Ravne (Ravne pri Cerknem 37) in čigar investitor je Darko Štremfelj (Ravne 37, Ravne),
– počitniški objekt (novogradnja z zaporedno številko 11), ki se nahaja na parceli št..158, k.o. Gorenji Novaki (Gorenji Novaki; nezazidljivo zemljišče) in čigar investitor je Pavel Praprotnik (Bevkova 21, Cerkno),
– počitniški objekt (novogradnja z zaporedno številko 12), ki se nahaja na parceli št. 786/2, k.o. Gorenji Novaki (Gorenji Novaki; nezazidljivo zemljišče) in čigar investitor je Tomislav Zaletelj (Šempeterska 4, Kranj),
– počitniški objekt (novogradnja z zaporedno številko 13), ki se nahaja na parceli št. 1401, k.o. Otalež (Jazne; nezazidljivo zemljišče) in čigar investitor je Cvetka Katarina Podobnik (Hotemaže 41, Preddvor),
– stanovanjski objekt (dozidava z zaporedno številko 16), ki se nahaja na parceli št. 420/4, k.o. Cerkno (Cerkno Platiševa ulica 67) in čigar investitor je Marko Mlakar (Platiševa 67, Cerkno),
– novogradnja z zaporedno številko 18, ki se nahaja na parceli št. 662, k.o. Vojsko (Vojsko; nezazidljivo zemljišče) in čigar investitor je Zorka Likar (Kajuhova 40, Idrija),
– poslovni oziroma gospodarski objekt (novogradnja z zaporedno številko 19), ki se nahaja na parceli št. 1042/2, 1043/2, k.o. Šebrelje (Šebrelje; nezazidljivo zemljišče) in čigar investitor je Diana d.o.o. (Šebrelje 21a, Šebrelje),
– poslovni oziroma gospodarski objekt (dozidava z zaporedno številko 20), ki se nahaja na parceli št. 422,428,429/3, k.o. Idrija-mesto (Idrija Grilčeva ulica 4) in čigar investitor je Marijan Peljhan (Grilčeva 4, Idrija),
– počitniški objekt (novogradnja z zaporedno številko 21), ki se nahaja na parceli št. 20779, k.o. Vojsko (Vojsko) in čigar investitor je Boštjan Eržen (Rogovska 6a, Novo mesto),
– novogradnja z zaporedno številko 24), ki se nahaja na parceli št. 1134, 1135, k.o. Idrija-mesto (Idrija, Rožna ulica 31) in čigar investitor je Božidar Kos (Rožna ulica 31, Idrija),
– stanovanjski objekt (1 z zaporedno številko 28), ki se nahaja na parceli št. 272/2, k.o. Planina (Planina pri Cerknem) in čigar investitor je Anton Mravlje (Planina 43, Planina),
– stanovanjski objekt (dozidava z zaporedno številko 29), ki se nahaja na parceli št. Spodnja Idrija, Jelični vrh, 2712, k.o. Idrija-mesto (Idrija Ulica Stanka Bloudka 28) in čigar investitor je Anton Munh (Ulica Stanka Bloudka 28, Idrija),
– stanovanjski objekt (novogradnja z zaporedno številko 30), ki se nahaja na parceli št. 893, k.o. Cerkno (Cerkno, Gorenjska cesta 17) in čigar investitor je Ivan Peternelj (Gorenjska cesta 17, Cerkno),
– novogradnja z zaporedno številko 31, ki se nahaja na parceli št. 1321, k.o. Idrija-mesto (Idrija, Rožna ulica 11) in čigar investitor je Zoran Babič (Rožna ul 11, Idrija),
– stanovanjski objekt (novogradnja z zaporedno številko 33), ki se nahaja na parceli št. 409/4, k.o. Čekovnik (Čekovnik; nezazidljivo zemljišče) in čigar investitor je Boris Kržišnik (Čekovnik 41, Čekovnik),
– stanovanjski objekt (novogradnja z zaporedno številko 34), ki se nahaja na parceli št. 313/2, k.o. Šebrelje (Šebrelje 27a) in čigar investitor je Cvetka Erjavec (Šebrelje 27a, Šebrelje),
– počitniški objekt (novogradnja z zaporedno številko 35), ki se nahaja na parceli št. 422/2, k.o. Vojsko (Vojsko; nezazidljivo zemljišče) in čigar investitor je Marko Mlakar (Mestni trg 14, Idrija),
– stanovanjski objekt (nadzidava z zaporedno številko 36), ki se nahaja na parceli št. 32, k.o. Jelični vrh (Gore 24) in čigar investitor je Franc Seljak, (Gore 24, Gore),
– počitniški objekt (novogradnja z zaporedno številko 37), ki se nahaja na parceli št. 837/2, k.o. Vojsko (Vojsko; nezazidljivo zemljišče) in čigar investitor je Tomaž Vončina (Meline 9, Sp. Idrija),
– počitniški objekt (novogradnja z zaporedno številko 39), ki se nahaja na parceli št..157, k.o. Gorenji Novaki (Gorenji Novaki; nezazidljivo zemljišče) in čigar investitor je Judita Poženel (Glavni trg 2, Cerkno),
– stanovanjski objekt (novogradnja z zaporedno številko 40), ki se nahaja na parceli št. 1, k.o. Vojsko (Vojsko 86) in čigar investitorje Leopold Plesničar (Vojsko 86, Vojsko),
– poslovni oziroma gospodarski objekt (nadzidava z zaporedno številko 41), ki se nahaja na parceli št. 66/1, k.o. Cerkno (Cerkno Močnikova ulica 22) in čigar investitor je Jurij Cankar (Močnikova ulica 22, Cerkno),
– stanovanjski objekt (prizidava z zaporedno številko 43), ki se nahaja na parceli št. 137, k.o. Spodnja Idrija (Spodnja Idrija 22; manj od 20 m oddaljen od brega reke) in čigar investitorje Andra Marinko (Tolminska ulica 21, Sp. Idrija),
– stanovanjski objekt (novogradnja z zaporedno številko 44), ki se nahaja na parceli št. 36/7, 36/11, k.o. Črni vrh (Črni vrh 59a) in čigar investitor je Anton Felc (Črni vrh 59a, Črni vrh),
– poslovni oziroma gospodarski objekt (novogradnja z zaporedno številko 45), ki se nahaja na parceli št. 811, k.o. Ledine (Korita 1; na prvem območju kmetijskih zemljišč) in čigar investitor je Ludvik Istenič (Korita 1, Sp. Idrija),
– poslovni oziroma gospodarski objekt (prizidava z zaporedno številko 46), ki se nahaja na parceli št. 594, k.o. Ledine (Ledinske Krnice 6) in čigar investitor je Roman Albreht (Ledinske Krnice 6, Spodnja Idrija),
– stanovanjski objekt (novogradnja z zaporedno številko 47), ki se nahaja na parceli št. 1078/2, k.o. Idrija-mesto (Idrija, Srebrničeva ulica 76) in čigar investitor je Maksimilijan Mohorič (Srebrničeva ulica 76, Idrija),
– poslovni oziroma gospodarski objekt (novogradnja z zaporedno številko 48), ki se nahaja na parceli št. 96, k.o. Šebrelje (Šebrelje 15) in čigar investitor je Janez Tušar (Šebrelje 15, Cerkno),
– počitniški objekt (novogradnja z zaporedno številko 49), ki se nahaja na parceli št. 463/4, k.o. Zadlog (Zadlog) in čigar investitor je Marija Žuček (Kajuhova 28, Ljubljana),
– poslovni oziroma gospodarski objekt (dozidava z zaporedno številko 50), ki se nahaja na parceli št, 36/2, 36/4, k.o. Cerkno (Cerkno Mostaniška cesta 5) in čigar investitorje Branko Jeram (Mostaniška cesta 5, Cerkno),
– stanovanjski objekt (dozidava z zaporedno številko 52), ki se nahaja na parceli št. 95, k.o. Zadlog (Zadlog 25) in čigar investitor je Florijan Tominec (Zadlog 25, Zadlog),
– počitniški objekt (novogradnja z zaporedno številko 54), ki se nahaja na parceli št. 399/2, k.o. Šebrelje (Šebrelje 19a) in čigar investitor je Bernarda Rejec (Šebrelje 19a, Šebrelje),
– počitniški objekt (3 adaptacija z zaporedno številko 55), ki se nahaja na parceli št. 847/1, k.o. Bukovo (Bukovo; nezazidljivo zemljišče) in čigar investitor je Alojz Mlakar (Kidričeva 29, Nova Gorica,
– stanovanjski objekt (novogradnja z zaporedno številko 57), ki se nahaja na parceli št. 438/15, k.o. Planina (Planina pri Cerknem) in čigar investitor je Stanislav Bašelj (Velika pot 6, Solkan),
– dozidava z zaporedno številko 58, ki se nahaja na parceli št. 119/6, k.o. Godovič (Godovič 10) in čigar investitor je Silvo Lukan (Godovič 10, Godovič),
– poslovni oziroma gospodarski objekt (dozidava z zaporedno številko 61), ki se nahaja na parceli št. 32/1, k.o. Zadlog (Zadlog 45) in čigar investitor je Bernarda Kavčič, (Zadlog 45, Zadlog),
– poslovni oziroma gospodarski objekt (novogradnja z zaporedno številko 62), ki se nahaja na parceli št. 51/1, 51/2, 51/3, k.o. Gorje (Gorje 20) in čigar investitor je Ivan Močnik (Gorje 20, Gorje),
– dozidava z zaporedno številko 63), ki se nahaja na parceli št. 39/3, k.o. Otalež (Lazec 9) in čigar investitor je Ivan Podobnik (Lazec 9, Lazec),
– novogradnja z zaporedno številko 64), ki se nahaja na parceli št. 626/1, k.o. Godovič (Godovič 78) in čigar investitor je Miran Vidmar (Godovič 78, Godovič),
– počitniški objekt (novogradnja z zaporedno številko 65), ki se nahaja na parceli št. 870/2, k.o. Vojsko (Vojsko) in čigar investitor je Stanko Vončina (Študentovska 20, Idrija),
– stanovanjski objekt (novogradnja z zaporedno številko 66), ki se nahaja na parceli št. 2193, k.o. Idrija-mesto (Idrija, Prešernova ulica 18) in čigar investitor je Ivan Poljanec (Prešernova ulica 18, Idrija),
– novogradnja z zaporedno številko 67, ki se nahaja na parceli št. 1840/2, k.o. Idrija-mesto (Idrija, Vojskarska ulica 23) in čigar investitorja sta Danica in Pavel Demšar (Vojskarska ulica 23, Idrija),
– novogradnja z zaporedno številko 68), ki se nahaja na parceli št. 1026/3, k.o. Črni vrh (Predgriže 35a; nezazidljivo zemljišče) in čigar investitorja sta Kristina in Stanislav Benčina (Predgriže 35a, Predgriže),
– poslovni oziroma gospodarski objekt (dozidava z zaporedno številko 69), ki se nahaja na parceli št. 603/4, k.o. Idrija-mesto (Idrija, Ulica Otona Zupančiča 46) in čigar investitorja sta Marija in Marjan Menard (Ulica Otona Župančiča 46, Idrija),
– stanovanjski objekt (dozidava z zaporedno številko 70), ki se nahaja na parceli št. 191/1, k.o. Spodnja Idrija (Spodnja Idrija) in čigar investitor je Jana Žust (Mokraška vas 30, Sp. Idrija),
– poslovni oziroma gospodarski objekt (novogradnja z zaporedno številko 75), ki se nahaja na parceli št. 351/1, k.o. Šebrelje (Šebrelje 34a) in čigar investitor je Drago Polak (Šebrelje 34a, Šebrelje),
– nadzidava z zaporedno številko 76), ki se nahaja na parceli št. 351/2, k.o. Spodnja Idrija (Šebrelje 34a) in čigar investitor je Drago Polak (Šebrelje 34a, Šebrelje),
– poslovni oziroma gospodarski objekt (novogradnja z zaporedno številko 78), ki se nahaja na parceli št. 5, k.o. Bukovo (Bukovo 8) in čigar investitor je Marko Pajntar (Bukovo 8, Bukovo),
– poslovni oziroma gospodarski objekt (novogradnja z zaporedno številko 79), ki se nahaja na parceli št. 469/9, k.o. Spodnja Idrija (Spodnja Idrija 17) in čigar investitor je Emil Burnik (Šolska pot 17, Spodnja Idrija),
7. člen
S tem odlokom se vsa nezazidljiva zemljišča iz 6. in 7. člena spremenijo v stavbna zemljišča
III. MERILA ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
8. člen
Za legalizacijo posegov iz 6. in 7. člena je potrebno izvesti lokacijski postopek po 50. členu zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in pridobiti gradbeno dovoljenje po 33. in 34. členu zakona o graditvi objektov. Za pridobitev gradbenih dovoljenj za nedovoljene posege iz 7. člena mora investitor predložiti investicijsko tehnično dokumentacijo, ki bo upoštevala priporočeno sanacijo.
Pri legalizaciji pomožnih objektov, za katere, ni potrebno lokacijsko dovoljenje, se upoštevajo določbe odloka o določitvi objektov oziroma posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ki ga je sprejela Skupščina občine Idrija (Uradni list SRS, št. 3/87).
9. člen
V ostalem veljajo za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje nedovoljenih posegov, ki se legalizirajo s pogojem sanacije splošna merila in pogoji iz prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto, kjer se poseg nahaja.
IV. OSTALA MERILA IN POGOJI
10. člen
Za določanje gradbenih parcel, prometno urejanje, komunalno opremljanje, varovanje okolja ter naravne in kulturne dediščine veljajo merila in pogoji iz prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto, kjer se poseg nahaja.
11. člen
Investitor objekta iz 6. ali 7. člena tega odloka je dolžan poravnati stroške komunalnega opremljanja, ki so predpisani za tisto območje. Ob obračunu višine stroškov opremljanja se upošteva akontacija ki jo je bil investitor nedovoljenega posega plačal na osnovi uredbe za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (Uradni list RS, 18/93).
V. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka izvaja urbanistična inšpekcija pri Medobčinskih inšpekcijskih službah občin Idrija-Logatec-Vrhnika.
13. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 351-1/93
Idrija, dne 17. maja 1994.
Predsednik
Skupščine občine Idrija
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost