Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994

Kazalo

1278. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tunjice, stran 1937.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tunjice (Uradni list RS, št. 20/94), izida referenduma dne 29. maja 1994 in statuta Krajevne skupnosti Tunjice je Svet Krajevne skupnosti Tunjice na seji dne 29. maja 1994 sprejel
SKLEP
o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tunjice
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Tunjice se uvede samoprispevek v denarju za sofinanciranje sprejetih programov.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje štirih let od 1. 6. 1994 do 31. 5. 1998.
3. člen
Zbrana sredstva s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– rekonstrukcijo lokalnih cest po prednostnem redu, ki ga bo določil svet KS
– dokončanje objekta za potrebe mrliške vežice.
4. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki stalno prebivajo na območju KS Tunjice, to je v vaseh Tunjice, Tunjiška mlaka, Laniše ter Košiše od hišne številke 15 do 21/A in sicer:
1. vsi zaposleni po stopnji 1,5% mesečno od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov,
2. upokojenci po stopnji 1,5% od pokojnine mesečno,
3. zavezanci, ki so obdavčeni po dejanskem dohodku in jim je opravljanje gospodarske in poklicne dejavnosti glavni poklic po stopnji 1,5%, zmanjšane za odmerjeni davek,
4. zavezanci, katerim se davek odmerja v pavšalnem znesku, po stopnji 1,5%,
5. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 1,5% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjeni davek,
6. zavezanci, ki občasno dosegajo dohodek z opravljanjem gospodarske dejavnosti po stopnji 1,5% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjeni davek,
7. krajani od priložnostnih dohodkov, od katerih se plačuje davek po stopnji 1,5% od neto prejemkov,
8. zavezanci davka iz kmetijskih dejavnosti po stopnji 1,5% od katastrskega dohodka.
5. člen
Od samoprispevka, ki ga bodo plačevali krajani po sklepu o uvedbi samoprispevka, se ne plačuje davek od skupnega dohodka.
6. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov socialno-varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od drugih prejemkov, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od štipendij ter nagrad, ki jih prejmejo učenci na proizvodnem delu oziroma praksi.
7. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva se zbirajo na posebnem računu KS Tunjice številka 50140-842-015-82203 – samoprispevek KS Tunjice.
8. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolirata SDK in Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Kamnik.
9. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 6. 1994.
Predsednik
Krajevne skupnosti Tunjice
Ivan Nograšek l. r.

AAA Zlata odličnost