Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994

Kazalo

1264. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Celje, stran 1921.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 4. člena odloka o pristojnostih in sestavi Skupščine občine Celje (Uradni list RS, št. 16/93 – prečiščeno besedilo in 55/93) je skupščina dne 13. 5. 1994 sprejela
ODLOK
o gospodarskih javnih službah v občini Celje
1. člen
S tem odlokom se povzemajo obvezne gospodarske javne službe in določajo izbirne gospodarske javne službe (v nadaljevanju javne službe), določajo vrste in način oziroma oblike izvajanja javnih služb, strokovno-tehnične in pospeševalne naloge, varstvo uporabnikov javnih dobrin in viri financiranja javnih služb in druga vprašanja, ki so povezana z izvajanjem javnih služb.
2. člen
Obvezne javne službe so:
– oskrba s pitno vodo,
– oddajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gasilska služba.
3. člen
Izbirne javne službe so:
– oskrba naselij s plinom,
– oskrba naselij s toplotno energijo,
– urejanje javnih parkirišč,
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
– javni mestni promet, ki obsega javni prevoz v mestih in primestnih naseljih z javnimi prevoznimi sredstvi,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost, ki obsega pogrebne storitve, storitve v zvezi z upepeljevanjem in oddajanjem prostorov za grobove in najem,
– urejanje lokalnih cest,
– upravljanje tržnic in živilskih sejmov,
– krasitev mesta in naselij,
– gospodarjenje z javnimi objekti,
– komunalno informacijski sistem,
– plakatiranje in obveščanje,
– požarno-preventivna služba,
– urejanje prometne in neprometne signalizacije,
– monitoring varstva okolja,
– deratizacija in dezinfekcija,
– odvoz nepravilno parkiranih vozil,
– urejanje ulic, trgov in cest v mestu in naseljih mestnega značaja,
– taksi služba.
4. člen
Za podrobnejšo opredelitev posamezne javne službe iz 2. in 3. člena tega odloka se z odloki določi še:
– organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb, ki so lastnina občine Celje ter varstvo, ki ga kot javno dobro uživa,
– in drugi elementi, pomembni za opravljanje in razvoj javne službe.
5. člen
V javnem gospodarskem zavodu se izvaja naslednja gospodarska javna služba:
– požarno-reševalna in tehnična služba.
6. člen
V javnih podjetjih se izvajajo naslednje gospodarske javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje in odlaganje komunalnih odpadkov z javno snago in čiščenjem javnih površin,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– oskrba naselij s plinom in
– oskrba naselij s toplotno energijo.
7. člen
Koncesija se razpisuje za naslednje gospodarske javne službe:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– urejanje lokalnih cest,
– urejanje ulic, trgov in cest v mestu in naseljih mestnega značaja,
– urejanje javnih poti, površin za pešce,
– urejanje zelenih površin,
– urejanje javnih parkirišč,
– odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov,
– krasitev mesta in naselij,
– plakatiranje in obveščanje,
– urejanje prometne in neprometne signalizacije in
– javna razsvetljava v naselju, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
– gasilska služba,
– taksi služba,
– javni mestni promet,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
– gospodarjenje z javnimi objekti,
– monitoring varstva okolja in
– deratizacija in dezinfekcija.
8. člen
Javne službe, ki se zagotavljajo z vlaganjem javnega kapitala v dejavnosti oseb zasebnega prava, so:
– upravljanje tržnic in živilskih sejmov,
– komunalno informacijski sistem.
9. člen
– Strokovno tehnične, organizacijske in pospeševalne funkcije javnih služb opravljata direkcija in javni holding.
10. člen
Naloge direkcije so:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– koordiniranje razvoja in priprava planskih dokumentov,
– vodenje postopkov razpisovanja in oddaje koncesij,
– strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb,
– informiranje in informacijske baze za potrebe gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij in dovoljenj za posege v prostor in za priključitev na infrastrukturne objekte,
– financiranje gospodarskih javnih služb. Organizacijo in podrobnejše pristojnosti direkcije ureja poseben odlok in akt o ustanovitvi.
11. člen
Naloge javnega holdinga so:
– ustanavljanje javnih podjetij in javnih gospodarskih zavodov ter drugih občinskih podjetij,
– upravljanje teh podjetij in zavodov ter strokovno in poslovno povezovanje izvajalcev gospodarskih javnih služb, povezanih v javni holding ter usklajevanje njihovih razvojnih programov,
– oblikovanje in vodenje razvojnih projektov in
– financiranje in investiranje na področju gospodarskih javnih služb vključenih v javni holding.
Organizacijo in podrobnejše pristojnosti ureja akt v ustanovitvi javnega holdinga.
12. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se ustanovijo ustrezna telesa. Sestava, delovna področja in podrobnejše pristojnosti določa akt o ustanovitvi teh teles.
13. člen
Javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin (komunalna taksa, tarifa ipd.),
– lokalnim komunalnim davkom, požarnim davkom in takso,
– ž izdajanjem vrednostnih papirjev,
– z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev,
– z najemninami,
– iz prihodkov javnega gospodarskega zavoda, javnega podjetja, koncesionarja ali osebe zasebnega prava, ki zagotavlja javno službo,
– iz dobička holdinga,
– iz proračuna občine,
– s posojili
– in iz ostalih virov.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih dejavnostih v občini Celje (Uradni list RS,
Št. 3/91):
15. člen
Podrobnejše strokovne, tehnične in druge normative za izvajanje sistema gospodarskih javnih služb bo predpisal pristojni organ lokalne skupnosti v skladu z zakonom.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00100-002/93
Celje, dne 13. maja 1994.
Predsednik
SO Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost