Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994

Kazalo

1292. Odlok o proračunu občine Mozirje za leto 1994, stran 1955.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93) ter 38. člena statuta občine Mozirje in 70. člena poslovnika SO Mozirje (Uradni list RS, št. 19/93, 35/93, 8/94) na seji dne 21. 4. 1994 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Mozirje za leto 1994
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom občine Mozirje za leto 1994 se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Mozirje.
2. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1994 znašajo: 503,800.000 SIT
                     SIT
– razporejeni prihodki     501,851.888
– tekoča proračunska rezerva   1,948.112
Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
Izvršni svet Skupščine občine Mozirje v okviru obstoječih prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov s porastom cen na drobno do višine, ki jo določi Ministrstvo za finance in o tem vsaj dvakrat letno obvesti skupščino.
3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1994 se izloči 0,1% v sredstva rezerve občine Mozirje.
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Kot sredstva za delo se upravnim organom zagotavljajo:
– sredstva za bruto plače
– sredstva za prispevke delodajalca
– sredstva za materialne stroške
– sredstva za opremo in amortizacijo
– sredstva za druge odhodke.
6. člen
Sredstva za delo se upravnim organom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
Sredstva za plače delavcev se Upravnim organom zagotavljajo mesečno glede na število delavcev in funkcionarjev, osnovo za obračun plač pa določi Vlada Republike Slovenije.
8. člen
Sredstva za materialne stroške, druge odhodke in amortizacijo se upravnim organom določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
9. člen
Drugim porabnikom se sredstva zagotavljajo za dosedanje namene, razen če pride do sprememb vsebine dela oziroma spremembe ustrezne zakonodaje.
10. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom. Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
11. člen
Izvršni svet lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu poračuna razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini. O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti Skupščino občine Mozirje in predlagati ukrep oziroma ustrezno spremembo proračuna.
12. člen
Za naslednje leto so uporabniki dolžni do 31. oktobra predložiti izvršnemu svetu finančne načrte in predračune za prihodnje leto. Zaključne račune so uporabniki dolžni predložiti izvršnemu svetu do 15. marca za preteklo leto.
13. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:
1. O uporabi sredstev obvezne rezerve do višine 200.000 SIT v posameznem primeru in v skladu s 1. točko 31. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90.
2. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve do višine 500.000 SIT v posameznem primeru.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se bodo dodeljevala:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva
– za naloge v proračunu, za katere se med letom izkaže, da zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostni višini.
14. člen
Sekretariat za gospodarski razvoj, finance in urejanje prostora opravlja kontrolo:
– nad finančnim materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe
– nad financiranje investicij, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz proračuna.
Če se pri opravljanju kontrole pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za katere so bila dodeljena, ima Sekretariat za gosp., plan in finance pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun in o tem obvesti izvršni svet.
15. člen
Sekretariat za gospodarski razvoj, finance in urejanje prostora je v soglasju s predsednikom izvršnega sveta pristojen, da:
– opravlja med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v številu zaposlenih in sprememb v programu dela
– odloča na podlagi pisnega predloga posameznih uporabnikov o prenosih med sredstvih za namene iz 5. člena tega odloka in med različnimi postavkami istega namena
– odloča o uporabi sredstev rezerve za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti
– na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije dodeljuje upravnim organom in izvajalskim organizacijam sredstva za plače zaposlenih.
II. ZAGOTAVLJANJE DOPOLNILNIH SREDSTEV IZ REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA
16. člen
Občinam, ki s svojimi prihodki ne morejo zagotoviti izvajanja nalog na področju javne porabe, se zagotavljajo sredstva za finančno izravnavo iz republiškega proračuna.
17. člen
Obseg prihodkov posamezne občine ugotavljata Republiška uprava za javne prihodke in Ministrstvo za finance v sodelovanju s posamezno občino.
18. člen
Občinam pripadajo sredstva za finančno izravnavo v višini razlike med predvidenimi prilivi izvirnih prihodkov občine in določenim obsegom sredstev za javno porabo.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
V primeru nezadostnih sredstev za realizacijo občinskega proračuna bo občina najela kratkoročno posojilo. Pogodbo o najetju posojila sklene Izvršni svet Skupščine občine Mozirje.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-9/94-08
Mozirje, dne 21. aprila 1994.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Franc Miklavc, inž. les. ind. l. r.
										
									
							

AAA Zlata odličnost