Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3697. Odločba o imenovanju vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
3698. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
3699. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
3700. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3701. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3702. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3703. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3704. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
3705. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3706. Pravilnik o pogojih za oprostitev opravljanja izpita iz prve pomoči za kandidate za voznike
3707. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
3708. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Začetna integracija priseljencev (ZIP)
3709. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Računalniška pismenost za odrasle (RPO)

USTAVNO SODIŠČE

3710. Odločba o ugotovitvi, da je 396. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v neskladju z Ustavo
3711. Odločba o ugotovitvi, da 396. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni v neskladju z Ustavo
3712. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 121. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

3713. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

SODNI SVET

3714. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
3715. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
3716. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
3717. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3718. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici
3719. Obvestilo o ukinitvi monografije donepezilijev klorid monohidrat (3067) iz Evropske farmakopeje

OBČINE

Brežice

3720. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Trnje – Kregarjeva ulica

Cerknica

3721. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2024
3722. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v naseljih Lipsenj in Gorenje Jezero v Občini Cerknica
3723. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3724. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Cerknica

Črnomelj

3725. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Črnomelj
3726. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3727. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3728. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kamnik

3729. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu MO-01 in MO-02

Mežica

3730. II. odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2023

Miren-Kostanjevica

3731. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica

Murska Sobota

3732. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2024

Nova Gorica

3733. Odlok o dopolnitvi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica

Podčetrtek

3734. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2024
3735. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanjskih površin v Občini Podčetrtek
3736. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Podčetrtek
3737. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero občinskih taks
3738. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2024
3739. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Podčetrtek, na parceli št. *28/1, *28/2, 51/2, vse k. o. Ema – 1218

Postojna

3740. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2024

Prebold

3741. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2023
3742. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Prebold

Puconci

3743. Sklep o začasnem financiranju Občine Puconci v obdobju januar–marec 2024
3744. Sklep o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Puconci v letu 2024

Rogaška Slatina

3745. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2024
3746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina v Občini Rogaška Slatina
3747. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogaška Slatina
3748. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in komisij ter o povračilu stroškov in drugih prejemkih
3749. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina za leto 2024
3750. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za občinsko takso v Občini Rogaška Slatina za leto 2024
3751. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina za leto 2024

Sevnica

3752. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2024

Sežana

3753. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2024

Slovenske Konjice

3754. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Slovenske Konjice

Škofljica

3755. Odlok o občinskih cestah

Tišina

3756. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tišina za leto 2024

Trebnje

3757. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje

Turnišče

3758. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2024
3759. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Turnišče za leto 2024

POPRAVKI

3760. Popravek Pravilnika o obrazcu in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti