Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2023 z dne 8. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2023 z dne 8. 12. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3597. Sklep o imenovanju ministrov

Drugi akti

3598. Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3690. Uredba o izvajanju intervencije podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
3691. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
3692. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Odloki

3693. Odlok o spremembi Odloka o uvedbi začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah Republike Slovenije z Republiko Hrvaško in Madžarsko
3694. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva

Sklepi

3695. Sklep o spremembah Sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije v javni infrastrukturni zavod

MINISTRSTVA

3599. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice
3600. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine
3601. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o radijski opremi
3602. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3603. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju vlaganj v avdiovizualno produkcijo

BANKA SLOVENIJE

3604. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3605. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu oštevilčenja
3606. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
3607. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
3608. Odločba o nujnih ukrepih za izkoreninjenje karantenskega škodljivega organizma Ralstonia pseudosolanacearum
3609. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2023

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3610. Dopolnitev Sklepa o vsebini in obliki diplomskih listin Univerze v Mariboru

OBČINE

Ajdovščina

3611. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina za leto 2024
3612. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina številka 1-1
3613. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina številka 1-1
3614. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini
3615. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II

Bovec

3616. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2023
3617. Sklep o lokacijski preveritvi na območju enote urejanja prostora (EUP) BO 18, na zemljiščih s parc. št. 6376/3, 6377/1 obe k. o. 2207 Bovec, ID LP 2845
3618. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
3619. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
3620. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
3621. Sklep o višini vodarine
3622. Sklep o sprejetju cene opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
3623. Sklep o sprejetju cene opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
3624. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
3625. Sklep o odobritvi subvencije omrežnine

Črnomelj

3626. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Črnomelj
3627. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Črnomelj
3628. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
3629. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Črnomelj
3630. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vinica
3631. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi
3632. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola komandanta Staneta, Dragatuš
3633. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loka Črnomelj
3634. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj
3635. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
3636. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
3637. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina
3638. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v občini Črnomelj

Dravograd

3639. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Dravograd
3640. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd
3641. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu
3642. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd
3643. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Dravograd
3644. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd
3645. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit«

Gorenja vas-Poljane

3689. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2023

Ig

3646. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Ilirska Bistrica

3647. Sklep o določitvi plačnega razreda delovnega mesta direktorja javnega zavoda Turistično informacijskega centra Ilirska Bistrica
3648. Sklep o vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica

Kamnik

3649. Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik in Občine Komenda
3650. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Stahovica 2
3651. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik in Občine Komenda
3652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Kamnik«
3653. Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik
3654. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo »Vila Darja – dela EUP KA 32 in KA 35«

Kočevje

3655. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Enotnost občin

Kranj

3656. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024
3657. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene prevoznih storitev

Litija

3658. Odlok o ustanovitvi organa Skupna občinska uprava občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje

Luče

3659. Odlok o rebalansu proračuna Občine Luče za leto 2023

Pivka

3660. Odlok o ustanovitvi zavoda »Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka«
3661. Odlok o ustanovitvi zavoda javni Zavod – Turizem Pivka
3662. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Eko vrtec Pivka

Podčetrtek

3663. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2024

Radeče

3664. Odlok o rebalansu Občine Radeče za leto 2023
3665. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče (SD OPN 2)
3666. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče p.o. v Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.
3667. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Radeče
3668. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – EUP RP 12/202, ID 3523
3669. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – EUP RP 12/280, ID 3582

Rečica ob Savinji

3670. Odlok o dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji
3671. Pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje

Sežana

3672. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP DV-10 (del) – Dol pri Vogljah
3673. Odlok o poimenovanju in spremembah potekov ulic na območju Terminala v Sežani
3674. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2024

Slovenj Gradec

3675. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi javnih površin v Mestni občini Slovenj Gradec
3676. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec
3677. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra in prodaji nepremičnine: (št. 10.1)

Šempeter-Vrtojba

3678. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2024
3679. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2025
3680. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
3681. Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter - Vrtojba
3682. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 78/1 in 3417/3, obe k. o. 2315 Šempeter
3683. Cenik storitev javne službe na parkirnem prostoru za tovorna vozila »D« na Mednarodnem prehodu 1b, Vrtojba in Cenik storitev javne službe na parkirnem prostoru za osebna vozila ob parkirišču za tovorna vozila »D« na Mednarodnem prehodu 1b, Vrtojba in Cenik storitev javne službe na Postajališču za avtodome, Opekarniška cesta, Vrtojba

Štore

3684. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Žalec

3685. Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec
3686. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«
3687. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3688. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

POPRAVKI

3696. Popravek Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni za področje športne vzgoje otrok in mladine

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti