Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2023 z dne 8. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2023 z dne 8. 12. 2023

Kazalo

3671. Pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje, stran 11214.

  
Na podlagi Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO-2), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22), 35. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 42/23) in Občini Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/23), 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16), 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) sta Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 7. redni seji dne 16. 11.2023 in Občinski svet Občine Mozirje na 3. seji dne 20. 6. 2023 sprejela
P R A V I L N I K 
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uvodna določba) 
Pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: pravilnik) v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje je sestavni del Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje. Pravilnik določa minimalni obseg zbiranja komunalnih odpadkov skladno z veljavno zakonodajo. Določila pravilnika se nanašajo na izvajanje obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba).
2. člen 
(vsebina pravilnika) 
Pravilnik obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki;
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov;
– frekvenca zbiranja odpadkov;
– tipizacijo predpisanih zabojnikov za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov;
– tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe;
– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic, vključno s skupnimi prevzemnimi mesti na nedostopnih krajih;
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnih centrih;
– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov;
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe;
– letni program ravnanja s komunalnimi odpadki;
– obračun storitev ravnanja z odpadki;
– nadzor na terenu;
– prehodne in končne določbe.
3. člen 
(opredelitev izrazov) 
(1) V pravilniku imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
– odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči;
– nevarni odpadek je odpadek, ki ima eno ali več lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni;
– nenevarni odpadki so odpadki, ki nimajo nobene od lastnosti, zaradi katerih bi jih bilo mogoče uvrstiti med nevarne odpadke;
– mešani komunalni odpadki so odpadki, ki se skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, uvrščajo med odpadke s številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov;
– biološki odpadki so biorazgradljivi odpadki z vrtov in iz parkov, odpadna hrana in kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, restavracij, gostinske dejavnosti, pisarn, trgovin na debelo in trgovin na drobno ter primerljivi odpadki iz obratov za predelavo hrane;
– gradbeni odpadek je odpadek, ki nastane pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta;
– izvirni povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), ali oseba, ki izvaja pred obdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestavine teh odpadkov;
– imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov, pravna ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti;
– ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava (vključno s sortiranjem) in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom takih postopkov in z dejavnostmi po zaprtju naprav za odstranjevanje odpadkov ali upravljanja zaprte naprave ter z dejavnostmi trgovca z odpadki in posrednika z odpadki;
– zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza odpadkov do naprave za njihovo obdelavo;
– ločeno zbiranje odpadkov je zbiranje odpadkov, pri katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in lastnosti odpadkov z namenom olajšati določeno obdelavo odpadkov;
– ponovna uporaba proizvodov je postopek, v katerem se proizvodi ali njihovi sestavni deli, ki niso odpadki, ponovno uporabijo za namene, za katere so bili prvotno izdelani;
– obdelava odpadkov so postopki predelave ali odstranjevanja odpadkov, vključno s postopki priprave odpadkov za predelavo ali odstranjevanje;
– zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov;
– prepuščanje je postopek oddaje odpadka v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
– izvajalec je JP Komunala d.o.o. Mozirje, ki opravlja dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov;
– občina – sta občini, v katerih izvajalec opravlja obvezno gospodarsko javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki;
– posoda za odpadke – specialna tipska posoda, zabojnik velikosti 120 l, 240 I, 700 l, 770 l in 1100 l za potrebe enega ali več uporabnikov;
– kompostnik je zabojnik za kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in kuhinjskih odpadkov na vrtu, ki pripada posameznemu gospodinjstvu ali več gospodinjstvom, če gre za večstanovanjski objekt z vrtom, z namenom, da se kompost tudi uporabi na tem vrtu;
– kontejner – zaprta ali odprta posoda za odpadke velikosti od 5 m3 do 8 m3 za zbiranje odpadkov na zbirnih mestih, v podjetjih oziroma ustanovah;
– zbiralnica je prostor, na katerem so nameščeni zabojniki za prepuščanje določenih ločenih frakcij;
– prevzemno mesto je mesto, na katerem izvajalec javne službe prevzame komunalne odpadke, ki mu jih uporabniki prepustijo po sistemu od vrat do vrat;
– zbirno mesto je prostor, kjer imajo uporabniki nameščene predpisane namenske posode ali zabojnike za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v času do prevzema odpadkov;
– smetarsko vozilo – specialno vozilo za zbiranje in odvoz odpadkov na zbirni center;
– vozilo za kontejnerski odvoz, samonakladalec – specialno vozilo za odvoz in praznjenje od 5 m3–8m3 kontejnerjev;
– koncept ravnanja z odpadki v občini – zasnova sistema ravnanja z odpadki, ki jo je sprejel občinski svet.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določeno v odloku, zakonih in v podzakonskih predpisih, iz področja ravnanja z odpadki.
4. člen 
(zbiranje komunalnih odpadkov) 
(1) Dejavnost javne službe zbiranja je zbiranje komunalnih odpadkov in njihovo oddajanje v nadaljnje ravnanje z njimi v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in predpisi, ki urejajo odpadke.
(2) V okviru javne službe zbiranja se zagotavlja zbiranje:
1. ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama odpadkov,
2. kosovnih odpadkov (številka odpadka 20 03 07),
3. odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč (številka odpadka iz podskupine 20 02),
4. odpadkov s tržnic (številka odpadka 20 03 02),
5. odpadkov iz čiščenja cest (številka odpadka 20 03 03),
6. mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: MKO, številka odpadka 20 03 01),
7. bioloških odpadkov (v nadaljevanju: BIO) in
8. izrabljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami (številka odpadka 16 01 03).
(3) Izvajalec javne službe v okviru dejavnosti zagotavlja:
– zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat,
– zbiranje kosovnih odpadkov na poziv uporabnika,
– zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in premičnih zbiralnicah,
– zbiranje odpadkov v zbirnem centru,
– predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje zbranih odpadkov v zbirnem centru,
– izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov,
– oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
– ozaveščanje in obveščanje uporabnikov,
– vodenje evidenc in poročanje.
2. OPREDELITEV TEHNOLOGIJE RAVNANJA Z ODPADKI 
5. člen 
(tehnologija ravnanja z odpadki) 
(1) Ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov poteka na način in po predpisih, ki veljajo za posamezne skupine odpadkov.
(2) V posamezni občini se odpadki zbirajo ločeno na več načinov, odvisno od vrste in lastnosti odpadkov ter značilnosti naselij.
(3) Izvirni povzročitelji odpadkov obvezno ločujejo odpadke na izvoru, izvajalec javne službe pa jih prevzema na način oziroma s tehnologijo, ki velja za območje oziroma naselje, v katerem nastajajo odpadki.
(4) Odvoz odpadkov izvajalec javne službe opravlja na različne načine in optimizira prevoze glede na značilnosti naselij in tehnologije zbiranja.
3. TEHNOLOGIJA, POGOJI IN NAČIN LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV 
6. člen 
(zbiranje po sistemu od vrat do vrat) 
(1) Izvajalec javne službe po sistemu od vrat do vrat zbira:
1. mešane komunalne odpadke
2. biološke odpadke
3. odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.
(2) Zabojniki ali vreče za zbiranje odpadkov po sistemu od vrat do vrat morajo biti označeni tako, da uporabnik javne službe zbiranja nedvoumno ve, kateri odpadki spadajo v posamezni zabojnik ali vrečo.
(3) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke iz prvega odstavka tega člena stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava s hierarhijo ravnanja z odpadki.
7. člen 
(akcija zbiranja nevarnih odpadkov) 
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je tehnologija zbiranja s posebnim vozilom v spremstvu pooblaščene osebe, na v naprej določenih lokacijah po koledarju akcije zbiranja nevarnih odpadkov.
8. člen 
(prevzem kosovnih odpadkov) 
Izvajalec javne službe lahkokosovne odpadke prevzame najmanj enkrat v koledarskem letu od uporabnika na njegov poziv ali najmanj dvakrat v koledarskem letu z zbiralno akcijo na za to določenih prevzemnih mestih v vsakem naselju.
9. člen 
(prevzem komunalnih odpadkov v zbirnem centru) 
Prevzem komunalnih odpadkov v zbirnem centru je tehnologija zbiranja pri kateri uporabnik z dokazilom o vključenosti v sistem javne službe sam pripelje odpadke in jih razvrsti v ustrezno označene zabojnike.
10. člen 
(prevzem ločenih frakcij v zbiralnici ločenih frakcij »Ekološki otok«) 
Prevzem ločenih frakcij v zbiralnici ločenih frakcij ali »Ekološkem otoku« je tehnologija zbiranja pri kateri povzročitelji komunalnih odpadkov odlagajo ločeno zbrano embalažo v ustrezno označene zabojnike.
11. člen 
(tehnična oprema za izvajanje javne službe) 
Prevzemanje odpadkov in njihov prevoz se zagotavlja:
– s specialnimi vozili za praznjenje zabojnikov, volumnov od 120 do 1100 l, t. i. smetarska vozila,
– s specialnimi vozili za nalaganje tipskih vrečk za zbiranje odpadkov, t. i. smetarska vozila,
– s specialnimi vozili za prevoz kontejnerjev, volumnov od 5 do 8 m3, t. i. kontejnerska vozila,
– s specialnimi vozili za prevoz kontejnerjev, volumnov od 10 do 35 m3, t. i. abroll vozila,
– s tovornjaki, ki so registrirani za prevoz nevarnih odpadkov,
– s kombi vozili.
12. člen 
(pogoji zbiranja odpadkov) 
Pogoji za zbiranje odpadkov, ki sta jih povzročitelj in izvajalec javne službe dolžna upoštevati, so:
– Prevzemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, ki ga določi izvajalec javne službe in je ob robu pločnika, magistralne, regionalne, lokalne ceste, krajevne ceste ali javne poti. Prevzemno mesto ni oddaljeno več kot pet (5) metrov od roba prometne/transportne poti.
– Izvirni povzročitelji so dolžni zabojnike in namenske tipizirane vreče, z zbirnega na prevzemno mesto postaviti pravočasno, to je najkasneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza.
– Izvirni povzročitelji so dolžni vzdrževati zbirna in prevzemna mesta ter skrbeti za red in čistočo na teh mestih ter na dovoznih poteh do prevzemnih mest.
– Izvirni povzročitelji so dolžni po odložitvi ločeno zbranih odpadkov v zabojnike ali v namenske tipizirane vreče na prevzemnem mestu, poskrbeti, da so pokrovi zabojnikov zaprti, vreče pa zavezane s trakom.
– Uporabniki so dolžni tudi v zimskem času izvajalcu javne službe zagotoviti nemoten dostop do prevzemnih mest.
– Izvajalec javne službe je dolžan izprazniti zabojnike za odpadke oziroma odpeljati tipizirane vreče tako, da ne ovira prometa več, kot je nujno potrebno za opravljanje dejavnosti, da se ne onesnaži prevzemnega mesta in mesta praznjenja ter ne poškoduje zabojnikov kot tudi ne okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da izvajalec javne službe onesnaži prevzemno mesto ali mesto praznjenja, ga je dolžan očistiti na lastne stroške.
– V primerih višje sile ali drugih izrednih okoliščin (dalj časa trajajoča vročina, zapora cest, sneg, poledica itd.) lahko izvajalec javne službe uporabnike s predhodnim obvestilom, ki ga objavi na krajevno običajen način, pozove, da zabojnike in/ali tipizirane vreče postavijo na začasno prevzemno mesto.
– Uporabniki so dolžni z zabojniki ravnati kot dober gospodar ter skrbeti za njihovo čistočo.
– Za izvirne povzročitelje, do katerih dostop s smetarskim vozilom ni mogoč, se za enega ali več izvirnih povzročiteljev določi lokacijo skupnega prevzemnega mesta. Lokacijo določi izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov skupaj z izvirnimi povzročitelji. V primeru, ko je lokacija sporna, jo določi občinski organ pristojen za ravnanje s komunalnimi odpadki po pridobitvi mnenja izvajalca javne službe.
– Izvajalec javne službe prazni samo zabojnike za določeni oziroma naročeni volumen odpadkov ali tipiziranih vreč izvajalca javne službe.
– MKO, BIO, ločenih frakcij postavljenih ob zabojnikih izvajalec javne službe ni dolžan prevzeti. V primeru trenutno povečanih potreb morajo izvirni povzročitelji naročiti dodatni zabojnik oziroma tipizirane vreče.
– Odlaganje MKO, BIO, ločenih frakcij v nenamenske zabojnike ali ob njih ni dovoljeno.
– Odpadke je imetnik dolžan zbirati v za to določenih zabojnikih za odpadke po navodilih, ki jih prejme od izvajalca javne službe.
– V primeru da izvajalec javne službe ugotovi ob prevzemanju odpadkov, da povzročitelj ne ločuje odpadkov ali ravna v nasprotju z navodili za ravnanje z odpadki, ga je izvajalec javne službe dolžan na primeren način pisno opozoriti (npr. opozorilo na zabojnik).
13. člen 
(uporabniki storitev javne službe) 
(1) Vsak povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ima status uporabnika stavbe (lastnik, najemnik, podnajemnik, upravnik) se mora obvezno vključiti v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in se mu pred vključitvijo določi:
– natančna lokacija prevzemnega mesta (pri določitvi le-tega je izvajalec javne službe dolžan upoštevati pogoje dostopa s specialnimi vozili ter prometne in lastninske razmere lokacije),
– velikost, število in tip potrebnih zabojnikov za odpadke in pogoje glede dostopa pooblaščenih delavcev izvajalca javne službe,
– pogoje glede vzdrževanja zabojnikov za odpadke,
– pogoje glede ločevanja odpadkov na izvoru,
– terminski plan pobiranja posameznih vrst odpadkov.
(2) Uporabnik stavbe je dolžan pričeti z oddajanjem ali prepuščanjem odpadkov takoj po pričetku uporabe stanovanjskega ali poslovnega objekta.
(3) Uporabnik stavbe je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o pričetku uporabe objekta v roku petnajst (15) dni od dneva uporabe dalje.
(4) V primeru, če se povzročitelj ne prijavi v sistem ravnanja z odpadki oziroma ne sporoči zahtevanih podatkov je izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov upravičen do podatkov iz javnih evidenc na podlagi katerih povzročitelja vključi v sistem ravnanja z odpadki in obračuna storitev, skladno z odlokom in veljavno zakonodajo.
(5) Prepovedana je opustitev storitev javne službe in kopičenje odpadkov ter njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje odpadkov. Povzročitelj, ki odpadke kopiči, jih sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven namenskih zabojnikov, ki so namenjeni odlaganju odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo in odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
(6) Nenaseljeni objekt je tisti objekt, v katerem ni stalno ali začasno prijavljena niti naseljena nobena oseba. Za nenaseljeni objekt se šteje tudi počitniški objekt, ki je v občasni uporabi (kot npr. počitniška hiša, vikend).
(7) Nenaseljen objekt namenjen občasni uporabi oziroma nenaseljeni objekt, kateri se začasno ne uporablja (izostanek uporabe neprekinjeno najmanj tri mesece), mora biti vključen v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, in prejme 2x 14 tipiziranih vrečk (za MKO in ME) na leto, ki jih zavezanec prevzame pri izvajalcu javne službe. Lastnik nenaseljenega objekta se lahko v kolikor pogoji dopuščajo z izvajalcem javne službe, dogovori, da namesto vreč, zagotovi ustrezen zabojnik.
(8) Nenaseljeni objekt ali stanovanjski, poslovni in drug prostor, namenjen začasnemu oziroma občasnemu bivanju ali izvajanju dejavnosti, za katerega je lastnik podal pisno izjavo o neuporabi daljši od treh mesecev ter izkazal neuporabo objekta z neuporabo vode in elektrike, nima obveznosti vključitve v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki.
(9) V primeru, da ima posamezen povzročitelj, ki je fizična oseba stalno prebivališče v Občini Mozirje ali Občini Rečica ob Savinji in je že vključen v sistem ravnanja z odpadki, dodaten nenaseljen objekt, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev (vinska klet, vikend, počitniška hiša ipd.) so stroški ravnanja z odpadki vključeni v sklop gospodinjstva za stalno naseljen objekt. Ta določba ne velja za pravne osebe ali objekte v kateri se opravlja pridobitvena dejavnost.
(10) Opuščen objekt, je dotrajan objekt v katerem ni mogoče bivati in ni priključen na javno infrastrukturo.
(11) Za opuščen objekt ni obveznosti vključitve v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki.
14. člen 
(način zbiranja odpadkov) 
Izvajalec javne službe po sistemu od vrat do vrat zbira:
– mešane komunalne odpadke,
– biološke odpadke in
– odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.
15. člen 
(zbiranje mešanih komunalnih odpadkov) 
(1) Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov na območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov, poteka po sistemu od vrat do vrat.
(2) Izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi z zabojnikom za te odpadke, katerega prostornina ne sme biti manjša od 120 litrov. Naročnik in plačnik zabojnika za mešane komunalne odpadke je lastnik prevzemnega mesta (kot npr. izvirni povzročitelj odpadka …).
(3) Letno izvajalec javne službe skupaj s pooblaščencem izvede sortirno analizo, da se ugotovi sestava odpadkov, in sicer glede na Prilogo 4 veljavne Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.
(4) Izvajalec javne službe, ki to službo opravlja za več občin, izvede sortirno analizo za vsako občino posebej.
(5) Izvajalec javne službe mora zbrane odpadke oddati v nadaljnje ravnanje tako, da je za MKO zagotovljena obdelava v okviru javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov.
16. člen 
(zbiranje bioloških odpadkov) 
(1) Izvajalec javne službe zbira biološke odpadke po sistemu od vrat do vrat od izvirnih povzročiteljev teh odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(2) Vsi povzročitelji v večstanovanjskih stavbah s štirimi (4) in več gospodinjstvi morajo biološke odpadke zbirati ločeno in jih ločeno prepuščati v vodotesnem zabojniku rjave barve, katerega prostornina ne sme biti manjša od 120 litrov in ga zagotovi izvajalec javne službe.
17. člen 
(hišno kompostiranje bioloških odpadkov) 
(1) Izvajalec javne službe spodbuja izvirne povzročitelje odpadkov, da lastne biološke odpadke kompostirajo v hišnem kompostniku.
(2) Izvirni povzročitelji, ki se odločijo za lastno kompostiranje bioloških odpadkov, morajo upoštevati minimalne zahteve za pravilno hišno kompostiranje, ki so navedeni v »Prilogi 1« Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(3) Izvajalec javne službe podrobnejša navodila za hišno kompostiranje objavi v letni brošuri in na internetnih straneh izvajalca javne službe ter spletnih straneh občin.
18. člen 
(zbiranje v zbiralnicah ločenih frakcij) 
(1) Zbiralnica mora biti postavljena tako, da zabojniki stojijo na utrjeni ali tlakovani površini.
(2) Zbiralnica je prostor, kjer so nameščeni namenski zabojniki za odpadno embalažo iz stekla, za papir in kartonsko embalažo in mešano embalažo, razen pri individualni gradnji, kjer so zabojniki za mešano embalažo pri povzročiteljih odpadkov.
(3) Namenski zabojniki v zbiralnicah so:
– zabojnik za zbiranje drobne odpadne embalaže iz stekla. V zabojniku za drobno odpadno embalažo iz stekla se zbirajo vse vrste praznih steklenic in kozarcev.
– zabojnik za zbiranje papirja in kartonske embalaže. V zabojniku za papir in kartonsko embalažo se zbira časopis, revije, zvezki, knjige, prospekti, katalogi, pisarniški papir, papirnate nakupovalne vrečke, kartonska embalaža.
– zabojnik v katerega se zbira mešana komunalna embalaža. V zabojniku za mešano embalažo se zbira plastična embalaža živil in pijač, čistil in pralnih sredstev, kovinska embalaža živil in pijač, tetrapaki, plastični lončki in vrečke. Zbiralnice se z zabojniki za mešano komunalno embalažo opremijo po potrebi in v dogovoru z občino.
(4) Zabojniki morajo biti opremljeni z nalepkami z nazivom odpadka, podrobneje pa o tem izvajalec javne službe izvirne povzročitelje odpadkov obvešča v okviru obveščanja in izobraževanja.
19. člen 
(zbiranje kosovnih odpadkov) 
(1) Izvajalec javne službe mora v vsakem naselju kosovne odpadke prevzeti najmanj dvakrat v koledarskem letu z zbiralno akcijo na za to določenih prevzemnih mestih ali najmanj enkrat v koledarskem letu od uporabnika na njegov poziv.
(2) Prevzemanje kosovnih odpadkov se izvaja na prevzemnem mestu povzročitelja na podlagi predhodnega naročila z »vlogo«, ki jo izvajalec javne službe objavi na svoji spletni strani, s katero naroči enkraten odvoz kosovnih odpadkov.
(3) Na območju individualnih gospodinjstev se kosovni odpadki za prevzem pripravijo na dogovorjenem prevzemnem mestu.
(4) Na območju večstanovanjskih objektov se kosovni odpadki zbirajo v kontejnerjih, ki jih dostavi izvajalec javne službe v dogovoru z upravljavcem bloka.
Povzročitelj odpadkov mora s prevzemnega mesta odstraniti odpadke, ki niso kosovni odpadki in jih zato izvajalec javne službe v času odvoza ni bil dolžan odpeljati, in sicer najkasneje naslednji dan.
(5) V kolikor uporabnik storitev več kot dvakrat v koledarskem letu naroči odvoz kosovnih odpadkov na poziv, mora za vsak naslednji odvoz plačati stroške po ceniku izvajalca javne službe.
(6) Kosovne odpadke lahko uporabniki iz gospodinjstev v zbirnem centru brezplačno predajo ob predložitvi položnice in z osebnim dokumentom, s katerim dokažejo, da so vključeni v sistem ravnanja z odpadki. Uporabniki kosovne odpadke, ki jih sami pripeljejo v zbirni center, razvrstijo v centru v ustrezne zabojnike skladno z navodili usposobljene osebe v zbirnem centru.
20. člen 
(zbiranje oziroma prevzemanje odpadkov s premično zbiralnico) 
(1) Izvajalec javne službe v premični zbiralnici zbira nevarne komunalne odpadke, nenevarne komunalne odpadke in zelo majhno OEEO v skladu s predpisi, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
(2) Premična zbiralnica je namenjena vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe mora v naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več, zagotoviti prevzemanje nevarnih odpadkov najmanj enkrat letno. Če je gostota poselitve v takem naselju hkrati večja od 500 prebivalcev na km2, pa najmanj dvakrat v koledarskem letu.
(4) Izvajalec javne službe mora najmanj sedem dni pred ločenim zbiranjem odpadkov v premični zbiralnici na svoji spletni strani objaviti obvestilo o kraju in času prevzema odpadkov, izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstev pa o tem poslati pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis odpadkov, ki jih uporabniki lahko prepustijo, in navodila za njihovo prepuščanje.
(5) Prevzem odpadkov v premični zbiralnici mora na posameznem kraju trajati vsaj 60 minut, pri čemer se število krajev prevzemanja določi tako, da je prepuščanje odpadkov omogočeno vsem izvirnim povzročiteljem teh odpadkov na območju občine.
(6) Premična zbiralnica mora biti opremljena z zabojniki ali vrečami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Zabojniki ali vreče pa morajo biti označene s številkami odpadkov.
(7) Premična zbiralnica mora biti opremljena v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
(8) Premična zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako, da:
– je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam do vsebine zabojnikov in
– se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažujeta premična zbiralnica in njena okolica ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(9) Odpadke od uporabnikov prevzema oseba, ki je usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke. Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh odpadkov v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
21. člen 
(prevzem komunalnih odpadkov v zbirnem centru) 
Je tehnologija zbiranja pri kateri povzročitelj z dokazilom o vključenosti v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki sam pripelje ločeno zbrane odpadke in jih razvrsti v ustrezno označene zabojnike ali kontejnerje. Zbirni center je namenjen za prepuščanje odpadkov vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov, ki so vključeni v organiziran odvoz odpadkov.
4. FREKVENCA ZBIRANJA ODPADKOV 
22. člen 
(pogostost odvozov in obveščanje) 
(1) Frekvenca zbiranja odpadkov je potrjena s poslovnim načrtom lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, in sicer do konca leta za prihodnje leto, ki so usklajeni z minimalnimi standardi iz Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.
(2) Urnik odvozov izvajalec javne službe objavi v občinskih glasilih Občine Rečica ob Savinji in Občine Mozirje ter na spletni strani izvajalca javne službe.
(3) Izvajalec javne službe lahko opravi prevzem odpadkov izven urnika v primeru višje sile kot npr. neprimerne vremenske razmere, začasna neprevoznost ceste, okvara vozil … O vzroku izpada ter o novem terminu prevzema odpadkov se obvesti uporabnike vsaj en dan prej ali na isti dan z objavo na spletni strani izvajalca javne službe.
(4) Za odvoz izven urnika se računa cena odvoza »na klic«.
(5) Pri uporabnikih, od katerih izvajalec gospodarske javne službe odvaža odpadke po pogodbi, se lahko poleg rednega odvoza po veljavnem urniku dogovori tudi odvoz »na klic«, ki se zaračuna po višji ceni. Vsi odvozi, ki niso določeni s pogodbo so odvozi po posebnem naročilu »na klic« uporabnika.
5. TIPIZACIJA PREDPISANIH ZABOJNIKOV ZA ODPADKE, VKLJUČNO Z MERILI ZA DOLOČANJE IZHODIŠČNE PROSTORNINE POSOD ZA POSAMEZNE KATEGORIJE UPORABNIKOV 
23. člen 
(standardizacija predpisanih zabojnikov) 
Izvirni povzročitelji odpadkov so dolžni zbirati odpadke v tipiziranih zabojnikih, ki imajo certifikat, da so narejeni skladno z evropskimi normami o zabojnikih za odpadke.
Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje MKO
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI – črn oziroma zelen zabojnik 
VELIKOST ZABOJNIKA V LITRIH
Individualno gospodinjstvo
120 l, 240 l
Večstanovanjska zgradba
240 l, 700 l, 770 l, 1100 l
Standardne velikosti zabojnikov za zbiranja BIO
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI IN ZELENI VRTNI ODPAD – rjav zabojnik
VELIKOST ZABOJNIKA V LITRIH
Individualno gospodinjstvo
120 l, 240 l
Večstanovanjska zgradba
120 l, 240 l, 700 l, 770 l, 1100 l
Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje ločenih frakcij
LOČENE FRAKCIJE 
VELIKOST ZABOJNIKA V LITRIH
Individualno gospodinjstvo
120 l, 240 l, 700 l, 770 l, 1100 l
Večstanovanjska zgradba
120 l, 240 l, 700 l, 770 l, 1100 l
Drugi uporabniki
120 l, 240 l, 700 l, 770 l, 1100 l
Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje ločenih frakcij na zbiralnicah ločenih frakcij
LOČENE FRAKCIJE 
VELIKOST ZABOJNIKA V LITRIH
Odpadna embalaža iz stekla – zabojnik z odprtino
240 l, 700 l, 770 l, 1100 l
Papir in kartonska embalaža – zabojnik s pokrovom
240 l, 700 l, 770 l, 1100 l
Mešana embalaža – zabojnik s pokrovom
240 l, 700 l, 770 l, 1100 l
24. člen 
(merila za določanje izhodiščne prostornine posod za gospodinjstva) 
Pri določanju vrste, števila in volumna zabojnika/-ov, ki ga uporablja posamezni povzročitelj odpadkov, se upošteva predvidena količina, struktura in vrsta odpadkov, tehnologija in način zbiranja ter pogostost praznjenja, in sicer:
Merila za določanje izhodiščne prostornine opreme za odpadke individualnih gospodinjstev:
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI 
Gospodinjstvo z 1–2 osebama ima za MKO tolikšno velikost zabojnika, da lahko vanjo odloži vse nastale MKO med enim in drugim praznjenjem. Izhodiščni zabojnik je 120 l.
1–2 osebi
Gospodinjstvo s 3 in več osebami ima za MKO tolikšno velikost zabojnika, da lahko vanjo odloži vse nastale MKO med enim in drugim praznjenjem. Izhodiščni zabojnik je 120 l.
3 in več oseb
Gospodinjstvo z več osebami se lahko dogovori z izvajalcem oziroma koncesionarjem, da ima večjo velikost zabojnika, namesto 120 litrov lahko ima gospodinjstvo tudi zabojnik volumna 240 l.
po dogovoru
25. člen 
(merila za določanje izhodiščne prostornine posod za proizvodnjo in storitveno dejavnost) 
(1) Merila za uporabnike iz dejavnosti za objekte v kateri opravljajo dejavnost so določena na podlagi izkustva izvajalca javne službe in na podlagi izkustev drugih komunalnih podjetij ter na podlagi količine vseh odpadkov zbranih iz dejavnosti v posamezni občini.
(2) Ne glede na dejanske količine MKO pri posameznem povzročitelju si je dolžan zagotoviti posodo minimalnega volumna 120 l ter minimalni odvoz 1x na 14 dni.
(3) Zbiranje in prevoz odpadne nekomunalne embalaže iz dejavnosti ni storitev obvezne javne službe. Merila za določanje izhodiščne posode teh odpadkov so določena ob upoštevanju zagotavljanja celovitih storitev zbiranja iz prevoza komunalnih odpadkov in zbiranja ter predaje ne komunalne odpadne embalaže pooblaščenim družbam za ravnanje z odpadno embalažo.
26. člen 
(posode v skupni rabi pri gospodinjstvu in gospodarstvu) 
V primeru, da se uporablja ena posoda tako za gospodinjstvo kot za opravljanje gospodarske dejavnosti je minimalna dovoljena posoda prostornine 240 l. Pri obračunu se posoda razdeli tako, da se gospodarstvu obračuna 120 l posoda oziroma 2 osebi, gospodinjstvu pa po sprejeti metodologiji obračuna.
27. člen 
(lastništvo opreme za zbiranje odpadkov) 
(1) Zabojniki za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov so last povzročitelja odpadkov (uporabnika). Uporabniki nabavijo zabojnike za mešane komunalne odpadke pri izvajalcu javne službe. Odkup zabojnikov se izvede po vsakokratnem ceniku posod, ki ga določi izvajalec javne službe potrdi pa Občina Rečica ob Savinji in Občina Mozirje.
(2) Zabojniki za zbiranje mešane embalaže in zabojniki za zbiranje bioloških odpadkov so last izvajalca javne službe za zbiranje odpadkov.
(3) Prva dostava zabojnikov do povzročiteljev odpadkov je brezplačna.
(4) Zamenjava poškodovanih zabojnikov za odpadke se na stroške izvajalca javne službe opravi samo v primeru, ko so poškodbe povzročili delavci izvajalca javne službe.
(5) Menjava zabojnikov se plača po ceniku izvajalca javne službe.
28. člen 
(spremenjene količine odpadkov) 
(1) Če količine odpadkov občasno presegajo prostornino opreme za zbiranje, ki jo uporablja povzročitelj odpadkov, je povzročitelj odpadkov manjkajoči volumen dolžan zagotoviti tako, da pri izvajalcu javne službe kupi tipizirane vreče za odpadke (do 5 vreč za leto).
(2) Če količine odpadkov pogosteje presegajo prostornino opreme za zbiranje, ki jo uporablja povzročitelj odpadkov, je povzročitelj odpadkov obstoječi volumen zabojnika dolžan zamenjati za večji zabojnik.
(3) Če količine ločeno zbranih frakcij redno presegajo ali ne dosegajo prostornine obstoječe opreme za zbiranje odpadkov, ki jo uporablja povzročitelj odpadkov, lahko izvajalec javne službe na predlog povzročitelja odpadkov ali pa sam, na podlagi lastnih ugotovitev, zamenja obstoječo opremo. Nova zahtevana prostornina zabojnikov ne sme biti manjša od določene najmanjše prostornine standardnih velikosti zabojnikov.
29. člen 
(pogodbeni uporabnik storitev javne službe) 
Pogodbeni uporabniki storitev javne službe se z izvajalcem javne službe dogovorijo o načinu zbiranja, odvoza odpadkov, opremo za zbiranje ter z njim sklenejo pogodbo. Izvajalec javne službe zaračuna dodatne storitve po veljavnem ceniku.
6. TIPIZACIJA NAMENSKIH PREDPISANIH VREČ ZA ODPADKE IN POGOJI NJIHOVE UPORABE 
30. člen 
(standardizacija predpisanih vreč za odpadke) 
Tipizirane vreče so namenjene gospodinjstvom na težje dostopnih območjih, kjer ni možen strojni prevzem odpadkov.
TIPSKE NAMENSKE VREČE 
VELIKOST VREČE 
Tipska namenska vreča za mešane komunalne odpadke črne barve
120 l
Tipska namenska vreča za mešano embalažo rumene barve
120 l
31. člen 
(merila za določanje minimalnega izhodiščnega volumna za vreče) 
Merila za določanje izhodiščne prostornine vreč za odpadke individualnih gospodinjstev:
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI 
ŠTEVILO VREČ/LETO
Gospodinjstvo z 1 osebo 
27
Gospodinjstvo z 2–3 osebami
36
Gospodinjstvo s 4 in več osebami
54
MEŠANA EMBALAŽA
Gospodinjstvo z 1 osebo 
27
Gospodinjstvo z 2–3 osebami
36
Gospodinjstvo s 4 in več osebami
54
7. MINIMALNI STANDARDI ZA DOLOČITEV PREVZEMNIH MEST IN ZBIRALNIC, VKLJUČNO S SKUPNIMI PREVZEMNIMI MESTI NA NEDOSTOPNIH KRAJIH 
32. člen 
(minimalni standardi za prevzemna mesta) 
(1) Prevzemno mesto je prostor, na katerega izvirni povzročitelji odpadkov postavijo opremo za zbiranje odpadkov za namen praznjenja ali odložijo namenske tipizirane vreče za njihov odvoz in je lahko oddaljeno največ pet (5) metrov od roba prometne/transportne poti smetarskega vozila in je dogovorjeno z izvajalcem javne službe.
(2) Prevzemno mesto mora biti izvajalcu javne službe prosto in neovirano dostopno v vseh letnih časih. Lokacija prevzemnega mesta mora biti s transportne poti vidna.
(3) Ob določanju lokacij prevzemnih mest je treba upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in požarno varstvene predpise. Prevzemna mesta oziroma oprema na njih ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
33. člen 
(začasna prevzemna mesta) 
(1) Če je zaradi del na transportni poti k prevzemnim mestom začasno oviran dostop za komunalna vozila, mora povzročitelj začasne ovire v soglasju z izvajalcem javne službe na svoje stroške zagotoviti zbiranje odpadkov na primernem začasnem prevzemnem mestu.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je izvajalec javne službe dolžan uporabnike storitev javne službe obvestiti o spremenjenem prevzemnem mestu.
34. člen 
(skupna prevzemna mesta) 
(1) Skupno prevzemno mesto je prostor, na katerega izvirni povzročitelji odpadkov postavijo opremo za zbiranje odpadkov za namen praznjenja ali odložijo namenske tipizirane vreče za njihov odvoz in je lahko oddaljeno največ pet (5) metrov od roba prometne/transportne poti smetarskega vozila in je dogovorjeno z izvajalcem javne službe.
(2) Skupna prevzemna mesta se določijo na težje dostopnih krajih, kamor se s smetarskim vozilom težje dostopa in kjer so cestni dovozi do povzročiteljev odpadkov neurejeni, ni zadostnih javnih površin za obračanje, ni zadostnih širin cestišča (kot npr. makadamske gozdne ceste …).
(3) Prevzemno mesto mora biti izvajalcu javne službe prosto in neovirano dostopno v vseh letnih časih. Lokacija prevzemnega mesta mora biti s transportne poti vidna.
(4) Ob določanju lokacij skupnih prevzemnih mest je treba upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in požarno varstvene predpise. Skupna prevzemna mesta oziroma oprema na njih ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
35. člen 
(načrtovanje prevzemnih mest za odpadke) 
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij, poleg splošnih normativov in standardov, upoštevati določbe odloka in tega pravilnika ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, vključno z opremo izvajalca javne službe za načrtovanje zbirnih in prevzemnih mest MKO, BIO in ločenih frakcij komunalnih odpadkov.
36. člen 
(minimalni standard zbiralnic ločenih frakcij »ekološki otok«) 
(1) Zbiralnica je namenjena za prepuščanje odpadkov vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov. Lastnik in investitor zbiralnic ločenih frakcij je občina.
(2) Zbiralnica je lahko namenjena tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.
(3) V občini mora biti ustrezno število zbiralnic, tako da je posamezna zbiralnica urejena za največ 500 prebivalcev.
(4) Zbiralnice morajo biti praviloma urejene v stanovanjskih območjih, večjih trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah, vrtcih in drugih ustanovah.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti v mestih in soseskah z več večstanovanjskimi objekti zbiralnica urejena na vsakih 400 prebivalcev, če se na zbiralnici prepuščajo odpadni papir, karton, odpadna embalaža iz papirja in kartona ter odpadna embalaža iz stekla. Zbiralnica mora biti urejena na vsakih 300 prebivalcev, če je opremljena tudi z zabojnikom za prepuščanje odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.
(6) Lokacije zbiralnic določi izvajalec javne službe v sodelovanju z občinsko upravo, pristojno za gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
(7) Zbiralnice se praviloma ureja na javnih površinah ali zemljiščih, ki so v lasti občine, izjemoma pa tudi na zemljiščih v lasti pravnih ali fizičnih oseb, če je pridobljeno pisno soglasje lastnika/-ov.
(8) Oprema na zbiralnicah ločenih frakcij mora biti enakega tipa in ustrezno označena. Iz oznake na zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki jo povzročitelj odpadkov sme odložiti v zabojnik.
(9) Zbiralnica mora biti postavljena tako, da zabojniki stojijo na utrjeni ali tlakovani površini.
(10) Zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako, da:
– izvirni povzročitelj lahko prepusti odpadke na preprost način in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bi lahko pomenilo nevarnost za človekovo zdravje,
– se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažujeta zbiralnica in njena okolica ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(11) Izvajalec javne službe prazni zabojnik za prepuščanje ločenih frakcij papirja, kartona, odpadne embalaže iz papirja in kartona ter mešane embalaže vsaj 1x na 14 dni (oziroma določiti ustrezen volumen zabojnikov, ki ustrezajo, da lahko odložijo vse povzročene količine papirja med enim in drugim praznjenjem) ter zabojnike za ločene frakcije embalaže stekla vsaj enkrat mesečno.
(12) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke na zbiralnici ločenih frakcij stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh odpadkov v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
37. člen 
(minimalni standard premičnih zbiralnic) 
(1) Izvajalec javne službe v premični zbiralnici zbira:
– nevarne komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov,
– nenevarne komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov,
– zelo majhno OEEO v skladu s prepisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
(2) Premična zbiralnica je namenjena vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
(3) V naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več, mora izvajalec javne službe zagotoviti prevzemanje odpadkov iz prvega odstavka tega člena najmanj enkrat letno. Če je gostota poselitve v takem naselju hkrati večja od 500 prebivalcev na km2, pa najmanj dvakrat v koledarskem letu.
(4) Prevzem odpadkov v premični zbiralnici mora na prevzemnem mestu trajati vsaj 60 minut, pri čemer se število krajev prevzemanja določi tako, da je prepuščanje odpadkov omogočeno vsem izvirnim povzročiteljem teh odpadkov.
(5) Izvajalec javne službe mora najmanj sedem dni pred ločenim zbiranjem odpadkov v premični zbiralnici na svoji spletni strani objaviti obvestilo o kraju in času prevzema odpadkov, izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstev pa o tem poslati pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis odpadkov, ki jih uporabniki lahko prepustijo, in navodila za njihovo prepuščanje.
(6) Premična zbiralnica mora biti opremljena z zabojniki ali vrečami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov iz prvega odstavka tega člena. Zabojniki ali vreče pa morajo biti označene s številkami odpadkov.
(7) Premična zbiralnica mora biti opremljena v skladu s predpisi, ki ureja prevoz nevarnega blaga.
(8) Premična zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako, da:
– je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam do vsebine zabojnikov in
– se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažujeta premična zbiralnica in njena okolica ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(9) V premični zbiralnici mora odpadke od uporabnikov prevzemati oseba, ki je usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke.
(10) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke iz prvega odstavka tega člena stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh odpadkov v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
8. PODROBNEJŠI POGOJI PREPUŠČANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V ZBIRNIH CENTRIH 
38. člen 
(zbirni center) 
(1) Zbirni center je urejen, pokrit ali nepokrit prostor, na katerem so postavljeni ustrezno označeni zabojniki, v katere izvirni povzročitelji po navodilih pooblaščene osebe zaposlene v zbirnem centru skladno s predpisi odlagajo odpadke.
(2) Zbirni center je namenjen vsem uporabnikom storitev javnih služb, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju občine.
(3) Zbirni center upravlja in vzdržuje izvajalec javne službe.
(4) Zbirni center mora biti urejen v skladu z državnimi predpisi, ki urejajo zbiranje komunalnih odpadkov.
(5) Zbirni center je namenjen tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.
39. člen 
(pogoji prepuščanja odpadkov v zbirnem centru) 
(1) Izvirni povzročitelji pod nadzorom pooblaščene osebe izvajalca javne službe odlagajo posamezne frakcije odpadkov v namenske zabojnike, ki so primerno označeni s številko odpadka in nazivom odpadka. Uporabnik storitev javne službe je dolžan po navodilih izvajalca javne službe pripeljane odpadke sam razvrstiti v ustrezne zabojnike.
(2) Ne glede na količino pripeljanih odpadkov izvajalec javne službe zaračuna uporabniku vse vrste odpadkov, ki niso predmet zbiranja v zbirnem centru (po ceniku izvajalca javne službe).
(3) O individualno pripeljanih odpadkih se vodi evidenca. Vsak povzročitelj, ki pripelje odpadke v zbirni center, je evidentiran, pooblaščena oseba pregleda pripeljane odpadke. Brezplačno lahko oddajo uporabniki, ki s potrdilom (zadnjim odrezkom položnice in z osebnim dokumentom) dokažejo, da so vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
(4) Zbirni center mora biti urejen in vzdrževan tako, da uporabnik lahko prepusti odpadke na preprost način in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bi lahko pomenilo nevarnost za človekovo zdravje in se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažuje okolje v zbirnem centru ali njegovi okolici ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(5) V zbirnem centru mora nevarne komunalne in kosovne odpadke od uporabnikov prevzemati oseba, ki je usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke.
(6) Izvajalec javne službe mora v zbirnem centru omogočiti izvajalcu priprave za ponovno uporabo, ki razpolaga z ustreznim okoljevarstvenim dovoljenjem za pripravo odpadkov za ponovno uporabo, da vsaj iz prevzetega odpadnega tekstila, oblačil in kosovnih odpadkov izloči odpadke, primerne za pripravo za ponovno uporabo, in mu jih oddati. Dokazilo o oddaji le-teh odpadkov je veljaven evidenčni list.
40. člen 
(vrste odpadkov v zbirnem centru) 
Izvajalec javne službe v zbirnem centru zbira/prevzema:
– 15 01 01 papirna in kartonska embalaža ter embalaža iz lepenke,
– 15 01 02 plastična embalaža (tudi biorazgradljiva plastična embalaža),
– 15 01 03 lesena embalaža,
– 15 01 04 kovinska embalaža,
– 15 01 05 sestavljena (kompozitna embalaža),
– 15 01 06 mešana embalaža,
– 15 01 07 steklena embalaža,
– 15 01 09 embalaža iz tekstila,
– 15 01 10* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi,
– 15 01 11* kovinska embalaža, ki vsebuje trden porozen nevaren oklop (npr. azbest), vključno s praznimi tlačnimi posodami,
– 16 01 03 izrabljene gume brez platišč (do 4 gume na gospodinjstvo),
– 20 01 01 papir ter karton in lepenka,
– 20 01 02 steklo,
– 20 01 10 oblačila,
– 20 01 11 tekstil (tudi oblazinjeni deli kosovnih odpadkov po razstavljanju),
– 20 01 13* topila (tudi bencin),
– 20 01 14* kisline,
– 20 01 15* alkalije,
– 20 01 17* fotokemikalije,
– 20 01 19* pesticidi (fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi),
– 20 01 21* fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro,
– 20 01 23* zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljikovodike,
– 20 01 25 jedilno olje in masti,
– 20 01 26* olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25,
– 20 01 27* barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi (kartuše),
– 20 01 28 barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni pod 20 01 27,
– 20 01 29* čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi,
– 20 01 30 čistila, ki niso navedena pod 20 01 29,
– 20 01 31* citotoksična in citostatična zdravila,
– 20 01 32 zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31,
– 20 01 33* baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03, in nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje (prenosne svinčeve in nikelj-kadmijeve baterije, ki vsebujejo živo srebro ter svinčevi avtomobilski akumulatorji, vsebnosti živega srebra, druge prenosne baterije, ki ne vsebujejo nevarnih snovi),
– 20 01 34 baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33 (prenosne alkalne baterije-brez živega srebra, druge prenosne baterije, ki ne vsebujejo nevarnih snovi),
– 20 01 35* zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 23,
– 20 01 36 zavržena električna in elektronske oprema, ki ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35,
– 20 01 37* les, ki vsebuje nevarne snovi (leseni deli kosovnih odpadkov (po razstavljanju),
– 20 01 38 les, ki ni naveden pod 20 01 37 (tudi leseni deli kosovnih odpadkov po razstavljanju),
– 20 01 39 plastika (tudi gospodinjska plastika, plastične igrače, ki niso OEEO, nosilci podatkov – AV kasete, CD, DVD, diskete in deli kosovnih odpadkov iz plastike po razstavljanju),
– 20 01 40 kovine (železne kovine, barvne kovine, zlitine, odpadki, ki so pretežno iz kovin, deli kosovnih odpadkov po razstavljanju, injekcijske igle iz osebne uporabe), OEEO sem ne spada,
– 20 02 01 biorazgradljivi odpadki (zeleni vrtni odpad, zeleni vrtni odpadkov iz parkov in pokopališč),
– 20 02 02 zemlja in kamenje z vrtov, parkov in pokopališč,
– 20 02 03 drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi (odpadki z vrtov, parkov in pokopališč),
– 20 03 07 kosovni odpadki.
41. člen 
(obratovanje zbirnega centra Loke pri Mozirju) 
Delovni čas zbirnega centra Loke pri Mozirju določi izvajalec zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in ga objavi na krajevno običajen način.
9. PODROBNEJŠA VSEBINA KATASTRA ZBIRNIH IN PREVZEMNIH MEST, ZBIRALNIC IN ZBIRNIH CENTROV 
42. člen 
(podrobnejše vsebine katastra) 
(1) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov vodi, v obliki elektronske baze podatkov, register ki obsega:
– register zbirnih/prevzemnih mest za vse uporabnike,
– register zbiralnic ločenih frakcij,
– register zbirnih centrov.
(2) Register pri izvirnih povzročiteljih mora vsebovati sledeče podatke:
– ime in priimek, naslov nosilca ter davčno številko (predstavnika gospodinjstva, ki plačuje storitve ravnanja z odpadki) oziroma ime in sedež drugega uporabnika z imenom in priimkom zakonitega zastopnika,
– odjemno mesto nosilca,
– velikost zabojnikov ali tipiziranih vreč po vrstah odpadkov,
– identifikacija zabojnikov po vrstah odpadkov,
– podatek o tem ali uporabniki storitev javnih služb kompostirajo biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku.
(3) Register zbiralnic ločenih frakcij vsebuje sledeče podatke:
– ID številko zbiralnice ločenih frakcij,
– naziv zbiralnice ločenih frakcij,
– vrsto odpadkov, ki se zbirajo v zbiralnici ločenih frakcij,
– velikost zabojnikov po vrstah odpadkov.
(4) Register zbirnega centra vsebuje:
– podatke o objektih zbirnega centra,
– podatke o številu kontejnerjev in zabojnikov.
10. DRUGI POGOJI GLEDE MINIMALNIH OSKRBOVALNIH STANDARDOV, KI SO POTREBNI ZA RAVNANJE Z ODPADKI SKLADNO S PREDPISI IN NEMOTENO OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE 
43. člen 
(postopek izdajanja projektnih pogojev, soglasij in mnenj) 
Izvajalec javne službe ima na zahtevo vlagatelja, skladno z zakonodajo, ki ureja graditev objektov in urejanje prostora, javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev, soglasij in mnenj.
44. člen 
(gradbišča) 
Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali obnov so tudi uporabniki storitev javne službe po tem pravilniku, kar pomeni, da izvajalec javne službe za potrebe delovanja gradbišča preskrbi potrebno opremo za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Investitor oziroma izvajalec novogradnje ali obnove mora izvajalcu javne službe pred pričetkom izvajanja del sporočiti podatke o potrebah po opremi za zbiranje odpadkov. Opravljena storitev se obračuna skladno s cenikom.
45. člen 
(javna obvestila) 
(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora uporabnike obveščati o pravilnem ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru. Oblike obveščanja so naslednje:
– navodila za ločevanje odpadkov z brošurami in na spletni strani izvajalca javne službe,
– obvestila in navodila o načinih prepuščanja odpadkov, lahko tudi s praktičnimi prikazi pri uporabnikih,
– ozaveščevalne aktivnosti v šolah in vrtcih.
(2) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora uporabnike na svojih spletnih straneh in najmanj enkrat letno na krajevno običajen način obveščati o:
– lokacijah zbirnih centrov in terminih, v katerih se prepuščajo odpadki,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo po sistemu od vrat do vrat, v zbiralnicah, premičnih zbiralnicah in zbirnih centrih,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo kot kosovni odpadki,
– prepuščanju OEEO v skladu s predpisom, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo,
– prevzemanju odpadkov s premično zbiralnico,
– drugih pogojih za prevzem komunalnih odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe mora z informacijami na svojih spletnih straneh uporabnike seznanjati:
– z ločenim zbiranjem odpadkov z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, zlasti o ciljih, prednostnih in koristih takega zbiranja,
– s hrambo nevarnih in nenevarnih frakcij na način, da ne predstavlja nevarnost za zdravje ljudi okolja, pred njihovim prepuščanjem,
– s pravilnim prepuščanjem odpadkov v zbiralnicah, premični zbiralnici in zbirnem centru,
– z načinom prepuščanja tistih odpadkov, za katere je zbiranje s posebnim predpisom urejeno na poseben način in
– s tem, da se nenevarni komunalni odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi odpadki in snovmi, prepuščajo kot nevarni komunalni odpadki.
46. člen 
(način določitve vrste prevozov glede na vrsto odpadka) 
(1) Vrsta prevoza je odvisna od vrste odpadka, gostote odpadka in načrtovanega nadaljnjega ravnanja s prepeljanim odpadkom. V enem specializiranem tovornem vozilu se lahko sočasno prevaža samo ena vrsta odpadka.
(2) Pri določitvi vrste prevoza je potrebno upoštevati sledeče:
– ali se lahko odpadki, ki so predvideni za prevoz stiskajo, ali morajo ostati nepoškodovani v razsutem stanju,
– ali so odpadki, ki so predvideni za prevoz samo od enega ali od več drugih uporabnikov,
– gostoto odpadkov, predvidenih za prevoz in izbiro ekonomične kombinacije, razpoložljivi volumen, nosilnost specialnega tovornega vozila in oddaljenost ter eventualni posebni pogoji prevzemnika.
47. člen 
(javne prireditve in čistilne akcije) 
(1) Izvajalec javne službe mora za čas trajanja javne prireditve na prostem, in kjer se predvideva nastanek odpadkov, na kraju prireditve zagotoviti zabojnike za:
– ločene frakcije,
– mešane komunalne odpadke ter
– biološke odpadke.
(2) Stroške ravnanja z odpadki, nastalimi na javni prireditvi, vključno z najemom, postavitvijo in uporabo zabojnikov ali vreč iz prejšnjega ostavka, nosi organizator javne prireditve.
(3) Velikost in število ustrezno označenih zabojnikov ali vreč določi in zagotovi izvajalec javne službe izkustveno glede na vrsto prireditve in na pričakovano število udeležencev. Ne glede na to je minimalna količina odpadkov, za katere izvajalec javne službe zagotavlja storitev, 240 litrov za posamezno frakcijo, ki jo je obvezno zbirati ločeno na izvoru nastanka odpadka skladno s pravilnikom.
(4) Ponudnik obrokov na javni prireditvi mora za svoje BIO, ki tam nastanejo, kot povzročitelj odpadkov iz gostinstva zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(5) Organizator javne prireditve mora po koncu prireditve vse zbrane odpadke, razen BIO, predati izvajalcu javne službe. Izvajalec javne službe mora najkasneje v 24 urah po koncu prireditve prevzeti odpadke na mestu prireditve.
(6) Organizatorji čistilnih akcij so dolžni akcije priglasiti izvajalcu javne službe in z njim skleniti ustrezen dogovor o načinu izvedbe odvoza odpadkov in načinu pokrivanja stroškov zbiranja, obdelave in odstranjevanja. Odpadke je obvezno zbirati ločeno, skladno s tem odlokom.
(7) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi oziroma čistilni akciji najmanj štirinajst dni pred datumom izvedbe prireditve.
(8) Organizator javne prireditve ali čistilne akcije mora zbrane odpadke predati izvajalcu javne službe. Izvajalec javne službe odpadke iz prvega odstavka tega člena prevzame na mestu javne prireditve ali čistilne akcije.
(9) Organizatorji čistilnih akcij in sponzorji oziroma financerji čistilne akcije morajo v primeru, če bo izvajalec javne službe sodeloval pri izvedbi čistilne akcije, najmanj štirinajst (14) dni pred načrtovano akcijo z izvajalcem javne službe skleniti dogovor o poteku akcije, načinu zbiranja, obdelave in odstranjevanja odpadkov ter predvidenih stroških in plačniku stroškov. Stroški čistilne akcije ne smejo bremeniti stroškov rednega programa ravnanja z odpadki iz gospodinjstev in drugih uporabnikov.
11. LETNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 
48. člen 
(letni program ravnanja s komunalnimi odpadki) 
(1) Izvajalec javne službe mora ravnanje s komunalnimi odpadki zagotavljati skladno s programom ravnanja s komunalnimi odpadki, v katerem se določita obseg in vsebina ravnanja ter način zagotavljanja storitev.
(2) Letni program izdela izvajalec javne službe skladno z določbami odloka. Potrjen letni program izvajalec javne službe objavi na svoji spletni strani.
12. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI 
49. člen 
(oblikovanje cene) 
Izvajalec javne službe obračuna stroške zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov na podlagi:
– Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje;
– Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki;
– Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki ter
– veljavnih zakonskih predpisov o načinu obračunavanja cen za storitve ravnanja s komunalnimi odpadki.
50. člen 
(obračun) 
(1) Povzročitelj odpadkov je dolžan plačevati stroške zbiranja in odvoza od dneva, ko izvajalec javne službe organizira in prične izvajati zbiranje in odvoz odpadkov na območju, kjer ima svoj objekt, stanovanjske, poslovne in druge površine.
(2) Izvajalec javne službe dobavi na stroške povzročitelja ustrezen zabojnik za mešane komunalne odpadke, ki je ustrezno opremljen in označen. Odkup se izvede po vsakokratnem ceniku zabojnikov, ki ga določi izvajalec javne službe in potrdi Občina Rečica ob Savinji in Občina Mozirje. Prevoz zabojnika do uporabnika, označitev s kodo in nalepkami je brezplačna.
(3) Zabojnik za mešano embalažo in zabojnik za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zelenega vrtnega odpada se gospodinjstvom razdeli brezplačno. Kolikor jih uporabnik poškoduje oziroma uniči, mora nabavo nove posode plačati po maloprodajni ceni po ceniku izvajalca javne službe.
(4) Če povzročitelj odpadkov uporablja namesto zabojnika za mešane komunalne odpadke vreče, mu jih izvajalec GJS zagotovi brezplačno iz kvote, določene v 30. členu tega pravilnika.
(5) Če povzročitelj odpadkov uporablja vreče namesto zabojnika za mešano embalažo, mu jih izvajalec javne službe zagotovi brezplačno iz kvote določene v 30. členu tega pravilnika.
(6) Na nedostopnih območjih, kjer je zbiranje odpadkov urejeno z uporabo skupnih posod na skupnih zbirnih mestih (velikost posod 700 l, 770 l in 1100 l) izvajalec javne službe le-te dobavi brezplačno. Uporabniki skupnih zbirnih mest brezplačno prejmejo vreče za MKO in ME iz kvote določene v 30. členu tega pravilnika.
13. NADZOR NA TERENU 
51. člen 
(nadzor na terenu) 
(1) Izvajalčevi delavci na terenu preverjajo ustreznost vsebine odpadkov v zabojnikih ali vrečah. V primeru, da so odpadki nastali pri povzročitelju neustrezno zbrani, ga je izvajalec dolžan na primeren način pisno opozoriti (npr. opozorilo na posode). Če povzročitelj tudi po prejemu opozorila ne upošteva navodil za ravnanje z odpadki, mu lahko izvajalec javne službe zaračuna dodatne stroške sortiranja odpadkov skladno s cenikom izvajalca javne službe.
(2) Nadzor nad zbiralnicami izvršuje tudi komunalni inšpektor iz Medobčinske inšpekcije.
14. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
52. člen 
(obvestilo izvirnim povzročiteljem) 
Izvajalec javne službe z obvestilom, ki ga objavi na krajevno običajen način, pozove tiste izvirne povzročitelje odpadkov, katerih delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov, pa še niso ali niso ustrezno vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, da izvajalcu javne službe sporočijo podatke, ki so skladno s predpisi, odlokom in pravilnikom potrebni, da se ustrezno vključi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in za vpis v evidenco uporabnikov storitev javne službe.
53. člen 
(prehodno obdobje) 
Izvajalec javne službe je dolžan v roku enega leta od sprejema tega pravilnika uvesti vse spremembe v organizaciji zagotavljanja storitev, ki še niso bile uvedene.
54. člen 
(začetek veljavnosti) 
Pravilnik se sprejme v enakem besedilu v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje in začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občin.
Št. 007-0001/2023-7
Rečica ob Savinji, dne 16. novembra 2023
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Majda Potočnik 
Št. 032-0004/2023
Mozirje, dne 20. junija 2023
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti