Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023

Kazalo

3746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina v Občini Rogaška Slatina, stran 11393.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 124. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 11. redni seji dne 29. 11. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina v Občini Rogaška Slatina 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/92, 31/07 in 31/10) (v nadaljevanju: SD UN), ki jih je izdelalo podjetje Masterplan d.o.o., pod številko projekta 005-PA/2023.
SD UN se v prostorskem informacijskem sistemu (PIS) vodijo pod identifikacijsko številko 3540.
2. člen 
SD UN vsebujejo tekstualni del – spremembe in dopolnitve veljavnega odloka.
Sestavni del gradiva je tudi spremljajoče gradivo, ki ga sestavljajo:
– 1. Poročilo o sodelovanju z javnostjo;
– 2. Drugi dokumenti:
– Podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta;
– Mnenja nosilcev urejanja prostora;
– Mnenje o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja;
– Elaborat ekonomike;
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta;
– Povzetek za javnost.
3. člen 
V Odloku o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/92, 31/07 in 31/10) se v 3. členu v točki b) v četrti alineji črta beseda »ter«.
V peti alineji se na koncu doda beseda »ter«.
Za peto alinejo se doda šesta alineja, ki se glasi:
»– nezahtevne in enostavne objekte, ki služijo dejavnostim zdraviliškega kompleksa, ko gre za rekonstrukcijo historičnih paviljonov in nadstrešnic ter kipov v zdraviliškem parku; pred gradnjo tovrstnih objektov je treba pridobiti pozitivno mnenje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije«.
4. člen 
V 4. členu se za šesto alinejo doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– za varstvo zavarovanega območja »Drevesnih in gozdnih parkov zdravilišča Rogaška Slatina ter gozdov v njegovi okolici« se upoštevajo naslednje usmeritve:
– v površine, ki so po dejanski rabi gozd, se z ureditvami ne posega. Sklenjena gozdna površina se ohranja v obstoječem obsegu in sestavi, krčitve gozda niso dovoljene in se ne izvajajo. Načrtovane ureditve ne smejo ogroziti gozdnih sestojev, npr. zmanjšati njihove stabilnosti zaradi izkopov in poseganja v koreninski sistem, spreminjati vodnega režima itd.; 
– prometnih, tlakovanih ali drugih utrjenih površin se ne načrtuje in ureja neposredno na gozdnem robu oziroma se jih načrtuje v tolikšni oddaljenosti od dreves, da ne pride do poškodb koreninskega sistema drevja in poslabšanja življenjskih razmer na rastiščih. Obstoječih prometnic naj se ne širi na gozdno zemljišče. Trase novih nadzemnih in podzemnih komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, elektrika, telekomunikacije itd.), pomožnih ureditev in prometnih navezav je treba načrtovati izven gozdnih površin,« 
Dosedanje sedma, osma, deveta in deseta alineja postanejo osma, deveta, deseta in enajsta alineja.
Za novo enajsto alinejo se doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– oblikovanje predvidenega objekta št. 19 mora slediti zakonitostim stavbarstva severovzhodnega dela območja naselbinskega spomenika Rogaška Slatina – Območje zdravilišča in značilnostim naravnih robov spomeniškega območja tako, da se objekt integrira v zeleni rob zdravilišča. Izvedba objekta ne sme negativno vplivati na varovane lastnosti spomenika. Objekt naj bo oblikovan trajnostno in z uporabo naravnih materialov, konstrukcija objekta naj bo ozelenjena s popenjavkami, ravna streha objekta naj bo ozelenjena. Celonočno osvetljevanje fasad in okolice objekta izven časa uporabe naj se ne izvaja. Na fasade in strehe objekta naj se ne nameščajo večje steklene ali zrcalne površine, ki bi lahko povzročale trke ptic. Urbana oprema mora biti minimalistična in poenotena z urbano opremo, ki se pojavlja v robnih delih območja zdravilišča,«
Dosedanji enajsta in dvanajsta alineja postaneta trinajsta in štirinajsta alineja.
V novi štirinajsti alineji se besedna zveza »zunanje ureditve« nadomesti z besedama »krajinske arhitekture«, na koncu alineje pa se pika nadomesti z vejico.
Za novo štirinajsto se doda nova petnajsta alineja, ki se glasi:
»– skladno z varstvenim režimom mora investitor za vse posege na območju spomenika Rogaška Slatina – Območje zdravilišča v fazi projektiranja pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje/mnenje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.«.
5. člen 
V 5. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se novo besedilo glasi:
»Povečanja tlorisnih dimenzij objektov, navedenih v 4. členu tega odloka, so možna po daljši stranici za +2 m in po krajši stranici za +1 m. Možna so odstopanja na manjše dimenzije.«.
Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Do vzpostavitve predvidenih podzemnih parkirnih površin se lahko, upoštevajoč osnovno zasnovo zdraviliškega kompleksa, del parkirnih mest izjemoma zagotavlja tudi na drugih površinah na nivoju terena, vendar ne na obstoječih zelenih površinah. Lokacijo novih parkirišč na nivoju terena je treba predhodno uskladiti s pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in občino.
Ne glede na morebitna ostala določila tega odloka glede lokacije predvidenega objekta št. 19 in rešitev, prikazanih v grafičnem delu ureditvenega načrta, se lahko predvideni objekt št. 19 izvede oziroma premakne v območju med obstoječo (grafično) predvideno lokacijo in obstoječim objektom št. 15, vendar ne na obstoječe urejene zelene površine.
Ne glede na določila tega odloka se predvideni objekt št. 19 zgradi kot stavba, ki se v skladu s CC-SI klasifikacijo razvršča v skupino 126.«.
6. člen 
SD UN se objavijo v uradnem glasilu in na spletni strani občine. Na vpogled so tudi pri Občinski upravi Občine Rogaška Slatina.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0009/2023-01
Rogaška Slatina, dne 29. novembra 2023
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti