Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023

Kazalo

3744. Sklep o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Puconci v letu 2024, stran 11389.

  
Na podlagi 33. in 48.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 31. člena Statuta Občine Puconci je župan Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) sprejel
S K L E P 
o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Puconci v letu 2024 
1. 
Ta sklep določa postopek izvedbe participativnega proračuna v Občini Puconci v letu 2024. Namen participativnega proračuna v Občini Puconci je spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in krepitev lokalne skupnosti.
2. 
Sredstva, ki bodo namenjena izvedbi participativnega proračuna v Občini Puconci v letu 2024 znašajo 40.000,00 EUR. V proračunu za leto 2024 bodo sredstva rezervirana na proračunski postavki »Participativni proračun«.
3. 
Postopek za dodelitev sredstev po tem sklepu vodi Strokovna komisija za izvedbo participativnega proračuna Občine Puconci, ki jo s pisnim sklepom imenuje župan.
4. 
Javni poziv občanom za oddajo projektnih predlogov pripravi občinska uprava, potrdi strokovna komisija in se objavi na spletni strani Občine Puconci.
5. 
Občani projektne predloge oddajo v roku in na način, določen v javnem pozivu.
6. 
Po poteku roka za oddajo projektnih predlogov vse oddane projektne predloge zbere strokovna komisija in presodi, ali projektni predlog zadostuje naslednjim pogojem:
– prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Puconci,
– je takšne narave, da je izvedba projekta v pristojnosti Občine Puconci,
– je skladen z razvojnimi usmeritvami občine, opredeljenimi z veljavnimi razvojnimi programi, s strategijami in programi razvoja,
– bo izveden na območju Občine Puconci,
– ni uvrščen v proračun občine in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo na razpisih Občine Puconci,
– ne predlaga izvedbe in financiranja že obstoječe in financirane redne dejavnosti,
– je finančno ovrednoten v višini največ 5.000,00 EUR z DDV za posamezen projekt,
– je izvedljiv v letu 2024.
7. 
Če projektni predlog izpolnjuje pogoje, določene v prejšnji točki, se uvrsti v postopek preverjanja izvedljivosti projektnega predloga. Vse projektne predloge, ki izpolnjujejo pogoje, strokovna komisija vsebinsko pregleda z vidika izvedljivosti. Pri tem komisija še posebej preveri časovni, ekonomski oziroma finančni, zakonodajni in zemljiško-knjižni vidik, kakor tudi vidik vzdržnosti izvedenega projekta.
8. 
Za končno presojo in potrditev projektnih predlogov, primernih za glasovanje, je pristojna strokovna komisija. Strokovna komisija, skladno z javnim pozivom, pripravi končni seznam projektnih predlogov za glasovanje.
9. 
Po potrditvi seznama projektnih predlogov, ki se uvrstijo na glasovanje, občinska uprava pripravi javni poziv občanom za glasovanje, ki se javno objavi.
Glasovanje poteka na način, določen v javnem pozivu za glasovanje.
Uradne rezultate glasovanja objavi občinska uprava na spletni strani Občine Puconci.
10. 
Po izvedbi glasovanja in pridobitvi uradnih rezultatov glasovanja strokovna komisija razvrsti izglasovane projektne predloge glede na število prejetih glasov ter jih potrdi kot izbrane glede na razpoložljiva sredstva.
11. 
Strokovna komisija pripravi predlog projektov za uvrstitev v naslednji predlog Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2024.
12. 
Občina Puconci objavi končni izbor projektov, ki se bodo izvedli v letu 2024 na svoji spletni strani.
13. 
Potrjeni projekti se uvrstijo v predlog Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2024 ter se izvedejo v skladu s predpisi, ki določajo način izvrševanja proračuna, in drugimi predpisi, ki zavezujejo Občino Puconci.
14. 
V kolikor izvedba potrjenih projektov iz upravičenih razlogov ne bo realizirana v letu 2024, se prednostno prenesejo v proračun Občine Puconci za prihodnje proračunsko obdobje.
15. 
Strokovna komisija po zaključku proračunskega leta pripravi končno poročilo o izvedenih projektih, ki ga posreduje županu in se objavi na spletni strani Občine Puconci.
16. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2024.
Št. 410-0007/2023
Puconci, dne 6. decembra 2023
Župan 
Občine Puconci 
Uroš Kamenšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti