Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023

Kazalo

3754. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Slovenske Konjice, stran 11420.

  
Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20, 159/21 in 109/23) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 8. redni seji dne 30. 11. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Slovenske Konjice 
1. člen 
V Odloku o načinu opravljanja javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/10) se spremeni 2. člen, ki se po novem glasi:
»S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe;
– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev;
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– stroške v zvezi z zapuščenimi živalmi;
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja;
– cene storitev javne službe in način njihovega oblikovanja;
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe;
– nadzor nad izvajanjem javne službe.«.
2. člen 
V 4. členu se doda besedilo »in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.«.
3. člen 
Dosedanji 6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javna služba obsega naslednje naloge:
– sprejem prijav o zapuščenih in izgubljenih živalih;
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim;
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču;
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom;
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi;
– vodenje evidenc;
– druge naloge v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe iz prvega člena tega odloka.
(2) Izvajalec javne službe najmanj dvakrat letno poroča občini o opravljenih nalogah iz prvega odstavka tega člena.«.
4. člen 
Dosedanji 8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor izgubi žival ali kdor najde zapuščeno žival, o tem obvesti izvajalca javne službe ali pristojno veterinarsko organizacijo.
(2) Po najdbi označene zapuščene živali, zavetišče preveri lastništvo v centralnem registru hišnih živali in v štiriindvajsetih (24) urah obvesti lastnika najdene živali na kontaktne podatke, ki so navedeni v centralnem registru hišnih živali.
(3) Skrbnik najdene živali ima pravico zahtevati njeno vrnitev. Če tega ne stori v roku osmih (8) dni od dneva, ko je bila žival nameščena v zavetišče, lahko izvajalec javne službe žival odda drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže, da bo za žival ustrezno skrbel.
(4) Skrbnik, ki noče ali ne more več skrbeti za žival, lahko prosi za pomoč pri iskanju novega skrbnika izvajalca javne službe ali mu žival odda. Izvajalec javne službe sprejme žival v roku osmih (8) dni od prejema zahteve. Skrbnik, ki je oddal žival za katero noče ali ne more več skrbeti, nima pravice do druge živali iz zavetišča, razen v izjemnih primerih.
(5) Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dosedanji skrbnik živali. Če skrbnik živali ni znan oziroma, če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške občina, na območju katere je bila žival najdena.
(6) Izvajalec javne službe, ki žival odda, zaračuna novemu skrbniku pavšalni znesek za oskrbo živali v skladu s cenikom zavetišča.«.
5. člen 
Za 8. členom se doda nov, 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
(Stroški v zvezi z zapuščenimi živalmi) 
(1) Če skrbnik živali ni znan oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, občina krije stroške:
– odlova in prevoza živali;
– veterinarskega pregleda živali ob namestitvi;
– veterinarske oskrbe živali ob namestitvi, če je ta potrebna;
– označitve, sterilizacije in kastracije živali;
– stroške dnevne oskrbe živali v zavetišču za prvih trideset (30) dni, razen v primerih določenih s tem odlokom in z zakonom, ki ureja področje zaščite živali.
(2) Stroški dnevne oskrbe živali obsegajo zagotavljanje potreb po hrani, vodi in ustrezno veterinarsko oskrbo.
(3) Po tridesetem (30) dnevu od namestitve živali v zavetišču, krije nadaljnje stroške dnevne oskrbe živali izvajalec javne službe iz prvega člena tega odloka.
(4) Če zapuščene živali ni mogoče oddati, po 120 dneh od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, stroške dnevne oskrbe živali krije Republika Slovenija.«.
6. člen 
Dosedanji 10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cene javne službe se določijo s cenikom, ki ga na predlog izvajalca javne službe potrdi občinski svetin upravni organ, pristojen za veterinarstvo.
(2) Cene iz prvega odstavka tega člena se oblikujejo v skladu z zakonom, ki ureja področje zaščite živali in podzakonskimi predpisi, ki so izdani na njegovi podlagi.«.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2023-1(151)
Slovenske Konjice, dne 30. novembra 2023
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti