Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023

Kazalo

3725. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Črnomelj, stran 11365.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/2 – ZIUOOPE), četrtega odstavka 27. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 1/14) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 9. redni seji dne 30. 11. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Črnomelj 
1. člen 
V Pravilniku o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/15) se v 3. členu spremeni drugi odstavek, ki glasi:
»Upravičencem iz prve alineje prvega odstavka 4. člena se dodelijo finančna sredstva v višini do največ 1.250,00 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo.«
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Upravičencem iz druge alineje prvega odstavka 4. člena se dodelijo finančna sredstva v višini do največ 2.000,00 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo.
V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno malo komunalno čistilno napravo je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba, in sicer v višini:
– do največ 1.250,00 EUR za stanovanjske oziroma večstanovanjske stavbe, ki so izven območij aglomeracij (prva alineja prvega odstavka 4. člena) in
– do največ 2.000,00 EUR za stanovanjske oziroma večstanovanjske stavbe, iz območij, kot je razvidno iz druge alineje prvega odstavka 4. člena.
Višina dodeljenih finančnih sredstev ne sme presegati 1/2 vrednosti upravičenih stroškov nabave, montaže in zagona male komunalne čistilne naprave brez DDV.«
2. člen 
V 4. členu Pravilnika se spremeni prvi odstavek, ki se po novem glasi:
»Do nepovratnih finančnih sredstev po tem pravilniku so upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe, v kateri imajo stalno prebivališče. Stanovanjske oziroma večstanovanjske stavbe se morajo nahajati na območju Občine Črnomelj, ki so:
– izven območij aglomeracij in
– znotraj naslednjih območjih aglomeracij: Tanča Gora, Tribuče, Petrova vas, Vranoviči, Učakovci, Dragovanja vas, Preloka, Belčji Vrh, Marindol, Kvasica, del aglomeracije Stari trg ob Kolpi – del naselja Deskova vas na podlagi Ekonomske analize »Aglomeracij za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Občine Črnomelj« izdelane september 2023.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Območje aglomeracije je območje poselitve znotraj katerega se v skladu z veljavno Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) ureja odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo.«
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0019/2015
Črnomelj, dne 30. novembra 2023
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti